lördag, 6 juni, 2020
lördag, juni 6, 2020

Från tvång till frivillighet – Nya Tider granskar den radikala omläggningen av Sveriges pandemiberedskap

0
Ut med det gamla och in med det nya. Folkhälsomyndigheten skrotade hela den gamla pandemiplanen som Socialstyrelsen utarbetat. Foto: Ellgaard/ Wikipedia

Socialstyrelsen hade tidigare ansvaret för epidemi- och pandemibekämpning. Den sista beredskapsplanen gavs ut 2012. Två år senare inrättades Folkhälsomyndigheten, och strax därefter tog den nya myndigheten över ansvaret för smittskyddet och upprättade en egen beredskapsplan. Nya Tider har granskat de två beredskapsplanerna, och funnit stora skillnader i synen på hur en pandemi ska hanteras. Fram träder bilden av två vitt skilda strategier.

Radikalt olika pandemiplaner
Socialstyrelsens plan är tydlig och präglas av allvar. Redan tidigt slås fast att utgångsläget är att krisen snabbt kan bli mycket allvarlig och att aktiva åtgärder måste genomföras i ett tidigt skede, innan man vet mer om smittans egenskaper i allmänhet och dess dödlighet i synnerhet. Ett stort antal konkreta förslag presenteras för hur en smitta kan begränsas – skolstängningar, begränsningar av bostadsområden och geografiska områden, hälsokontroller för inresande i riket och isolering av människor. Alla potentiella åtgärder förklaras och hänvisningar finns till vilket lagstöd respektive åtgärd vilar på. Planen betonar att åtgärderna kan och bör verkställas – om de görs i ett tidigt skede kan de rädda många liv.

Inget sådant återfinns i Folkhälsomyndighetens plan, som är mycket mer diffus. I stort sett alla åtgärder som Socialstyrelsen föreslår är skrotade. Inte heller filosofin att Sverige ska planera för ett katastrofscenario tills läget klarnar, finns med.

Kjell Asplund, tidigare generaldirektör och nuvarande ordförande på Socialstyrelsen. Foto: kjellasplund.se

Det huvudsakliga budskapet sammanfattas istället som:

”Hur allvarlig situationen kan bli vet ingen i början, men följ nyheterna och lyssna till myndigheternas bedömning av situationen.”
Detta kan till stor del förklara det som omvärlden uppfattade som handlingsförlamning i Sverige vid utbrottet av Covid-19. Också Exakt24 skrev om detta, bland annat under rubriken ”Sverige sist ut med åtgärder trots högt antal smittade”. Men avsaknaden av kraftfulla åtgärder var alltså en del av Folkhälsomyndighetens plan. Sveriges strategi har i stället byggt på individuell frivillighet. Stanna hemma om du är sjuk, har Folkhälsomyndigheten och politikerna upprepat.

Socialstyrelsen däremot säger att målgrupperna måste ”inse allvaret i situationen” och att ”klar, tydlig och tillgänglig information” tidigt måste kommuniceras. Man vill ta det säkra för det osäkra och snabbt stänga ned samhället om en fara hotar, tills man utrett hur farlig den är.

Förespråkare av den nuvarande strategin framhäver ofta att samhället måste fortsätta fungera och att en nedstängd ekonomi innebär alltför allvarliga konsekvenser. Kritiker av strategin pekar på Sveriges – än så länge – betydligt högre dödstal jämfört med övriga nordiska länder. Det finns även många som anser att en omedelbar nedstängning inledningsvis enligt Socialstyrelsens tidigare plan hade varit klok, men att man också snabbt hade kunnat lätta på restriktionerna om man såg att dödligheten inte blev så hög.

Icke-medicinska åtgärder
I föregångaren Socialstyrelsens beredskapsplan varnar generaldirektören för att en pandemi kan inträffa och att man tidigt måste ta höjd för att situationen kan bli allvarlig.

”Planer behöver upprättas som kan hantera en influensapandemi där ett stort antal individer dör eller blir allvarligt sjuka och/eller att pandemin orsakar stora samhällsstörningar. I ett inledningsskede med begränsad och osäker information måste åtgärderna utgå från detta.”
Såväl Socialstyrelsen som Folkhälsomyndigheten talar om att pandemins förlopp bör fördröjas så gott det går. Båda är överens om att ”icke-medicinska åtgärder” är det primära verktyg som finns innan ett vaccin är på plats. Men vilka dessa åtgärder egentligen är, råder det delade meningar om.

Socialstyrelsen radar upp en lång lista på möjliga åtgärder, och dessutom med hänvisningar till det lagstöd som man menar redan finns för att genomföra i stort sett var och en av åtgärderna.

”Sådana åtgärder kan innebära inskränkningar av offentliga tillställningar och stängning av skolor för att minska fysisk kontakt mellan människor i syfte att minska hastigheten i smittspridningen. Enligt denna genomgång finns i princip nödvändigt lagstöd för icke-
medicinska åtgärder för att förhindra spridningen av influensa bland människor vid en pandemi.”

Myndigheten menar att dessa åtgärder kan göra stor skillnad, givet att de sätts in i ett tidigt skede. Dessutom menar man att Sverige bör studera vad grannländerna och WHO gör.

”Överlag kan sägas att det finns få vetenskapliga studier gjorda kring icke-medicinska åtgärder vid en pandemisk influensa. De studier som är genomförda pekar i olika riktningar gällande åtgärdernas effekter, men flera studier visar att de kan antas ha en effekt på smittspridningen under vissa förutsättningar. Det finns därför anledning att ha en beredskap för att genomföra vissa av dem – inte minst med tanke på att effekterna av dem kan bli omfattande på annan verksamhet i samhället. Om den globala utvecklingen av en pandemi leder till att vissa av dessa restriktioner införs i länder i Sveriges omgivning, eller att WHO eller EU rekommenderar dem, kan det också vara lämpligt att ha en viss planering på området”, står det i planen.

De ”åtgärder för att förhindra spridning” som de redogör för är:

Spärra av område

”Om en samhällsfarlig sjukdom har eller misstänks ha fått spridning inom ett avgränsat område utan att smittkällan eller smittspridningen är fullständigt klarlagd, får Socialstyrelsen besluta att ett visst område ska vara avspärrat. Ett beslut om avspärrning innebär att den som vistas i området inte får lämna det och den som befinner sig utanför området inte får besöka det.”

Isolering av personer

”Den som bär på en allmänfarlig sjukdom får isoleras om personen inte frivilligt vill eller kan underkasta sig de åtgärder som krävs för att förebygga eller minska risken för smittspridning. Isolering kan också meddelas om det finns anledning att anta att den enskilde inte följer de givna förhållningsreglerna.”

Hälsokontroll vid inresa till Sverige

Om det skett ett utbrott av en samhällsfarlig sjukdom i ett visst geografiskt område får Socialstyrelsen besluta att personer som anländer till Sverige från detta område, samt andra personer som anländer med samma transportmedel, ska genomgå hälsokontroll på platsen för inresan. En hälsokontroll vid platsen för inresan får inte innebära frihetsberövande eller innefatta provtagning eller någon annan åtgärd som innebär kroppsliga ingrepp. Om en mer omfattande provtagning krävs kan en person vägra med hänsyn till Europakonventionen om mänskliga rättigheter. I så fall kan det anses rimligt att sätta personer som motsätter sig frivillig provtagning i karantän.”

Man skriver vidare att såväl EU- som icke-EU-medborgare kan vägras inträde om de kan anses som ett hot mot folkhälsan. Däremot inte det egna landets medborgare.

Övriga åtgärder är:
•   Begränsningar eller förbud av såväl inrikes som internationella flyg
•   Förbjuda allmänna sammankomster
•   Stängning av arbetsplatser och/
eller skolor och förskolor ”även med omedelbar verkan”
•   Inskränka övrig trafik: Regeringen kan begränsa övrig trafik så som buss, spårvagn och tåg.
•   Införa hälsokontroll vid utresa från Sverige
•   Hälsokontroll från fartyg och luftfartyg

Ingen avspärrning av Stockholm
I dag är Sverige ett av de länder i världen som utmärkt sig mest genom sitt motstånd mot att stänga ned skolor. I Socialstyrelsens rapport framträder en annan bild, där man menar att viss effekt kan uppnås med detta.

”Den mest studerade icke-medicinska åtgärden är att stänga skolor eller förskolor. Där har det också påvisats positiva effekter, både från erfarenheter i tidigare pandemier och från teoretiska modeller. Ett flertal faktorer påverkar effekten av skolstängningar, såsom influensans smittsamhet, åldersfördelning och vilka åtgärder som vidtas i övrigt. En sammanfattande bedömning är att en viss effekt kan uppnås, men att det i så fall krävs att skolorna stängs tidigt i förloppet och att barnens kontakter utanför skolan begränsas.”

Flera av de ovan uppräknade åtgärderna har varit föremål för diskussion sedan andra länder genomfört dessa åtgärder. Finland spärrade i ett mycket tidigt skede av landskapet Nyland, där smittan var koncentrerad i början samtidigt som övriga landet var relativt förskonat. Någon avspärrning av Sveriges mest smittade område, Stockholmsregionen, verkställdes aldrig. Inte heller infördes hälsotester för resenärer som landade i Sverige från Kina eller från smittområdet i norra Italien och Österrike, där ett stort antal svenska skidresenärer semestrade. Nedstängningar av skolor och restauranger har varit mer regel än undantag i världen, men Sverige motsatte sig även detta.

Frivillighet i Folkhälsomyndighetens plan
När Nya Tider granskar Folkhälsomyndighetens plan, visar det sig att myndigheten i stort sett agerat så som planen föreskriver. Där Socialstyrelsens icke-medicinska åtgärder präglas av aktiva åtgärder från samhällsapparaten, ofta tvångsåtgärder, finns inget sådant i Folkhälsomyndighetens plan. Det enda som finns är några förslag som nämns i förbifarten.

”De möjliga åtgärder som då finns för att minska en pandemis påverkan på samhället är s.k. icke-medicinska åtgärder. Exempel på dessa är handhygien, host-och nysetikett, frivillig isolering i hemmet vid sjukdom, undvika allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, och stänga skolor.”

Folkhälsomyndigheten lägger även till att alla dessa förslag har ”väldigt små effekter på smittspridning”.
Samtliga dessa förslag är frivilliga och bygger på individuellt ansvarstagande, med undantag för den sista (stänga skolor) – ett förslag som inte diskuteras vidare varken förr eller senare i dokumentet.

”Avspeglar tidsandan”
Nya Tider ringer upp Kjell Asplund, tidigare generaldirektör och nuvarande ordförande på Socialstyrelsen, som berättar att Folkhälsomyndighetens betoning på frivillighet är ett resultat av ett större skifte i samhället.

– Jag tolkar delvis det här som en skiftning i allmänna attityder. Det har man sett i sjukvården också. Man går från ett auktoritärt system till ett system där medborgare och patienter ska ha större medinflytande och större ansvar. Det avspeglar tidsandan, helt enkelt. Förut hängde det kvar ett äldre tänk, om man ska kalla det.

NyT: Det är inte så länge sedan. Har det skett ett dramatiskt skifte sedan dess i vilka metoder man är redo att ta till?

– ”Dramatiskt”, det låter kanske som om det har hänt över dagen, men det har verkligen varit en gradvis utveckling kan man säga. Det är ju inte fel tycker jag, när man ser på vad som har hänt i sjukvården också, att patienter och allmänhet ska ha ett stort eget ansvar och egna möjligheter och ha sitt ord med i laget.

NyT: Fanns det fog för Socialstyrelsens idéer att det kan behövas vissa tvångsåtgärder?

– Det beror på vilken typ av epidemier det rör sig om. För epidemier med oerhört stor smittsamhet och högre dödlighet så finns ju tvångsåtgärder, till exempel att man kan tvångsisolera. Det kan man fortfarande enligt smittskyddslagen, vad jag vet. De instrumenten finns fortfarande. Skulle man till exempel få in ebola i Sverige så tror jag att den lagstiftningen skulle tillämpas.

NyT: Blev Socialstyrelsens plan otidsenlig?

– Vi höll ju kvar den så länge jag var kvar, och vi hade också en annan typ av beredskap mot den epidemi som då hotade, fågelinfluensan. Den kom ju aldrig till Sverige, men vi upplevde det som ett väldigt hot, kommer jag ihåg. Vi ordnade stora avtal med vaccinföretagen att vi skulle vara tidigt ute och kunna försörja hela befolkningen. Avtalet utlöstes senare när svininfluensan kom [efter att Kjell Asplund slutat som generaldirektör, NyT anm.], och det blev massvaccination. Så det var en annan typ av beredskap som fanns på den tiden, med stora beredskapslager och allt det här. Det har varit politiska beslut som förändrat det.

NyT: Tror du att det hade blivit någon skillnad om pandemibekämpningen hade legat kvar hos Socialstyrelsen, i det resultat Sverige kan uppvisa?

– Det kan jag inte ha någon mening om.

Han berättar att det är i stort sett samma personer som arbetar med frågorna på Folkhälsomyndigheten som det var på Socialstyrelsen.

– Man började inte om från början, utan det fanns en kontinuitet. De flesta som jobbade med smittskydd på Socialstyrelsen flyttade ju över till den nya myndigheten. Det intressanta är att två av de som jag hade som underchefer var Johan Carlson och Anders Tegnell, som sysslade med smittskydd på Socialstyrelsen.

Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, och framför allt Anders Tegnell, statsepidemiolog, har hamnat i rampljuset sedan coronavirusets utbrott. Asplund vill inte recensera deras hantering av coronaviruset, men säger att det var ”duktiga medarbetare”.

– Jag lägger mig inte i den offentliga debatten, de synpunkter jag har framför jag internt. Det blir så när man är styrelseordförande.

NyT: Var det nödvändigt att flytta smittskyddet från Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten?

– Det var ett politiskt beslut, men det fanns en hel del argument för det. Man ville stärka andra delar av folkhälsan – fysisk aktivitet, kamp mot tobak och narkotika, och så vidare. Mycket av smittskydd handlar ju om människors beteende, på samma sätt som en hel del av livsstilsinsatser gör.

Vaccin kan dröja
Asplund har en gedigen bakgrund som läkare och professor i medicin. I fem år, 2004-2008, var han generaldirektör för Socialstyrelsen. Från 2012 till 2019 var han ordförande för Statens medicinsk-etiska råd. Sedan februari i år är han tillbaka på Socialstyrelsen, nu som styrelseordförande.

Han säger att ett vaccin kan dröja betydligt längre än under svininfluensan, eftersom coronaviruset inte är ett influensavirus.
– Det finns en stor beredskap för influensavaccin bland företagen. Ganska snart efter att man identifierat en ny stam kan man få fram ett vaccin. Det här är ju inte ett influensavirus utan ett coronavirus, och där har man inte alls samma erfarenhet av att producera vaccin, det är svårare. Så det är en annan situation.

Under svininfluensan 2009-2010 togs ett vaccin fram på ett halvår. Över fem miljoner svenskar valde att ta vaccinet Pandemrix, på myndigheternas uppmaning. Ett antal hundra barn drabbades dock i efterhand av narkolepsi.

– Då var det huggsexa om att vara först att få det. Sverige hade en option att få tillgång till vaccinet. Det kostade ganska mycket pengar. Jag skrev på ett kontrakt med hjärtat i halsgropen, säger Asplund.

NyT: Har Sverige nu ett avtal med någon potentiell leverantör av coronavaccin?

– Nej. Det är massor med företag som är det här på spåren, och ingen vet i dag vilket företag man ska sluta ett avtal med. När det gäller influensavaccin är det varje säsong ett antal företag som har den här kapaciteten, de är inte så många. Här kan det ju dyka upp något smart litet biotechföretag som kommer på något före alla andra, före de stora jättarna. Jag kan tänka mig att det är väldigt svårt att skriva avtal med någon.

NyT: Så när vaccinet dyker upp så kan det ta tid för Sverige att få det, när hela världen vill ha det?

– Ja, det är klart att det kommer att bli konkurrens om detta, men Sverige har inte sämre förutsättningar än något annat land. Det man siktar på är att EU gemensamt ska upphandla detta och att det ska bli en rättvisa över hela EU.

Äldreforskare om oförändrade rekommendationer för 70-plussare: ”En käftsmäll!”

0
Ingemar Skoog, professor i psykiatri vid Göteborgs universitet och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa. Foto: Hjärnfonden

Den 10 maj kom signaler från Folkhälsomyndigheten om att man inför sommaren avsåg att lätta något på de rekommendationer för personer över 70 år som infördes för cirka två månader sedan på grund av coronapandemins härjningar i Sverige. Enligt dessa rekommenderas personer över 70 år att undvika att åka kollektivt eller handla i butik, och helst inte träffa andra människor, inte ens anhöriga. En sträng isolering och karantän för denna åldersgrupp, med andra ord.

Det var Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson som i SVT:s program Agenda flaggade för att man avsåg att höja åldersgränsen för isolering och karantän med några år. Detta skapade förväntan och glädje hos inte bara många 70-plussare, utan även för alla deras anhöriga och vänner.

”En käftsmäll!”
Den 26 maj kom dock beskedet vid den dagliga presskonferensen som varje dag hålls om Covid-19, att det inte blir några nya rekommendationer. Statsepidemiolog Anders Tegnell och socialminister Lena Hallengren meddelade att de hittillsvarande rekommendationerna för personer över 70 år förblir oförändrade och förlängs på obestämd tid.

En som är kritisk mot att man inte lättade upp rekommendationerna är Ingmar Skoog, professor i psykiatri vid Göteborgs universitet samt föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa.

– Jag och många med mig blev nog väldigt förvånade och besvikna över beskedet, säger Ingmar Skoog till Nya Tider.
– Jag skulle säga att det både var en antiklimax, men också nog upplevdes av många som en käftsmäll mot 70-plussare, fortsätter han.

Stora hälsoeffekter och bristande livskvalitet
edan när beskedet om bibehållna rekommendationer kom den 26 maj sade Ingmar Skoog i en kommentar till Sveriges Radio att faran för bristande livskvalitet och sämre hälsa, såväl psykisk som fysisk, inte får underskattas i en situation som den vi nu befinner oss i. Han utvecklar detta vidare i samtal med Nya Tider:

– Den här isoleringen krymper ju människors liv, vilket betyder sämre livskvalitet.
Att sitta ensam för länge är farligt, menar han.

– Många 70-plussare som nu sitter isolerade och får sämre livskvalitet riskerar också en sämre psykisk hälsa. Det kan handla om att man utvecklar både depression eller ångest, och de med känslig hjärna kan i värsta fall utveckla förvirringssyndrom. Äldres fysiska hälsa kan också drabbas av isoleringen, även om man kanske går ut på lite promenader och liknande. Stimulansen blir ändå mindre och det kan innebära försvagad hälsa med risk för dålig kondition för blodproppar exempelvis. Stillasittandet tenderar att öka märkbart.

Stor risk för stigmatisering
Personer i 70-årsåldern har överlag en god hälsa i dagens Sverige och många lever ett aktivt liv. Ingmar Skoog menar att man i princip kan tala om 70-plussare som dagens nya 50-åringar som på alla sätt lever aktiva liv med relationer, resor och kanske en yrkeskarriär som avslutats med bara några års marginal bakåt i tiden.

– När sedan myndigheterna bara över en natt förklarar 70-plussare som riskgrupp innebär det självklart att många känner ett sämre självförtroende, något som också det innebär en risk för de enskildas hälsa på många plan.

NyT: Skulle du säga att politiker och myndigheter har stigmatiserat personer över 70 år genom de här restriktionerna?
– Ja, vi talar om en stor risk för stigmatisering. Det är ju så att de individuella skillnaderna mellan 70-plussare är mycket större i både hälsa och välbefinnande än mellan personer i yngre åldersgrupper. Att därför buntas samman som en riskgrupp är inte alls bra.

Bör sätta ett slutdatum att se fram emot
En fråga som många ställer sig i sammanhanget är om ambitionen att minska risken för smittspridning i denna grupp uppväger den försämring i livskvalitet och potentiellt även allmänhälsa som blir följden av isoleringen. Ingmar Skoog
är skeptisk.

– Det kan mycket väl vara så att vi kommer till en punkt när vi kanske ser att de lidanden som isoleringen orsakar innebär mer elände och att det så att säga överväger syftet, men det är en svår balansgång eftersom det är viktigt att också hålla koll på smittspridningen.

NyT: Har du ändå någon tanke om hur man skulle kunna skänka lite mod till alla de som nu är besvikna? Har du något råd till politiker och myndigheter?

– Jag tror att man nog skulle pröva att sätta ett slutdatum och understryka att man kontinuerligt utvärderar situationen, precis som man har gjort med reserekommendationerna som ju gäller till den 15 juli. Där vet vi inte vad som händer, men jag tror att man borde göra något liknande så att 70-plussare och deras anhöriga återigen kan få något att se fram emot, för just nu ser det rätt så dystert ut för många.

Svensk Handel kräver att plastpåseskatten tas bort

0
Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel, anser att regeringens beslut om skatt på plastpåsar är skandalöst. Foto: Svensk Handel

Naturvårdsverkets rapport den 1 juni visar att årsförbrukningen i Sverige för den typ av plastkassar som vi bär hem mat i var 74 kassar per person under 2019. Det finns ett mål inom EU att minska just denna typ av plastbärkassar till 90 per person och år 2019 och till 40 stycken år 2025. Nivån för 2019 gör att Sverige klarar det första delmålet med råge.

De nya siffrorna från Naturvårdsverket visar att användningen av plastpåsar år 2017 låg på 83 påsar per person och 2018 var siffran 77. Detta är avsevärt lägre än de 114 (år 2017) och 102 (år 2018) som tidigare kommunicerats. Svenskarnas plastpåseanvändning minskade förra året ytterligare, till 74 påsar, vilket är 16 under EU:s mål om en användning om maximalt 90 påsar per person till slutet av 2019.

Mats Hedenström är näringspolitisk chef på Svensk Handel och kallar beslutet om att införa skatten för en skandal: ”Att riksdag och regering fattat beslut på felaktig grund är inget annat än en skandal som dessutom allvarligt skadar förtroendet för den svenska miljöpolitiken. Finansmarknadsminister Per Bolund måste ge ett svar på hur detta kunnat gå till”.

Han säger vidare: ”Regeringen har förlitat sig mer på känslor än på fakta när de straffbeskattar plastpåsar av förnybart material och tvingar konsumenterna till alternativ som rent av är sämre miljömässigt. Papperspåsarna saknar alternativanvändning och tygkassen måste användas flera hundra gånger för att uppnå någon miljöeffekt. Värsta sortens symbolpolitik”.

Skillnaden är alltså att sedan 2019 skall uppgifterna om de allra tunnaste plastpåsarna, som vanligtvis används till frukt och grönt, särredovisas vid rapporteringen till Naturvårdsverket. Tidigare år har dessa samlats in tillsammans med tunna plastbärkassar, i en post. Nu är uppgifterna uppdelade i mycket tunna, tunna och tjocka plastbärkassar, kvalitetsgranskade och reviderade. Därmed är det också möjligt att jämföra förbrukningen bakåt i tiden för de plastkassar som ingår i EU:s minskningsmål, och de visar alltså att Sverige ligger bra till.

– Även om förbrukningen sakta minskar så använder vi oftast fortfarande plastbärkassen bara en gång vilket är slöseri med resurserna. Oavsett material är det viktigt att vi använder kassarna så många gånger som möjligt, säger Emma Nord-Norén, handläggare på Återvinningsenheten, Naturvårdsverket.

Som Nya Tider tidigare har rapporterat så står plastpåsar bara för en knapp procent av det skräp som Håll Sverige Rent samlar in på svenska stränder. Länder i Öst- och Sydostasien, tillsammans med Afrika och Mellanöstern står för över 90 procent av plastutsläppen i havet. Sveriges andel är mindre än 0,01 procent, det vill säga knappt mätbart. Det mesta av den plasten kommer dessutom från andra produkter än plastpåsar, som plastrep, förpackningar eller fiskeredskap.

Naturstyrelsen, Danmarks motsvarighet till Naturvårdsverket, har gjort en undersökning och kom fram till att plastpåsarna har den lägsta miljöpåverkan. De danska forskarna jämförde olika kassar och påsar i 15 olika kategorier, däribland giftighet, vattenåtgång, klimatpåverkan (koldioxidavtryck) och ozonpåverkan. Rapporten visade att en tygkasse i ekologisk bomull behövde användas mer än 20 000 gånger för att komma ner i samma miljö- och klimatpåverkan som en vanlig plastpåse. Det innebär att man måste använda den fem gånger i veckan i 77 år för att det skall motsvara en plastkasse. Motsvarande siffra för en tygkasse i vanlig bomull är 7 100 gånger.

Svensk Handel startade redan år 2017 ett arbete tillsammans med medlemsföretagen för att minska onödig användning av plastbärkassar. Butiker började ta betalt för påsen och informera kunderna att tänka till en gång extra innan de tar en påse, något som gav resultat.

– Istället för att arbeta tillsammans med branschen valde regeringen att ignorera företagens engagemang och införa en straffskatt. Eftersom de nya siffrorna visar att vi redan har klarat EU:s mål borde regeringen göra om och göra rätt. Plastpåseskatten borde rivas upp omedelbart, säger Mats Hedenström.

Skatten har också lett till andra effekter. Exempelvis så tvingades företaget Bengt Lundin AB, som tillverkar 300 miljoner plastpåsar om året, redan i februari att varsla 27 anställda eftersom en av de större kunderna slutade helt med plastpåsar som en följd av skatten, vilket ledde till ett bortfall på nästan 15 procent av produktionen. Företaget fruktar att så mycket som 50 procent av produktionen kan komma att drabbas när fler kunder följer efter.

På Agendan v.22: Psykförsvar, fotbojor och coronasjälvmord

0

Efter försvenskningen – Janne Andersson fortsätter som förbundskapten

0
Sveriges framgångsrike förbundskapten Janne Andersson förlänger sitt kontrakt till 2024. Foto SvFF.

I ett pressmeddelande skriver SvFF att de förlänger kontraktet med förbundskaptenen Janne Andersson till 2024. Han tillträdde som chef för landslaget 2016 efter den misslyckade EM-turneringen i Frankrike där Sverige, under Erik Hamréns ledning, bara lyckades ta en poäng.

Under Anderssons ledning kvalificerade sig landslaget först till VM i Ryssland 2018 för att sedan ta sig till kvartsfinal – Sveriges bästa turneringsresultat på 24 år. Laget har även vunnit sin grupp i Nations League under Anderssons tid vid rodret.

– Det känns mycket bra att vi har förlängt kontraktet med Janne Andersson. De framgångar och resultat som Janne och hans stab har uppnått talar för sig själv, säger Håkan Sjöstrand, generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet.

Janne Andersson själv är mycket nöjd med att stanna som förbundskapten fyra år till.

– Jag brukar säga att jag har världens bästa jobb och det menar jag verkligen. När vi började diskutera förlängning fanns det inget tvivel för mig, säger han i pressmeddelandet.

Försvenskade landslaget – krävde att alla skulle sjunga ”Du gamla, du fria”
Andersson har förutom framgångarna på planen gjort sig känd för sin försvenskning av landslaget.

Det första han gjorde som nytillträdd förbundskapten var att, i sitt P1 Sommarprat 2016, uppmana alla landslagsspelare att sjunga nationalsången innan matcherna.

– I mitt landslag är det viktigt att sjunga. Att vi sjunger tillsammans. Så lyssna nu om du står på gräsmattan inför avspark. Lär dig texten, för denna sången sjunger vi tillsammans med fansen, sa han då.

Uttalandet sågs som en tydlig passning till den tidigare lagkaptenen Zlatan Ibrahimovic som vägrade sjunga nationalsången under hela sin landslagskarriär. Efter kritik från andra invandrarspelare backade dock Andersson och sa att det inte var något tvång att sjunga nationalsången.

Sverige under fotbolls-VM 2018. Foto SvFF.

Men Andersson fortsatte nobba politisk korrekta krav på att ta ut invandrare till laget, utan satsade istället huvudsakligen på svenska spelare.

Redan 2017 började media attackera Janne Andersson för att det blivit ”markant färre spelare med invandrarbakgrund i landslaget” efter att han tillträtt som förbundskapten. ”För mig är det mer slump, så som den ser ut nu”, sa han då angående försvenskningen av landslaget.

– Jag jobbar utifrån … vilka egenskaper vi vill ha på spelarna, fortsatte han.

Men Anderssons svensksatsning fortsätter väcka ont blod. Zlatan Ibrahimovic sade så sent som i höstas att förbundskaptenens uttagningar ”förstör det jag själv har byggt upp i 20 år”.

Corona ger vänsterliberala opinionsframgångar i Sverige

0
Samtliga vänsterliberala partier går framåt i maj månad, enligt opinionsinstitutet Novus. Foto: SVT Rapport

I en Novus-mätning genomförd den 27 april till den 24 maj svarar 31,5 procent av fyra tusen slumpmässigt utvalda personer att de skulle rösta på Stefan Löfvens regeringsparti Socialdemokraterna om det vore val idag. Det är en markant ökning mot de 22,9 procent som partiet fick i februari och den högsta siffran som S har fått i Novus sedan januari 2019. S framfart bedöms vara ett utslag av den så kallade “coronaeffekten”, det vill säga den bild som svensk media sprider om att Sverige, höga dödstal och långa vårdköer till trots, har lyckats hantera coronaviruset mer framgångsrikt än de flesta andra länder.

– Socialdemokraterna har ju vunnit väldigt mycket förtroende bland väljarna under coronapandemin, förklarar Torbjörn Sjöström, vd för Novus.

Näst största parti i mätningen är Moderaterna som ökar med en halv procent till 19,2. Ökar gör även de vänsterliberala partierna C (+0,4), L (+0,2) och MP (+0,3). För Liberalerna innebär det att man nu stöds av 3 procent av svenskarna, vilket dock inte räcker för att ta sig upp över riksdagsspärren.

SD tillbaka på 2018 års valresultat
Mest minskar Sverigedemokraterna som tappar 1,7 procentenheter av stödet och nu ligger på 18 procent, marginellt över de 17,5 procent som partiet fick i riksdagsvalet 2018. Så sent som i februari hade SD 24 procent av väljarstödet i Novus.

– Den största förloraren är Sverigedemokraterna. Vi har nu en ny situation där Moderaterna och Sverigedemokraterna är ungefär lika stora, vilket vi inte är vana vid att se den senaste tiden, säger Sjöström.

Även ”övriga partier”, det vill säga partier utanför riksdagen, får se sitt samlade stöd minska till totalt 1,2 procent.

Botten ur för Liberalerna – lägsta stödet på över 40 år

0
Nyamko Sabuni och Liberalerna faller allt djupare i opinionen. Foto: Anders Henrikson

De fortsätter skaka kring Liberalerna. För bara två veckor sedan kom uppgifter om att partiledaren Nyamko Sabuni låtit sig styras av förre partiledaren Lars Leijonborg och tidigare partisekreteraren Johan Jacobssons som båda numera arbetar som lobbyister. Bland annat ska Sabuni fått flera av sina tal skrivna av partiets veteranduo.

Nu kommer en ny smäll mot Sabuni. I den senaste opinionsmätningen från Ipsos får partiet för första gången under tre procents stöd. Det har aldrig tidigare hänt under de 41 år institutet mätt opinionen.

Krisen inom Liberalerna avhandlades i På Agendan 15 maj. Diskussionen om partiet börjar efter 10.30.

Demoraliserade väljare”
Enligt Ipsos opinionsanalytiker Nicklas Källebring har lobbyistskandalen kring partiledaren ”demoraliserat väljarna”. Många har lämnat partiet för Moderaterna eller sofflocket, säger han.

Men det är inte bara den senaste tidens kriser som orsakat Liberalernas fall i opinionen, menar Källebring.

– Liberalerna har gått kräftgång i opinionen under lång tid. Det är i grunden inte en fråga om vem som har ledartröjan utan vad som är Liberalernas politiska projekt, säger han till DN, enligt Expressen.

FAKTA: Opinionsläget enligt Ipsos
Så här fördelar sig väljarsympatierna i Ipsos majmätning, angett i procent och avrundat till heltal.

Föregående månads mätning uppges inom parentes:
Socialdemokraterna 31 (29)
Vänsterpartiet 9 (9)
Miljöpartiet 4 (4)
Moderaterna 20 (18)
Centerpartiet 7 (7)
Liberalerna 3 (4)
Kristdemokraterna 6 (6)
Sverigedemokraterna 20 (21)

Mätningen bygger på intervjuer med 1 530 röstberättigade väljare som Ipsos intervjuat via telefon eller webbpanel under perioden 12–24 maj. Frågan som ställdes var: ”Om det var val till riksdagen i dag, vilket parti skulle du då rösta på?”

Källa: Ipsos/DN

Fem tunga maffiamedlemmar gripna i Södertälje

0
Polisen grep under dagen fem personer med kopplingar till den syrianska maffian i Södertälje. Foto Marcus Bergfeldt.

Enligt ett pressmeddelande från polisen, som publicerades vid lunchtid under tisdagen, greps fem personer, som alla har en ledande ställning inom Södertäljemaffian, efter tillslag mot flera adresser i den södermanländska staden.

– De här personerna är väldigt viktiga för oss i vårt arbete mot den organiserade brottsligheten i Södertälje. De är strategiskt viktiga för nätverkets organisation och den brottslighet som nätverket bedriver. Dagens gripanden är också en del i att få stopp på sprängningarna och det stora antalet utpressningar som pågår mot boende i Södertälje, säger Daniel Löfgren, ansvarig för insatsen, i polisens pressmeddelande.

Vid tillslaget beslagtogs såväl vapen som kontanter.

Fyra personer i åldrarna till 27 till 54 år sitter nu anhållna misstänkta för bland annat allmänfarlig ödeläggelse, grovt vapenbrott, grov utpressning samt försök till grov utpressning.

Efter förhör och sedvanliga utredningsåtgärder kommer åklagare fatta beslut huruvida häktningsframställan ska lämnas in.

Vänsterextremist döms för flera brutala överfall mot äldre

0
Samuel Redin, 21, dömdes den 12 maj av Attunda tingsrätt till åtta års fängelse för ett antal överfall, varav ett bedömdes som mordförsök. Flera av offren var åldringar. Infällt en bild som Redin postade på sin Facebook-sida. Foton: Polisen, Facebook

Den 22 maj 2019 ringde en man till SOS Alarm och uppgav att han tre månader tidigare misshandlat en kvinna genom att slå henne upprepade gånger med en hammare i huvudet, ett överfall han sade skedde på en stig längs Kärleksudden i Norrviken i Sollentuna nordväst om Stockholm. Samtalet spårades till Samuel Redin, 20 år, som omedelbart greps och anhölls.

Offret var 77-åriga Kerstin, som påträffats den 26 februari på stigen längs Kärleksudden med kraftiga skador i huvudet. Vid ankomst till sjukhus var hon nedkyld och fick hjärtstopp. Läkarna trodde inledningsvis inte att hon skulle överleva. Kerstin överlevde sina skador, men sitter nu i rullstol, kan inte längre prata och har ”oklara mentala och minneskapaciteter”. Hon kunde därför inte höras om händelsen, och i övrigt fanns få spår. Före överfallet var Kerstin mycket aktiv och beskrivs som välmående både mentalt och fysiskt. Hon promenerade ofta och var helt medicinfri, men kan i dag inte ens kommunicera med andra.

Blev slagen med en hammare. När 78-årige Ingemar (stora bilden) promenerade på strandstråket i Norrviken fick han ett kraftigt slag i bakhuvudet. Redin erkände brottet och sa att han ville ha ”uppmärksamhet”. Foton: Polisen/FUP

Inledningsvis hade polisen ingenting att gå på, men en månad efter överfallet, den 18 mars 2019, inkom ett mejl till svensk polis från en man i Indien som berättade att han på ett nätforum haft en konversation med en okänd person i Sverige, som påstått att han överfallit en kvinna med hammare och haft för avsikt att döda henne. Uppgiften ledde till att en person frihetsberövades, men denne konstaterades efter tre dygn inte vara gärningsmannen.

Det visade sig vara omöjligt att få mer information från chatten med den indiske mannen, och Redins eget samtal till polisen två månader senare blev helt avgörande för att gripa honom. Trots erkännandet släpptes han ur häkte och försökte då genomföra fler överfall. När han senare återigen greps började han berätta om en rad tidigare brott där han inte blivit ertappad.

Släpps ur häkte och försöker genomföra fler överfall
Samuel Redin häktades den 24 maj för försök till mord på Kerstin, men häktningen hävdes av åklagare den 7 augusti. Den 23 september inkom uppgifter till polisen om att en person, iklädd svart bombarjacka och AIK-halsduk, följt efter ett antal personer vid ett friluftsområde i Norrviken. En av dem som blev utsatta var Rickard, 36 år. Redin, vid tillfället maskerad med luva över huvudet och halsduk för ansiktet, passerade Rickard för att sedan invänta honom vid sidan av stigen längre fram. När Redin trevade innanför jackan började Rickard springa, varpå Redin sprang efter och försökte hinna upp honom men kom inte ikapp.

När Rickard befann sig med polis i området den 1 oktober för att visa vad som hänt, kom Samuel Redin gående längs vägen. Han blev igenkänd, stoppades och polisen kunde konstatera att han hade en hammare i fickan. Redin anhölls och häktades på nytt, denna gång även för förberedelse till misshandel vid tillfället han setts den 23 september och vid konfrontationen den 1 oktober. Efter en tid i häkte erkände han ytterligare två överfall som skett 2018.

Det första av dessa skedde då Redin den 24 oktober 2018 försökte råna 64-årige Cornelis genom att knuffa omkull honom och hota honom med en kniv. Rånet kunde inte slutföras, då Cornelis skrikit på hjälp och Redin lämnat platsen. Under polisens undersökning av Redins dator hittade man ett dokument där Redin skrivit:

”Jag har också slagit ner en man och sedan hotade jag honom med en kniv. Jag gjorde inget mer med honom men jag älskade att se skräcken i hans ögon”.

Det andra överfallet 2018, som erkänts av Redin, skedde den 9 november. Den 78-årige Ingemar promenerade då på strandpromenaden i Norrviken när han hörde ett ljud bakom sig. När han vände sig om fick han ett kraftigt slag med hammare i bakhuvudet. Gärningsmannen sprang iväg efter ett par minuter. I förhör uppgav Redin att han känt en hopplöshet och ville få uppmärksamhet, vilket han får när någon blir rädd för honom. Han valde platsen eftersom äldre människor ofta promenerar där. Både Cornelis och Ingemar har påverkats av händelserna efteråt och inte vågat promenera som tidigare.

Vid genomgång av Redins datorer och mobiltelefon påträffades också 209 barnpornografiska bilder, varav 19 bedömdes vara grova, samt 128 barnpornografiska filmer, varav 57 grova.

Den 12 maj i år dömdes Samuel Redin för försök till mord på Kerstin, grov misshandel av Ingemar, förberedelse till grov misshandel vid gripandet, olaga hot mot Rickard, försök till rån mot Cornelis och barnpornografibrott. Påföljden blev åtta års fängelse och sammanlagt 468 221 kronor i skadestånd.

Fascination för mord och kommunism
I domen och förundersökningsprotokollen ges en bild av en gärningsman som saknar någon egentlig sysselsättning, men har återkommande tankar på att döda och skrämma andra människor. I chatten med mannen i Indien uppger Redin angående mordförsöket på Kerstin att han ”har inte någon empati för henne eller något av mina offer men jag är en snäll och trevlig person när folk träffar mig” och berättar vidare:

”Jag ville bara döda någon. Jag vet inte varför. Jag älskar fruktan i mina offers ögon. Jag älskar den där fasan.”

Mannen var fascinerad av vänsterns hatpropaganda. Foto: Polisen

I samma chatt säger han också att den amerikanske seriemördaren Ted Bundy är hans idol, en beundran han även uttryckt tidigare i kommentarsfält på Youtube.

Vittnesmål från vänner och aktiviteter på sociala medier visar också en fascination för kommunism. Hans sida på Facebook innehåller nästan uteslutande propagandabilder av sovjetisk och nordkoreansk typ, samt bilder från olika demonstrationer och vänsterorganisationer i Sverige och övriga Västvärlden. Där finns också uppmaningar om våld mot kapitalister, borgare, nazister och SD:are. I utredningen berättar Redins föräldrar också att han deltagit i vänsterdemonstrationer.

Moderat topp-politiker köpte sex – ”en olycklig grej”

0
Moderat-politikern Hans Forsberg erkände sexköp. Skärmavbild: Youtube

Hans Forsberg var en välkänd moderatpolitiker i Kungsbacka, där han satt som kommunstyrelsens ordförande sedan fem år tillbaka innan han åkte fast för sexköp och avsade sig samtliga uppdrag.

Det var under lördagskvällen som politikern ertappades efter att ha köpt sex i det välbärgade området Örgryte. Han accepterade ett strafföreläggande för köp av sexuell tjänst. Moderaterna i Halland säger att agerandet är ”oacceptabelt”, men kallar det samtidigt för ”en olycklig grej”:

– Hans har gjort en olycklig grej under helgen som vi som parti givetvis inte kan acceptera, säger Mikaela Waltersson, förbundsordförande för Hallandsmoderaterna, till TT.

SD: Sju år sedan ”skammens dag” då illegala fick sjukvård på bättre villkor än svenskar

0
SD-riksdagsmännen Björn Söder och Jonas Andersson uppmärksammar att det idag är sju år sedan riksdagen röstade igenom skandallagen som gav illegala invandrare sjukvård på bättre villkor än svenskar. Foto: Riksdagen.

För sju år sedan, 22 maj 2013, röstade samtliga partier i riksdagen, med Sverigedemokraterna som enda undantag, för att ge illegala invandrare hälso- och sjukvård på bättre villkor än svenskar.

I en debattartikel i Nyheter Idag uppmärksammar nu sverigedemokraterna Björn Söder och Jonas Andersson sjuårsminnet av omröstningen.

”I dag har sju år passerat sedan Sverigedemokraterna fördömde de övriga partiernas satsning på att skapa privilegier för illegala invandrare, det var dagen då dessa riksdagspartier lade sig platt för den mångkulturalistiska agendan och det var dagen då sjuklövern drev igenom orättvis, orättfärdig och svenskfientlig politik som skulle visa sig bidra till att skapa enorma samhällsproblem”, skriver man i artikeln.

Björn Söder företrädde SD i riksdagsdebatten som föregick beslutet. Under debatten 2013 sa han bland annat att den så kallade sjuklövern unisont stöder ett förslag som ger privilegier, som svenskar eller legala invandrare inte har, till ”kriminella utlänningar som vistas i landet illegalt”.

Sju år senare har inte mycket hänt, konstaterar SD-duon, trots migrationskrisen 2015 och pågående coronapandemi.

”Så sent som den 12 maj i år presenterade regeringen under en presskonferens att man vill avsätta upp till 50 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar för att genom föreningslivet gynna ’papperslösa’, det vill säga illegala invandrare.”

Men Söder och Andersson har ett motförslag till sjuklöverns vidlyftiga satsningar på illegala invandrare.

”Sverigedemokraterna vill återuppbygga ett samhälle där det lönar sig att vara en hårt arbetande och hederlig skattebetalare. Vi vill bygga ett Sverige som präglas av stark gemenskap och där vår gemensamma välfärd har prioritet”, avslutar man.

Haveri och ilska när nyanlända får förtur i Göteborgs skolor

0
Gårdstensskolan ligger i ett av Göteborgs särskilt utsatta områden. Dit skickas nu elever från bland annat Hisings Kärra, eftersom elever som kategoriseras som ”nyanlända” tagit platser på andra skolor. Foto: ISG Gårdsten

När beskeden om placering i förskoleklass och grundskola skickades ut den 30 april blev det en chock för många föräldrar i Göteborg. Bland dessa var Fredrik Färm, vars nioårige son Gustav hamnade i den etniska enklaven Gårdsten i Angered på andra sidan Göta Älv, trots att hans klasskamrater fick sitt förstaval Klarebergsskolan nära hemmet i Hisings Kärra. Dessutom kom även hans äldre syster in där.

I en intervju med Göteborgs-Posten (GP) kallar Fredrik Färm processen för ”ett fullständigt haveri” och säger bland annat:

– Vi tänkte att det måste ha blivit fel. Av 22 elever var vår son ensam om att skickas till Gårdsten. Alla andra hamnade i Klareberg.

Att eleven ska tilldelas sitt förstaval är utgångspunkten, men om plats saknas där sker urvalet enligt en beslutad prioriteringsordning:

  1. Om eleven är nyanländ
  2. Har syskon på skolan
  3. Avstånd mellan hem och skola
  4. Om så krävs – lottning

I Gustavs fall har det uppenbarligen lett till att han i stället är tvungen att resa länge för att gå i skola i Angered, eftersom andra stadsdelar samtidigt fått platser i Hisings Kärras två skolor. Om detta säger Fredrik Färm till GP:

– Jag förstår om barn från Angered vill söka sig till Klareberg. Då får du utöka antalet platser istället. Vad vinner man på det att rycka upp en nioåring från kompisarna och skicka honom till en annan stadsdel?

SD har stridit mot förtur för nyanlända sedan 2015
Det första beslutet om att ge förtur till nyanlända fattades av kommunstyrelsen redan 2015, och bifölls av samtliga partier utom SD. Det var också året som slog rekord i antal asylsökande och Jörgen Fogelklou, gruppledare för SD och oppositionsråd, berättar för Nya Tider:

− I samband med det skulle man bygga modulbostäder för nyanlända i tretton områden. Jag var ju och besökte alla dessa ställen, där kommunen hade informationsträffar med invånarna. Där varnade jag invånarna: ”Ni vet att vi har tagit ett beslut i kommunstyrelsen att ge nyanlända förtur? Det kan alltså betyda att era barn som har syskon i en skola här mittemot kommer att bussas någon annanstans”. Det trodde ingen på då. Och nu är det precis det som har hänt.

Sedan 2019 administreras inte längre grundskolevalet av stadsdelarna, utan av Göteborgs grundskoleförvaltning. Nytt för i år är att processen, och uppgifterna om bostadsadress, önskemål och eventuella förturskriterier, hanteras digitalt. Inför hösten 2020 handlar det om 12 000 elever. Fogelklou berättar:

− 2017-18 skapade vi en ny grundskolenämnd. 2019 kom det ett tjänsteutlåtande som grundskolenämnden skulle ta ställning till angående skolvalen, och där stod de här prioriteringsordningarna igen, att nyanlända skulle få förtur. Man har tagit bort att nyanlända ska få förtur till förskola. Det tog man bort för att man sade att det inte var lagligt, men i grundskolan ska nyanlända få förtur. Det röstade alla ja till som satt i grundskolenämnden. Vi satt inte där, så vi kunde inte rösta.

I september 2019 fick Göteborg dessutom bakläxa av Skolväsendets överklagandenämnd, efter att en familj överklagat sonens placering på en skola långt från hemmet. Det var inte godtagbart att ge nyanlända barn förtur till vissa skolor, slog nämnden då fast, med hänvisning till ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen, som klargjorde att urval till skolan ska ske på ett ”objektivt, sakligt och icke-diskriminerande sätt”.

Det var också på dessa grunder som SD redan 2015 protesterade mot förtursregeln. I ett yrkande, som avslogs, skrev partiet:
”Att ge en person fördel enkom baserat på etnicitet och härkomst kallas i dagligt tal för rasism. Rasism är ingenting Göteborgs stad ska stödja i någon form. Något staden också säger sig motarbeta.”

Liberal vill se att fler nyanlända utnyttjar förtursregeln
En av de främsta förespråkarna av förtur för nyanlända var Helene Odenjung (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande och skolkommunalråd i Göteborg. Hon vill inte svara på Nya Tiders frågor, men sade till Göteborgs-Posten 2019, efter Skolväsendets reprimand:

– Tittar man på var de flesta nyanlända går, ser man att några enstaka skolor får ta stort ansvar. Då har partierna varit överens: Detta behöver vi dela på ett bra sätt.

I samma intervju förklarar Odenljung att hon i själva verket tycker att alltför få nyanlända utnyttjat möjligheten till förtur:
– Det kan bero på många saker. Att göra det aktiva skolvalet har inte varit självklart i alla stadsdelar. Då behöver vi jobba mer med information.

Enligt Jörgen Fogelklou ska SD nu skicka in två yrkanden till kommunstyrelsen; ett om att avskaffa nyanlända som förturskriterium, ett om att grundskoleförvaltningen ska omarbeta sin urvalsprocess. Även om prioriteringen av nyanlända inte är den enda faktor som skapar missnöje och problem vid skolplacering, utan också exempelvis att grundskoleförvaltningen utgår från fågelavstånd stället för restid, menar Fogelklou att platsbristen i stort beror på den omfattande asylmottagningen:

− Det är ju det som är grundproblemet. Om det hade funnits ledigt utrymme, skulle barnen fått plats där.

Kvinna bad Aschbergs trolljägare om hjälp mot näthatare – sprider själv näthat på egen Facebooksida

0
Robert Aschberg och Anita Molander trolljagar ihop. Foto: Stillbild Youtube/Facebook

Trolljägarna är ett program som sänds av TV3. Huvudprogramledare är den ökände Robert Aschberg. Programmet går grovt sammanfattat ut på att Robert Aschberg och hans team dammsuger diverse nätsidor och Facebookprofiler för att hitta personer som skriver företrädesvis invandringskritiska eller islamkritiska kommentarer om Sveriges misslyckade invandringspolitik. Ofta söker Aschberg och hans medarbetare upp privatpersoner och ofredar dem i deras egna hem för att försöka konfrontera dem om varför de har skrivit och tyckt si eller så. I programmet medverkar också den tydligt vänsterprofilerade juridikprofessorn Mårten Schultz som driver Juridikinstitutet där man i programmet bedriver analyser av om vissa användare av sociala medier har skrivit något som är kriminellt eller inte. Många av dem som har blivit ofredade av Aschberg och hans team har fått hela sina liv förstörda efteråt.

Hetsade mot Lamotte
Den 7 maj var det så dags för ett nytt avsnitt av Trolljägarna. Denna gång var det frilansjournalisten Joakim Lamotte som utsattes för en formidabel hetskampanj. Lamotte bedriver i huvudsak sin journalistik via Facebook genom både inlägg och videosändningar från invandrardominerade kriminellt belastade förortsområden och hans verksamhet finansieras med hjälp av Swish-donationer, något Aschberg i det aktuella avsnittet ofta hånade och gjorde sig lustig över, även om hans eget program också finansieras med hjälp av sponsring och annonsmaterial.

I hetsprogrammet mot Joakim Lamotte ville Aschberg främst sikta in sig på huruvida Lamotte har något ansvar för vad hans följare skriver i samband med alla de inlägg som Lamotte postar på Facebook. Främst är det inlägg om kriminalitet riktad mot kvinnor samt invandringsrelaterade samhällsproblem som engagerar följarna. Oväntat ofta är det också vänsterfeminister som rycker ut till misstänkta förövares försvar redan innan de har blivit juridiskt prövade i domstol. Detta var exempelvis fallet under våren 2019 då Joakim Lamotte spårade upp en man som misstänktes för att grovt ha våldtagit en ung tonårstjej.

Bad om hjälp från Aschberg
En av de kvinnor som då ryckte ut till den misstänktes försvar, men som annars var en ivrig anhängare av uthängning av män i samband med Metoo-kampanjen, var den före detta skådespelerskan Anita Molander, numera pensionerad. Hon är synnerligen aktiv på Facebook och skriver flera inlägg varje dag om stort som smått, men oftast samhällsfrågor. I många av hennes inlägg syns ett tydligt hat mot Sverigedemokraterna som parti, SD-sympatisörer och nationellt sinnade över huvudtaget. Samtidigt hyllar hon vänsterprofiler som hon menar står för ett solidariskt samhälle där alla är lika värda, något som rimmar illa med den ofta aggressiva tonen i det hon skriver.

I Trolljägaravsnittet den 7 maj träffade Aschberg Anita Molander , och då sade hon sig ha blivit uthängd av Joakim Lamottes följare i samband med att hon försvarat den misstänkte våldtäktsmannen under våren 2019. Drevet gick enligt Molander så långt att hon till och med fick stänga av sin telefon. I inslaget från TV3 ber hon snyftande Robert Aschberg om hjälp att konfrontera någon eller några av de som har skrivit illa om henne, och säger samtidigt:

”Joakim Lamotte står för hat! Han står för hat! Han måste stoppas”!

Sprider själv hat på Facebook
Anita Molander bad alltså Robert Aschberg om hjälp för att kunna spåra upp folk som hon påstår har näthatat henne. Men en sak glömde Aschberg att nämna i programmet, något som Nya Tider nu kan berätta. Anita Molander håller inte rent på sin egen Facebooksida.

I ett inlägg från den 3 juni 2019 skriver hon ett snyftinlägg om den uthängning hon anser sig ha blivit utsatt för efter Lamottes konfrontation av den misstänkte sexualbrottslingen tidigare under våren. I nedanstående kommentarsfält postar hon själv en kommentar där hon skriver:

”Hoppas Lamotte en dag får vad han förtjänar”!

Detta är en kommentar som rent juridiskt skulle kunna tolkas som uppmaning till våld eller hot. Några månader senare, den 11 september 2019 angriper hon Joakim Lamotte ytterligare en gång med orden:

”Lustmordet på Joakim Lamotte! Jag NJUUUUTER”!

Detta är bara några av alla de tiotals inlägg där Anita Molander inte angriper Joakim Lamotte i sak utan istället angriper honom som människa.

Men hennes hatiska verksamhet tar inte slut där. I ett inlägg från den 7 maj nu i år kallar hon SD-ledaren Jimmie Åkesson för ”nazist” då hon delar en annan persons inlägg om Åkesson, där han benämns som ”fubbick”. Fubbick är ett skånskt uttryck, och det betyder ungefär idiot eller psykiskt instabil.

Har gått under jorden
Nya Tiders granskning visar alltså att den kvinna som bad om hjälp mot näthatare själv är en utpräglad och notorisk näthatare, något Nya Tider självklart ville fråga henne om. På Facebook är hon som sagt synnerligen aktiv, men när vi försöker hitta något telefonnummer att kontakta henne på visar det sig att hon uppenbarligen inte har återaktiverat den telefon hon kände behov av att stänga av förra våren. Därför gick det inte att ställa följande frågor till henne:

– Tycker du inte att Joakim Lamotte har samma demokratiska rätt att få bedriva sin journalistiska verksamhet likaväl som Robert Aschberg har det? Varför måste Joakim Lamotte stoppas?

– Du bad om hjälp mot näthatare. Varför ägnar du dig själv åt näthat på din Facebooksida?

– Du angriper ofta Joakim Lamotte som person, varför nöjer du dig inte med att angripa i sak?

– Du har delat ett inlägg på din Facebooksida där du utan ifrågasättande släpper igenom benämningen ”fubbick” om SD-ledaren Jimmie Åkesson. Detta antyder att någon inte är psykiskt tillräknelig. Varför vill du hånfullt tillskriva någon en funktionsnedsättning när du själv säger dig ha blivit utsatt för samma sak av Lamottes följare?

Hatstorm mot Lamotte efter programmet
Om Robert Aschberg och hans team gärna påtalar vikten av att man skall hålla rent och sålla bort olämpliga kommentarer i diverse Facebookgrupper och så vidare, det vill säga bedriva ett seriöst utgivarskap, så var inte Aschberg så noga med detta då det gällde vad som skulle bli följden av programmet där det hetsades mot Lamotte. Aschberg uppmanade inte sina supportrar att hålla sig lugna och hålla god ton i eventuella inlägg på sociala medier. Han gjorde ingenting. Följden blev att Joakim Lamotte fick ta emot många hot redan samma kväll som programmet sändes. Detta skrev Lamotte om i ett inlägg på Facebook, ett inlägg som dock inte längre ligger uppe. Dessutom hade Aschberg tillgripit ännu ett av sina välkända knep, nämligen att kontakta familjemedlemmar till Joakim Lamotte. Så här skriver Joakim Lamotte själv på Facebook om Robert Aschbergs program:

”Igår ägnade Sveriges mest proppmätta journalist ett helt avsnitt av sitt program Trolljägarna åt att försöka ta heder och ära av mig. Med en hel tv-kanal i ryggen hänger Robert Aschberg ut mig till sina hungriga tittare. Detta avsnitt av Trolljägarna är inget annat än Robert Aschbergs personliga vendetta mot mig. Han använder all sin makt och inflytande för att försöka göra ett karaktärsmord och drar sig inte för att ljuga, vinkla och fulklippa så mycket det går. Dessutom har han mage att kritisera mig för att jag tar emot donationer via Swish, samtidigt som han själv är Sveriges rikaste och mest välmående journalist med hela mediaetablissemanget bakom sig.

Men trots att Robert Aschberg har en stor redaktion som jobbar åt honom lyckas han inte en enda gång i programmet visa att jag skrivit eller sagt saker som inte stämmer. Inte heller kan han få fram ett enda tillfälle där jag uttryckt mig olämpligt eller inte haft ”god ton”. Istället bestämmer han sig för att hänga ut mig för vad andra personer har skrivit på nätet. Av alla hundratusentals kommentarer på min sida lyckas han hitta några som är opassande och ger mig skulden för dessa”.

Martin Timell stämmer Expressen för förtal

0
Programledaren Martin Timell går på offensiven mot de medier som förtalat honom. Foto: Frankie Fouganthin.

Hösten 2017 drog den svenska MeToo-rörelsen igång och anklagade en lång rad manliga kändisar för sexuella övergrepp och våldtäkter. En av de utpekade var programledaren Martin Timell.

Hans dåvarande arbetsgivare TV4 stängde av honom från hans tjänst och programmet Äntligen hemma, som han lett sedan 1997, plockades bort från tablån. Programmet försvann även från TV4Play och repriser gick inte längre att titta på. I november 2017 blev Timell polisanmäld för våldtäkt.

Anmälan ledde till åtal, men Timell friades av tingsrätten sommaren 2018 och sedan av hovrätten ett år senare. Timell stämde sedermera TV4 för utebliven lön och i sluten av förra året kom uppgifter om att den tidigare Bonnierkanalen tvingades betala närmare nio miljoner kronor till Timell.

Har lovat stämma alla förtalande medier
Och nu har alltså den populäre TV-profilen valt att stämma även kvällstidningen Expressen och dess dåvarande chefredaktör Thomas Mattsson för förtal efter att de publicerat Timells namn i samband med MeToo-kampanjen.

Timell har tidigare sagt att han ska stämma alla de medier, Expressen, Dagens Nyheter, Hänt i veckan och Aftonbladet, som publicerade hans namn i samband med anklagelserna. Samtliga av tidningarna har fällts av Pressens Opinionsnämnd för att ha brutit mot god publicistisk sed, enligt TT.

Thomas Mattsson vill inte närmare kommentar stämningen. I ett mail till TT skriver han: ”Jag välkomnar allas rätt att få sin sak prövad i tryckfrihetsmål, men givet att publiceringarna gjordes 2017 vill jag nog vänta in att jag först blir delgiven stämningsansökan och sedan domstolens beslut om det ska utfärdas någon stämning, innan jag kommenterar detta närmare.”

Socialdemokrat rasar mot minneshögtid för mördad svensk

0
Berit Högman (S), landshövding i Västernorrlands län rasar mot minnesceremonin för Tommie Lindh. Foto: Wikipedia.

Förra helgen mördades 19-årige Tommie Lindh när han försökte stoppa en våldtäkt av en svensk kvinna. En sudanesisk man med svenskt medborgarskap häktades för både våldtäkten och mordet på Lindh.

I lördags höll Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) en demonstration vid Landshövdingeresidenset i Härnösand till Tommie Lindhs minne. Valet av plats och tema för ceremonin har fått landshövdingen i Västernorrlands län, socialdemokraten Berit Högman, att rasa.

Till SVT säger hon att hon ”blev mycket upprörd” när hon fick höra talas om minnesceremonin.

Hon är även arg över att polisen, som fanns på plats inte stoppade manifestationen.

”Det som har hänt har hänt – men jag är ohyggligt angelägen att det inte händer igen”, säger hon syftandes på minneshögtiden och inte på mordet på Tommie Lindh.

Invandrare våldtog barn 600 gånger – döms till livstids utvisning

0
Flickan våldtogs upp till 600 gånger av Bekim Dzelili som skall utvisas på livstid efter avtjänat straff. Flickan på bilden har inget samband med artikeln. Foto: Pexels

Det var måndagen den 4 maj som Eksjö Tingsrätt dömde den 46-åriga invandraren Bekim Dzelili till ett 13 år långt fängelsestraff och livstids utvisning för ett mycket stort antal brutala våldtäkter mot en ung flicka vars mamma han inlett ett förhållande med. Nya Tider har gått igenom domen som visar på en sadistisk, kontrollerande pedofil som lyckats få närmast fri tillgång till en blott 10-årig flicka efter att ha förlorat vårdnaden om sina egna barn. Det som fick slut på våldtäktsterrorn var inte flickans omgivning som missat alla signaler på att något var fel, utan flickan själv som lyckades få bevis mot mannen genom att spela in en av våldtäkterna, något som kom att bli det viktigaste beviset mot pedofilen.

Kontrollerande pedofil kommer in i familjen
Bekim Dzelili kom till Sverige 1998 från det forna Jugoslavien och är muslimsk kosovoalban. Han tog med sig sin dåvarande fru och deras två gemensamma barn till Sverige samt adopterade två syskonbarn till Bekim efter att en av hans systrar mördats i Kosovo 1999. Tiden i Sverige var dock inte problemfri och enligt handlingar som Nya Tider gått igenom var Bekim både extremt kontrollerande samt våldsam mot barnen, främst mot de unga döttrarna, vilka han slog med tillhyggen.

Om ett av misshandelsfallen – för vilket Bekim dömdes till 2 år och 6 månaders fängelse – – skriver Eksjö Tingsrätt: ”En del av misshandeln har skett med ett tillhygge och även i övrigt framstår misshandeln i många delar som rå och hänsynslös; särskilt som den riktar sig mot gärningsmannens dotter i det gemensamma hemmet där barn ska kunna känna sig särskilt trygga. Enligt tingsrättens bedömning råder det ingen tvekan om att misshandeln ska bedömas som grov.”

Efter att ha dömts till fängelse 2012 för att ha misshandlat flera av barnen grovt, med frun som medhjälperska, förlorade de båda vårdnaden och rätten att träffa tre av barnen.

Två år senare inledde Bekim ett förhållande med en ny kvinna i Vetlanda som hade två barn. Redan inom ett par månader började han att misshandla sin nya partner och uppvisade ett starkt kontrollerande beteende. Hon skulle bland annat skriva till honom varje halvtimme vad hon skulle göra och berätta om någon ringt eller skrivit till henne och hon tvingades be om lov för att gå på toaletten. Han hade även kopplat hennes telefonkort till sin telefon så att han kunde se hennes samtal och SMS.

Men om förhållandet skulle visa sig vara hemskt för modern, som flera gånger försökte göra slut med Bekim, skulle det visa sig bli en mardröm för den blott tioåriga flickan i familjen. Kort efter att Bekim blev ihop med modern började han att våldta henne. Våldtäkter som skulle upprepas hundratals gånger över de kommande åren.

Det sexuella våldet blev vardag – 600 våldtäkter
Den första våldtäkten som Bekim begick mot flickan skedde kort efter att hon fyllt 10 år. Hon beskriver händelsen i polisförhören som att: ”Bekim sa till henne att lägga sig på rygg i soffan, för han skulle massera henne. Han masserade henne på magen. Hon förstod inte varför. Han gick längre och längre mer med händerna. Han sa att hon var fin och att han skulle lära henne hur sex går till.”

Händelsen skulle bli startskottet till en vardaglig terror där Bekim tog varje chans att vara själv med flickan och utsätta henne för allt mer avancerade sexuella handlingar. Innan hon blivit elva år började han tvinga henne till att utföra oralsex på honom med motiveringen att ”hon måste lära sig” och även tvinga henne till vaginala samlag vilket enligt flickan alltid gjorde ont.

Hon beskriver i förhören att det skedde i princip flera gånger varje vecka. Det skedde på olika ställen i hennes hem, i Tv-rummet, i hennes sovrum, i duschen och på andra ställen, som när de campade i Vetlanda kommun och på andra platser i landet med familjens husvagn, besökte släktingar eller var ute och körde bil. Närhelst han kunde få vara själv med flickan passade han på.

Ibland nöjde han sig med att hon onanerade åt honom. Ofta ville han ha oralsex eller så våldtog han henne vaginalt. Ibland slog han henne när hon inte ville eller försökte göra motstånd. Han brukade även hota henne med våld eller att han skulle skada eller döda hennes familj för att hon skulle vara tyst om det hon utsattes för. Hon uppskattar att han våldtagit henne runt 500 – 600 gånger.

Hon tänkte enligt förhören ibland att han hade förstört hennes barndom men att det inte verkade räcka med det, han kunde göra henne gravid också. Flickan beskriver i förhören att Bekim såg till att ofta få utlösning i papper han hade med sig, men att trots det så hade det skett vid två tillfällen att hennes mens uteblivit och att han då gett henne graviditetstest som hon tvingades göra. I förhören beskriver flickan att hon kände sig fast, ensam och fylld av ett ”stort hat” mot sin plågoande. Så hon bestämde sig för att få det att sluta och tänkte ut en plan.

Flickan spelade in när hon blev våldtagen
Flickan tänkte att när hon väl fyllt tretton år så skulle hon bli trodd av andra om hon berättade om det som Bekim utsatte henne för. Men det var inte nog resonerade flickan. Kort innan hon slutligen avslöjade för sin mamma vad hon utsatts för hade hon åkt med Bekim efter att han hämtat upp henne från skolan. Men istället för att köra henne hem körde han ut henne i skogen. Hon visste vad som väntade och sade till honom att hon inte ville ha sex med honom. Det var något som Bekim inte brydde sig om precis som otaliga gånger förut.

Hon satte på sin mobiltelefon på inspelningsläge och när Bekim sedan våldtog flickan i baksätet i bilen spelades det hela in. På inspelningen hörs hur han vill få av dem deras kläder och han säger att ”det är sista gången” samt att han slickar på flickans könsorgan och säger ”man kan inte ha sex utan att slicka lite”. Det hörs även hur flickan blir utsatt för en våldtäkt och ljud som enligt tingsrätten visar på sexuell aktivitet och penetration i ett flertal minuter.

Efter att mamman fått höra inspelningen och dotterns berättelse om vad som skett henne de senaste tre åren i deras hem och på andra platser fattar modern det viktiga beslutet att de skall polisanmäla Bekim. Då hade flickan våldtagits hundratals gånger över de senaste tre åren.

Nekar till våldtäkter – erkänner att han är pedofil
Bekim själv nekar till de många våldtäktsanklagelserna och menar att han onanerat framför flickan och tagit på henne vid ett par tillfällen samt hävdar att hon ofta varit pådrivande i att så skett. Eksjö Tingsrätt gjorde dock bedömningen att flickans berättelser var mycket trovärdiga, samt får stöd av vittnen och teknisk bevisning som ljudinspelningen.

Eksjö Tingsrätt. Foto: Sveriges domstolar

I domen skriver man: ”A har lämnat en mycket trovärdig berättelse. Den är t.ex. klar, lång, levande, logisk, rik på detaljer, påvisat sanningsenlig i viktiga enskildheter samt fri från felaktigheter, motsägelser, överdrifter, svårförklarliga moment, konstansbrister, dåligt sammanhang eller tvekan i avgörande delar.”

Bekim däremot menar domstolen kommer med efterhandskonstruktioner som är märkliga och man skriver i domen att ”Hans uppgifter kan lämnas utan avseende”. Det som däremot inte lämnas utan avseende är att Bekim erkänner att han vid tre tillfällen sexuellt förgripit sig på flickan samt att han har ett ”sexuellt intresse av barn”.

Tingsrätten gör enligt domen en ”mer än försiktig bedömning” av antalet tillfällen som flickan blivit våldtagen och kommer fram till att det varit en fråga om minst 100 tillfällen. Vidare menar man att Bekim utnyttjat offrets skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig psykiskt och fysiskt, samt att övergreppen ofta orsakat smärta för henne och kommit i samband med dödshot riktade mot hennes familj. Det brutala tillvägagångssättet och den upprepande naturen av brotten gör att man menar att han visat ”särskild hänsynslöshet och råhet” mot flickan.

Bott i Sverige i 22 år – döms till 13 års fängelse och livstids utvisning
Bekim Dzelili är kosovoalban med serbiskt medborgarskap, även om det i en del handlingar står att han är medborgare i ”upphört land”. Han har under sina 22 år i Sverige lärt sig relativt god svenska men inte ansökt om svenskt medborgarskap. Han återfinns i 19 avsnitt i belastningsregistret för brott från stöld till grov misshandel.

Tingsrätten gör bedömningen att det finns en risk att han återfaller i brott samt att han trots den långa tiden i Sverige inte har någon stark anknytning till landet. Någon djupare kontakt med barnen som fått utstå Bekims terror finns det inte enligt domen. Det yngsta biologiska barnet har tvärt om sagt ”att hon skulle bli glad om hennes pappa utvisades” och att först om han dog så ”kanske hon skulle överväga att prata med sin mamma”.

Rätten gör därför bedömningen att det inte föreligger några hinder för att utvisa Bekim, och att denna utvisning skall vara på livstid.

Maxstraffet för grov våldtäkt mot barn är 10 års fängelse, men om det rör sig om ”flerfaldig brottslighet” kan straffet höjas till 14 år och domstolen menar att de grova brotten och den systematik som de genomförts med motiverar det högsta möjliga straffvärdet. Bekim får ändå trots detta en straffsänkning eftersom han även döms till utvisning – vilket på grund av praxis innebär att man sänker straffet till 13 års fängelse och livstids utvisning.

Bekim Dzelili döms förutom grov våldtäkt mot barn, och grovt sexuellt övergrepp mot barn för misshandel av flickans mamma samt olaga hot. Utöver fängelsestraffet och utvisningen skall han även betala 355 000 kronor i skadestånd till flickan och 15 000 kronor till flickans mamma.

Pedofil barnskötare dömd till lågt straff

0
Ännu en grov pedofil får ett milt straff. Foto: Pixabay/Alexas_Fotos

Det var i april som barnskötaren Roger Linde, 38, åtalades för flera fall av grovt barnpornografibrott, grovt sexuellt övergrepp mot barn och flera fall av sexuellt ofredande och kränkande fotografering. Brotten skall han enligt polisutredningen ha begått framförallt för cirka fem år sedan genom att förgripa sig på barn och i hemlighet fotografera samt filma dem på förskolan Björkstugan i Tumba som han var anställd på. Han arbetade där från mars 2013 till januari 2020 då han anhölls och sedan häktades.

Misstankarna om att Linde förgrep sig på barn nådde polisen via ett anonymt tips. Husrannsakningar i hans bostad ledde till omfattande fynd av övergreppsmaterial på barn som Linde laddat ned från nätet, drygt 40 000 bilder och över 1 000 filmer.

Spred barnpornografi på nätet
De bilder han själv tog av barn han förgrep sig på har han därefter spritt på en rysk sajt för bildspridning som även använts av pedofiler. Bakom användarnamnet ”KITTYJONES” hade Linde sedan 2015 lagt upp totalt nio olika fotoalbum på sidan, varav sju låg under kategorin ”kids”. Flertalet av dessa bilder är smygtagna i förskolemiljö och en del var enligt polisutredningen barnpornografiska.

Foto: Polisens förundersökning

De flesta av offren var mellan tre och fem år gamla och utsattes av Linde genom att han på olika vis rörde dem med sexuellt uppsåt samtidigt som han filmade deras underliv, eller genom att han filmat och tagit bilder på deras underliv, trosor och rumpor. Under polisutredningen och rättegången har flera av föräldrarna till barn på förskolan kommenterat brotten som begåtts mot deras barn.

”Filmen är värre än vad jag hade föreställt mig då den som filmat varit så nära. Det känns obehagligt” har en av föräldrarna sagt.

Foto: Polisens förundersökning

Kunde fortsätta arbeta på förskola – trots tidigare misstankar om sexövergrepp mot barn
Roger Linde hade tidigare arbetat på en annan förskola i Ekerö mellan 2003 och 2012 innan han blev polisanmäld av kommunen som misstänkte att han förgrep sig på barnen på förskolan. Han stängdes av, omplacerades och slutade sedan på egen begäran. Polisutredningen lades dock ned. Som en effekt av detta kunde han enkelt söka ett nytt jobb på en annan förskola i en annan kommun då det finns enkla sätt för pedofiler att kringgå systemets försvarsmekanismer.

I en debattartikel i Expressen med rubriken ”Systemet borde skydda barnen – inte pedofiler” har Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande i utbildningsnämnden i Botkyrka kommun, skrivit om fallet och svårigheten att stoppa pedofiler likt Linde:

”Trots intervjuer, referenstagning och utdrag ur belastningsregistret kunde vi inte stoppa honom. För brottsregistret visar inte misstankar och tidigare arbetsgivare är inte enligt lag skyldiga att delge den typen av information. Byråkratiska luckor som i detta fall fick fruktansvärda konsekvenser.”

Många av föräldrarna på förskolan har talat med förskolepersonalen om varningsklockor som de noterat från sina barn. Det rör sig bland annat om barn som varit blöjfria ett år som plötsligt har bajsat på sig. Andra som matvägrat, kissat ner sig och tappat hår. I vissa fall även barn som kommit hem med könshår på kläderna eller med röda rodnader i rumpan och underlivet.

– Det här har pågått länge. Jag tog själv upp det här med pedagoger och chefer på utvecklingssamtal och möten. Men de sade att jag inte skulle oroa mig, sade en förälder till Aftonbladet.

– När i stort sett alla barn plötsligt vägrar gå till förskolan, inte äter frukost, lunch eller mellanmål och har mardrömmar på nätterna har man självklart undrat vad som är fel. Men personalen har hela tiden sagt att allt är bra, sade en annan förälder.

– Min dotter kom hem och sade ”får man bita i snoppen”. När jag frågade vad hon menade ville hon inte säga något. Jag tog upp det här på förskolan men ingen lyssnade på mig sade en förälder till ett barn på förskolan som likt övriga kände på sig att något var fel.

– Ofta när jag hämtade bar mannen runt på mitt barn. När jag frågade varför sade han att hon precis hade ramlat och behövde tröst. Han ville ofta ”pussa hej då” på fredagar. Jag påtalade det olämpliga i det här, både för honom och övrig personal.

Misshandlades av upprörd pappa
Efter att Roger Linde gripits och misstanken om hans pedofila brott spritts bland föräldrarna var upprördheten stor. Han begärdes häktad men rätten ansåg att skälen inte var tillräckligt starka så han släpptes och fick åka hem. Kort efter att han släppts knackade det på dörren och Linde trodde att det var polisen så han öppnade dörren. Men istället för poliser var det en pappa som hade ett barn på förskolan där Linde hade arbetat. En pappa som överföll och började misshandla pedofilen med knytnävslag och sparkar.

Linde berättar i polisförhör att han blev attackerad med flera knytnävslag och sparkar, och sedan nertryckt mot golvet.

– Sedan får jag ett knä på vänster kind så det svartnar för ögonen, sade han i förhör.

Han kände igen mannen som en förälder. Mannen skall även ha tagit stuptag och hotat döda barnskötaren om han ”rört” hans barn.

– Jag kände mig väldigt hotad och fruktade även för min familj eftersom han nämnde min familj.

När polisen kom till platsen var pappan borta. Kvar var den mörbultade pedofilen som polisanmälde pappan. Pappan medger i förhör att han varit där men hävdar att han har en dålig minnesbild av vad som hände.

– Jag ville höra att han inte hade rört dem, det är allt jag minns. Det var det enda jag tänkte på, säger pappan i förhöret.

– Säger han att jag gjorde det så gjorde jag nog det, säger pappan som svar på förhörsledarens fråga om han misshandlat pedofilen.

Som förklaring till sitt angrepp av pedofilen berättar pappan sedan hans fru har fått gå till ett kriscenter efter att övergreppen blev kända och att det som hänt på förskolan har vänt upp och ned på deras liv.

– Denna händelse har vänt upp och ned på hela våra liv. Jag har blivit tvungen att ta extra pappledigt för att stötta hemma då min fru inte klarar av att gå till jobbet och fungera som vanligt.

Pappan har åtalats för misshandel och olaga hot och riskerar nu fängelse. Hans rättegång var planerad i början av maj men har flyttats fram på grund av coronakrisen. Döms han riskerar han upp till två år i fängelse.

Två års fängelse för en stor mängd brott
– Mannen har erkänt alla gärningar. Frågorna i målet har främst gällt hur brotten skall rubriceras och hur påföljden skall bestämmas, sade rättens ordförande chefsrådmannen Tore Gissin i ett pressmeddelande.

Om den barnpornografi som Roger Linde hade i två datorer och två USB-minnen skriver Södertörns tingsrätt i domen:

Brottet bör bedömas som grovt eftersom 4 788 av bilderna och 467 av videofilmerna är bedömda som grovt barnpornografiskt material, dvs. föreställer särskilt unga barn och/eller barn som utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt, på grund av att den sammanlagda speltiden för samtliga videofilmer uppgår till 173 timmar och eftersom innehavet avser en särskild stor mängd bilder.

Följande brott döms Linde för:

Kränkande fotografering, (10 tillfällen)
Grovt sexuellt övergrepp mot barn
Sexuellt ofredande (3 tillfällen)
Barnpornografibrott, (12 tillfällen)
Barnpornografibrott, (5 tillfällen)
Grovt barnpornografibrott,
För Roger Lindes del blev det ett lågt straff på bara två års fängelse som, borträknat den tid han suttit häktad, samt med regeln om villkorlig frigivning där man bara behöver sitta av två tredjedelar av straffet, medför att han kommer att vara fri igen till nästa sommar.

Utöver fängelsestraffet skall han även betala skadestånd på 275 000 kronor till 12 barn.

Paolo Roberto gripen för sexköp

0
"I natt har jag fattat ett riktigt dumt beslut som kommer ta ifrån mig min kärlek, min barns respekt mina företag, tv-kontrakt och allt vad jag kämpat för under alla dessa år. Och vet ni vad? Det är rätt åt mig!", menar Paolo Roberto. Foto: TV4

Programledaren och krögaren Paolo Roberto har under natten till fredagen gripits av polis på bar gärning och i anslutning till ett sexköp i en lägenhet på Östermalm i Stockholm. Bara timmar senare satt Roberto i TV4 för att tala ut om händelsen. På frågan om detta är första gången han köper sex svarar han “det är första gången, ja”.

– Jag har en sån grej i livet, att när det går bra för mig – jag har aldrig mått så bra, aldrig varit så lycklig, livet blommar – då hittar jag alltid något sätt att förstöra det. Det har varit olika typer; det har varit våld, väldigt mycket våld, och den här gången lyckades jag hitta det som jag tycker egentligen är det smutsigaste som finns, säger han.

– Det är skammen i det här, det går aldrig att snacka bort. Jag har gjort det här och folk är jättearga på mig och det är helt rätt.

På sociala medier skriver Roberto att “den här gången finns det ingen förlåtelse” och att han har ”struntat i all typ av moral” han ”någonsin stått för”. ”Jag är helt enkelt en parasit som ska utrotas! I natt har jag fattat ett riktigt dumt beslut som kommer ta ifrån mig min kärlek, min barns respekt mina företag, tv-kontrakt och allt vad jag kämpat för under alla dessa år. Och vet ni vad? Det är rätt åt mig!”.

Polisinsatsen gick under kodnamnet ”Torsk” och på sociala medier roar sig många åt ett tidigare TV-inslag med titeln ”Torsk med italiensk touch” där Paolo Roberto, som har italiensk familjebakgrund, lagar torsk.

Stökig ungdom – konservativ vuxendom
Paolo Roberto växte upp i Upplands Väsby norr om Stockholm och var i sin ungdom ledande inom ett kriminellt gäng som gick under namnet “Örnligan”. Samtidigt har han varit framgångsrik i flera kampsporter och bland annat deltagit i SM i judo, flera gånger blivit både svensk och nordisk mästare i taekwondo, varit svensk mästare i kickboxning och senare även ägnat sig åt proffsboxning.

Med åren har Roberto fått en lugnare framtoning, blivit mer folkkär och fokuserat allt mer på matlagning vilket han också ägnat sig åt som TV-kock. Sedan början av 2000-talet har han även engagerat sig i katolska kyrkan och framfört allt mer konservativa åsikter och värderingar. Mycket uppmärksamhet fick han 2008 när han i Sveriges Radio uttryckte kraftig kritik mot feminismen. Inslaget har blivit närmast kultförklarat, men lär nu ses i en annan dager efter nattens händelser.

Rånaren Mohamed flydde i panik, bröt benet och fick stryk av offret, Vittne: ”Han skrek som en stucken gris”

0
Här ligger rånaren Mohamed på gatan efter att ha flytt i panik, brutit benet och fått stryk av det tilltänkta rånoffret. Notera rånarluvan som ligger bakom ryggen. Foto: Polisen

Åklagare Stina Brindmark väckte i slutet av april åtal mot de tre personer som brutit sig in i en bostad i centrala Ronneby, Blekinge, i december, en händelse som Nya Tider nyligen rapporterade om. Huvudförhandling i Blekinge tingsrätt inleddes måndag den 4 maj.

Nya Tider har nu tagit del av förundersökningsprotokollet och stämningsansökan och kan avslöja att samtliga rånare är araber i 18-20-årsåldern. Rånarna kommer från Syrien men två av dem har redan hunnit få svenskt medborgarskap och kan därför inte utvisas med nuvarande lagstiftning. Samtliga inblandade har tolkbehov på arabiska.

Mohamed och hans två kumpaner, Mohammed och Abdulwareth, åtalas nu för försök till grovt rån.

”Inne i bostaden har de knuffat omkull [frun], tejpat över hennes mun samt tejpat ihop hennes händer, slagit [mannen] så att smärta uppstod och hotat hela familjen med det pistolliknande föremålet och en kniv. Om brottet hade fullbordats borde det ha bedömts som grovt dels eftersom Mohammed, Abdulwareth och Mohamed visade synnerlig råhet vid gärningen, dels då de försatt [frun] i en skyddslös ställning genom att tejpa för hennes mun och hennes händer, samt riktat ett pistolliknande föremål och en kniv mot målsägandena samt då gärningen skett efter intrång i målsägandenas bostad där det fanns två minderåriga barn”, står det i stämningsansökan.

Även familjefadern åtalas
Men även den angripne familjefadern, som är i 45-årsåldern, åtalas nu för grov misshandel av Mohamed.

”[Mannen] har slagit Mohamed flera gånger i huvudet med ett bordsben samt sparkat honom på kroppen. Det hände den 20 december 2019. Mohamed orsakades smärta av slagen och sparkarna. Brottet bör bedömas som grovt eftersom [mannen] har använt ett tillhygge samt att han visat särskild hänsynslöshet eftersom Mohamed låg på gatan med brutet ben och inte hade möjlighet att försvara sig.

Det tilltänkta rånoffret kunde syna Mohameds bluff: pistolen var bara en attrapp. Mohamed och hans kollega avbröt rånförsöket och sprang därifrån. Rånoffret skruvade loss ett stolsben (se bilden) och jagade ikapp Mohamed och gav honom stryk. För det åtalas han nu för grov misshandel. Foto: Polisen

I förhör berättar familjefadern att han tjänstgjort tre år i militären och är tränad att hantera trängande situationer som den han utsattes för i sitt hem i Ronneby. I polisens rapport beskrivs händelseförloppet:

”Han säger att de försökte låsa hans armar med en bred tejp och även tejpa för hans mun men han lät dem inte göra det. De hade med sig buntband som de band hans fru med. Hans dotter låg bredvid honom och sov i sängen. Hon är 10-11 månader gammal. Personen tog då en pistol och riktade mot dottern och sa att han skulle skjuta henne om han inte lät sig tejpas fast. Personen tog upp dottern, höll henne i famnen och tryckte pistolen mot hennes huvud.”

När rånarna riktade pistol både mot bebisen och mot den fyraåriga dottern, svarade familjefadern ”Skjut gärna mig, men inte min dotter”.
”Han gjorde då en mantelsrörelse, siktade mot honom och försökte skjuta men när han tryckte av hände ingenting”, står det i förundersökningsprotokollet.

Mohamed tog då fram en kniv, men familjefadern vräkte en TV på Mohamed. Mohamed och hans kumpaner avbröt rånförsöket och flydde. Mohamed ramlade sedan i trappan som leder upp till bostadshuset och bröt benet. Familjefadern rusade ut med ett tillhygge och skrek till rånaren: ”Har du kommit för att döda mig i mitt hem? Det är du din hund, det är Fadi som har skickat dig.”

”Det hade varit en död som jag inte varit nöjd med”
Rånaren berättar i förhör att han fruktade för sitt liv.

Mohamed och hans kumpaner hade även med sig kniv under rånförsöket, men trots detta slutade rånet i ett fiasko. Nu åtalas han och de andra två araberna för försök till grovt rån. Foto: Polisen

”Jag var rädd för att jag skulle dö där. Det hade varit en död som jag inte varit nöjd med. Jag skulle dö med en känsla att jag inte skulle ha gjort något bra i mitt liv. Jag har rökt marijuana, men inga andra droger.

När jag blev räddad så berättade min pappa alltid för mig att den minsta stenen kan helt omvandla ditt liv. Jag är en person som tror på paradis och helvete, så oavsett hur mycket jag plågas här eller på sjukhuset så kommer det inte vara så plågsamt som det kommer vara i helvetet. Så jag tänkte på att jag skulle dö.”

Enligt rånaren blev han slagen flera gånger i ansiktet med ett bordsben från den vredgade familjefadern.

”Jag hade en fruktansvärd smärta. Det är svårt att beskriva. Det kändes som om jag blev träffad av slag men smärtan kom efter en stund. Det är svårt att beskriva. När jag låg i ambulansen rörde jag mitt bakhuvud, det var bulor där. Sedan när jag vaknade kändes det som om jag var i en grav. Jag förstod inte om jag levde eller var död”, berättar rånaren i förhör med polisen.

En svensk kvinna som passerade i närheten berättar att en man låg på gatan och skrek. ”Han skrek som en stucken gris”, säger hon i vittnesförhör.

Rånaren Mohamed och familjefadern ska ha varit ytligt bekanta med varandra sedan tidigare genom rånarens bror Fadi, som familjefadern hamnade i konflikt med för en tid sedan.

”Avmaskerat” ska granska den våldsbejakande vänstern

0
DEN VÅLDSBEJAKANDE VÄNSTERN bör kartläggas på samma sätt som de kartlägger and­ra, för att de ska upphöra med sin kriminella verksamhet, menar initiativtagarna bakom Avmaskerat. Foton: Nya Tider

Granskningen ska omfatta personer, grupper, organisationer och nätverk på vänsterkanten som ägnar sig åt att förfölja meningsmotståndare eller medvetet understödjer och skyddar de aktörer som sysslar med den sortens verksamhet. Förutom nyheter och mer djuplodande artiklar om det man kal­lar ”vänsterterrorismen i Sverige”, kommer man att efterfråga hjälp från allmänheten för att identifiera enskilda personer som är en del av denna.

De ansvariga uppger att ambitionen är att uppdatera sidan flera gånger i veckan, och tillägger att det inom överskådlig tid inte finns någon risk att det kommer att saknas ämnen att gräva i eller skriva om.

Till Nya Tider säger en talesperson att de har sett ett behov av ett sådant initiativ under en längre tid, och nu till slut gjorde slag i saken. De är nöjda med lanseringens inledning:

− Vi hade över 6 000 unika besökare första dagen, vilket vi ser som en god start. Det har trillat in en hel del större och mindre tips, och det uppskattas. Uppenbarligen finns det ett stort intresse och en stor efterfrågan för den typ av verksamhet vi tänker bedriva.

Vänsterns reaktioner är de väntade och typiska. Förnekande eller tystnad från de ”rumsrena”, hat och hån från de mer extrema.

Bakom sidan står en relativt liten grupp, men initiativtagarna hoppas att fler ska ansluta och hjälpa till. I nuläget kommer man att fokusera på den journalistiska aspekten, där en hemsida är fullt tillräcklig, men tillägger att fler tekniska funktioner kan komma att utvecklas med tiden.

NyT: Vilka typer av aktörer kommer ni att följa?

− Som vi skriver i ”Den antifascistiska våldsvänstern i Sverige – en genomgång” är gränserna mellan våldsvänstern och den ”vanliga vänstern” flytande. Därför kommer nog stora delar av vänstern att till och från hamna under vårt förstoringsglas, men vårt huvudfokus är att granska de grupper och individer som med våld, hot och andra trakasserier försöker inskränka andra aktörers politiska fri- och rättigheter i Sverige.

NyT: Metoden att kartlägga på detta sätt har ju vänstern hållit på med länge. Det kan inte anses tveksamt att använda deras metoder?

− Vi är bara en hemsida som publicerar information, vad våra läsare gör med informationen är upp till dem. Rent moralfilosofiskt menar vi väl dock att det är felaktigt att säga att vi eller någon annan ”sjunker till deras nivå”, är ”lika goda kålsupare” och är lika förkastliga som vänstern, när vi utsätter vänsterterrorister för samma saker som de utsätter andra för.
Talespersonen fortsätter:

− Som vi ser det får du gärna vara hur mycket kommunist du vill och förespråka det klasslösa samhället sju dagar i veckan, men om du är en vänsterextremist och deltar i eller understödjer uthängningar och terrorism mot oliktänkande, då har du själv satt ribban. Och ja, de kanske borde ”få smaka på sin egen medicin”. I många fall är det nog enda sättet att få dem att lägga ner sin brottsliga verksamhet.

Alternativ för Sverige deltar i insamling till mördad sympatisör

0
Tommie Lindh vid Alternativ för Sveriges torgmöte i Bollnäs förra året. I bakgrunden syns AfS-företrädarna Jeff Ahl och Gustav Kasselstrand. Skärmbild: Alternativ för Sverige.

Det var i söndags som 19-årige Tommie Lindh mördades när han försökte avbryta en våldtäkt på en svensk kvinna. En 22-årig sudanesisk man, som blev svensk medborgare 2011, har enligt flera alternativmedier häktats för mord och grov våldtäkt.

Tommie Lindh var sympatisör till Alternativ för Sverige. Bland annat närvarade han vid partiets torgmöte i Bollnäs förra året.

På Facebook skriver nu partiet att man skänker 1 000 kronor till den insamling som startas för att stötta Lindhs familj.

AfS skriver även att ”vi kommer alltid att minnas det civilkurage Tommie visade för en annan människa i nöd. För detta offrade han sitt liv. Vi kommer aldrig att låta händelsen falla i glömska”.

Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand har varit i kontakt med anhöriga till Tommie Lindh. En av…

Posted by Alternativ för Sverige on Wednesday, May 13, 2020

Leif GW Persson: Blir svårt att döma invandraren som mördade Wilma

0
Det kan bli svårt att döma Wilmas pojkvän för mord utan att ha hittat hela Wilma Andersson kropp, tror Leif GW Persson. Foto: Privat

Den 14 november 2019 försvann 17-åriga Wilma Andersson från sitt hem i Uddevalla. Två veckor senare hittade polisen en kroppsdel som gjorde det möjligt att utesluta att Wilma var vid liv. Enligt åtalet som väcktes idag hittades kroppsdelen i en väska hemma hos Wilmas pojkvän Ahmed.

Enligt förhör förnekar araben inblandning i brottet.

– Jag kan inte stycka en kropp, det är inte jag, ska han ha sagt, enligt Göteborgs-Tidningen.

GW: ”Varje tänkande människa inser vad som hänt”
Till TV4:s nyhetsmorgon säger nu TV-profilen och kriminologiprofessorn Leif GW Persson att det kan bli svårt att fälla pojkvännen för mord.

– Där finns ett flertal tidigare fall som slutar med att varje tänkande människa inser vad som hänt, men det leder ändå till att de blir friade från mordåtalet. Men de döms mot griftefriden för att de fraktat kroppen eller vidtagit åtgärder med kroppen som inte är förenliga med gällande rätt. Så ser det ut, säger han.

Eftersom hela Wilmas kropp inte har hittats kan ingen dödsorsak fastställas. Det tror GW kan bli problematiskt för åklagaren.

– Man har en sannolik brottsplats på grund av de spår som säkrats i lägenheten men eftersom man inte hittat någon kropp har man därmed ingen dödsorsak. Eftersom åklagaren har bevisbördan fullt ut, inte minst när det kommer till ett mordåtal, kan detta bli väldigt problematiskt, avslutar han.

Rimfrost får tuff kritik av professor: ”En kuliss”

0
Polisprofessor Stefan Holgersson kallar Operation Rimfrost "en kuliss". Skärmbild: SVT

I december 2019 inledde polisen Operation Rimfrost – en specialinsats med det uttryckliga syftet att pressa tillbaka den grova kriminaliteten. Men i slutet av april framkom det att Rimfrost haft mycket begränsad, om ens någon, effekt på den grova kriminaliteten i Sverige.

Idag bekräftade polisen på en presskonferens att antalet skjutningar, bombdåd och gängrelaterade dödsfall är precis lika många som förra året då man inte genomförde någon särskilt insats mot de kriminella gängen.

Polisprofessor: ”En kuliss”
Nu får hela syftet med Operation Rimfrost hård kritik av en svensk polisprofessor verksam i Norge.

– Rimfrost är ju en kuliss på en framgångsrik verksamhet, där man har en extern press på sig att agera kraftfullt och då är det lättare att bygga upp en bild av något som egentligen inte fungerar, säger Stefan Holgersson, professor vid Polishögskolan i Norge, till Sveriges Radio.

Han menar att mycket av det som gjorts inom ramen för Operation Rimfrost hade gjorts i alla fall som en del av den reguljära polisverksamheten.

– När man räknar så tar man in saker som ingår i vanliga linjeverksamheten, som annars hade gjorts och då ser ju de här siffrorna bra ut. Men om man betänker att man inte får se vad som hade hänt om man inte hade haft insatsen så är det ju väldigt svårt att bedöma. Det ser ju mycket bättre ut än vad det är, säger han.

Traditionellt, småskaligt jordbruk räddar hotade arter i naturen

0
Skrattmåsen blir allt mer sällsynt. De som vaknar av dess gälla skrik är kanske inte så glada över dess närvaro, men enligt SLU skrämmer skränandet bort många rovfåglar som annars skulle orsaka skada på andra arter. Foto: Wikipedia/Gerry Lynch

Vart femte år sammanställer SLU Artdatabanken den så kallade röda listan, en rapport där man visar vilka arter som är livskraftiga respektive hotade i Sveriges natur. I år är det dags igen och de uppgifter som bland annat Vetenskapsradion presenterade den 18 april var en läsning som var allt annat än uppmuntrande för de som vill se en svensk flora och fauna som är livskraftig och rik på mångfald.

De arter som bedöms som hotade har ökat med 11 procent sedan förra rapporten 2015. Särskilt utsatta är fåglar, fjärilar och skalbaggar, men även många moss- och svamparter riskerar att utrotas om inget drastiskt görs.

Skrattmåsarna allt mer sällsynta
En fågelart som under de senaste åren har minskat i population är skrattmåsarna, som häckar både vid våra kuster och längre in i våra våtmarker.

Lena Tranvik, chef vid SLU Artdatabanken. Foto: SLU

– Skrattmåsarna fyller en viktig funktion i vår natur, en funktion som många kanske inte tänker på, säger Lena Tranvik, chef vid SLU Artdatabank till Nya Tider. Hon fortsätter:

– Eftersom de hörs och skriar ganska mycket håller de undan en hel del annan rovfågel som annars skulle orsaka skada på andra arter. Allt har ju en växelverkan och utgör en förutsättning för varand­ra i naturen.

Enligt Lena Tranvik är det inte bara skrattmåsarna som är hotade som fågelart. Det gäller även kråkan men också flera av våra småfåglar. Och för den som beger sig ut i skärgården och är fågelskådare kommer man numera att få leta innan man kanske hittar andfåglar såsom kricka eller bläsa. En annan djurart som kommit att bli nära på utrotningshotad i Östersjön är den så kallade östersjötumlaren, det enda valdjuret i dessa bräckta vatten.

Efterlyser naturanpassat, traditionellt jord- och skogsbruk
En bov i dramat när det gäller arters utsatthet är enligt Lena Tranvik också ett jord- och skogsbruk där man alldeles för ensidigt koncentrerar odling och plantering till en eller kanske två arter av grödor på en begränsad yta.

– All erfarenhet visar att skogsområden eller jordbruksmarker med stor variation bland grödor samt småbiotoper såsom åkerholmar, öppna diken och kantzoner och annan växtlighet är en guldgruva för att också få en artrikedom bland andra växter och djur, säger Lena Tranvik och tillägger:

– Områden som är ensidigt brukade brukar man i det här fallet kalla för monokultur, och de blir också utarmade, både när det gäller jorden och annan artrikedom. Dessutom är det intensiva skogsbruket med stora hyggen rena katastrofen. Jag skulle nog säga att ett jord- och skogsbruk som bedrivs mer naturanpassat och traditionellt enligt försiktighetsprincipen är det som kan få fler arter att överleva.

Östersjötumlare. Foto: Fjord Bælt/Wiki

NyT: Finns det inte också områden som mår dåligt i vår natur för att de inte brukas på ett skonsamt men ändå nyttigt sätt för alla oss som lever här?

– Jo, det finns områden i både skog och jordbruksmarker runtom i Sverige som helt enkelt växer igen. Där skulle fler betesdjur kunna göra en stor men helt klart naturlig skillnad så att traditionellt betade eller slåttrade marker hålls öppna och att skogen blir lite luckigare. Det gynnar också fler av de arter som nu hotas i sin existens.

De föreslagna åtgärderna från artdatabankschefen, nämligen att få ut fler betesdjur i våra jord- och skogsbruksmarker, går på tvärs mot vad klimataktivister kräver. ”Kött- och mejeriprodukter påverkar klimatet ungefär lika mycket som världens alla bilar, bussar, båtar och flygplan tillsammans”, skriver till exempel Naturskyddsföreningen på sin hemsida i sektionen Frågor och svar.

Ger en känga till politiker som vill exploatera grönytor
lutligen påpekar Lena Tranvik att det inte bara är sättet att bedriva skogs- och jordbruk som spelar roll för vilka arter som till syvende och sist överlever i Sveriges flora och fauna. Det är även hur vi exploaterar våra kvarvarande grönområden runtom i kommunerna.
– Ju mer vi asfalterar, ju mer grönt vi hugger ner, desto artfattigare blir naturen. Det säger sig självt.

NyT: Vad har du att säga om partier som säger sig värna miljön och klimatet men som å andra sidan vill förtäta och exploatera mer med fler och högre bostadshus för att möjliggöra större invandring och inflyttning?

– Jag vill inte recensera enskilda partier, men jag vill ändå vara tydlig med att försiktighetsprincipen nog är väldigt viktig här. Ju mer grönytor vi bevarar, desto bättre för allt levande. Det är inte förtätning och exploatering som är lösningen. Ju fler människor som kan ha tillgång till orörd natur nära bostäderna, desto bättre. Vi mår inte bättre av att titta på höga hus runtom oss.

Socialstyrelsen stoppar könsbyten på barn

0
Socialstyrelsen gör en helomvändning och säger nu nej till att legalisera kastreringen av barn med psykiatriska åkommor. Foto: Pxhere

För två år sedan föreslog regeringen en ny lag som skulle göra könskorrigerande underlivskirurgi tillåten från 15 års ålder utan vårdnadshavares tillstånd. Socialstyrelsen tillstyrkte då förslaget, trots att lagrådet var mycket kritiska. Men efter stark kritik lät Socialstyrelsen utreda förslaget igen.

Nu backar alltså Socialstyrelsen från sin tidigare hållning, mycket på grund av att ungdomarna som önskade byta kön i många fall visade sig lida av olika psykiska problem.

– Jag tycker egentligen inte att det spelar någon roll vad vi har sagt tidigare. Vi har inte känt oss bundna utav det, utan har utrett den här frågan från början och sett på den information vi har nu, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen till SVT:s Uppdrag granskning angående att Socialstyrelsen bytt hållning.

Lindén menar att man 2018 inte såg sambandet mellan neuropsykiatriska åkommor hos unga personer och den lavinartade ökningen av patienter som diagnostiserades med så kallad könsdysfori.

Sörmlandskommuner undanhåller medvetet uppgifter om smitta på äldreboenden

0
Flens kommunchef Håkan Bergsten och Sari Eriksson, kommunchef i Katrineholm. Foto: Flens kommun/Katrineholms kommun/Hanna Maxstad

I skrivande stund visar aktuella data från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen att närmare varannan som dött av Covid-19 i Sverige har avlidit på ett äldreboende. Södermanlands län är näst efter Stockholmsregionen den region som sett till antalet smittade med coronavirus är den värst drabbade i Sverige.

Den 2 maj rapporterade exempelvis Dagens Nyheter att coronasmittan har tagit sig in på minst 541 äldreboenden i Sverige. Och sägas bör att denna siffra justeras nästan varje dag, och då i en uppåtgående kurva.

Under Valborgshelgen kunde även lokalmedia i Södermanlands län visa att flera av kommunerna i länet tycks ha strategier för att medvetet vilja mörka hur många smittade som finns på äldreboendena i länets kommuner. Lokaltidningar hade försökt få fram siffror på antalet smittade i den sörmländska äldreomsorgen, men i de allra flesta fall nekats detta av kommunerna, trots att detta är offentliga handlingar och Länsstyrelsen har påtalat att kommunerna bör hålla sig uppdaterade om smittoläget inom äldreomsorgen och noggrant specificera de siffror som kommer fram. Trots detta har kommunerna alltså medvetet valt att inte tillmötesgå lokalmedias krav i Södermanland, och inte sällan hänvisar kommunerna till att det skulle vara tidsödande att ta fram sådan statistik. Flera kommuner, bland annat Katrineholm och Flen struntar dessutom i att rapportera in siffror till Socialstyrelsens arbetsverktyg för beställning av skyddskläder till de som arbetar inom äldreomsorgen.

Slår ifrån sig och mörkar än mer
En av de kommuner som alltså valt att använda sig av mörkläggning som strategi är Katrineholm. Sari Eriksson är kommunchef i Katrineholm, som styrs av socialdemokrater och moderater. Hon försvarar den hittillsvarande strategin att inte lämna ut några uppgifter till media med att det skulle krävas en stor arbetsinsats för att ta fram statistik över antalet smittade med Covid-19 inom äldreomsorgen. Hon säger till SVT att ”endast om det ställs uttryckliga krav från myndigheter kommer man att redovisa siffror, men att det blir tidsödande eftersom man ju då måste gå in i varje journal och titta”.

En annan kommunchef som enligt Aftonbladet inte säger sig ha tillgång till några siffror över antalet coronasmittade i äldreomsorgen är Flens kommunchef Håkan Bergsten.

”Jag vet inte hur många som är smittade på varje äldreboende, och jag har inget behov av at veta hur många som är smittade på varje äldreboende. Vad skulle jag använda den informationen till?” säger kommunchef Håkan Bergsten till Aftonbladet.

Nya Tider har sökt både Katrineholms kommunchef Sari Eriksson samt hennes kollega Håkan Bergsten i Flens kommun, men ingen av dem har velat kommentera sina kontroversiella uttalanden från i helgen. Mörkläggningen gentemot media fortsätter alltså.

Sabuni slår tillbaka mot lobbyist-uppgifter

0
Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni slår tillbaka mot uppgifterna att hon skulle styras av lobbyisten och förre partiledaren Lars Leijonborg. Foto Wikimedia Commons/Wille Öhgren.

Partiledarbytet 2019 skulle bli en nytändning för Liberalerna, efter över ett decennium med Jan Björklund vid rodret. I kampen mellan vänsterliberalen Erik Ullenhag och kravliberalen Nyamko Sabuni gick den senare segrande ur striden.

Men istället för att ge ny energi åt partiet har Sabunis första år som partiordförande präglas av intern osämja och katastrofala opinionssiffror. I den senaste Demoskopmätningen som publicerades i Aftonbladet i fredags landade Liberalerna på 2,7 procent, det lägsta resultatet någonsin för partiet i de 30 år Demoskop genomfört mätningar.

Medan Erik Ullenhag gått vidare i karriären och nyligen erhöll prestigejobbet som ambassadör i Israel har Sabuni anklagats för att styras av lobbyister.

Ex-partiledaren skriver talen
Det var i förra veckan som Svenska Dagbladet publicerade uppgifter från källor inom partiet om att den tidigare partiledaren Lars Leijonborg skrivit flera av Sabunis viktigaste tal – bland annat de hon höll i Almedalen förra året och på partiets landsmöte i november.

Men Sabuni förneka uppgifterna och attackerar istället den granskande journalistiken.

– Själva rapporteringen är undermålig, insinuant och konspiratorisk, säger hon till Dagens Industri.

Istället hävdar hon att många av Liberalernas medlemmar är besvikna över att de personer som läckt uppgifterna till SvD inte vågar gå ut med sitt eget namn.

Hon anser heller inte att partiet är splittrat.

– Jag har ett parti som mår mycket bra. Bättre än på mycket länge, säger hon.

Ungerns utrikesminister till motattack mot Norden

0
Ungerns utrikesminister Peter Szijjarto begär idag in samtliga nordiska ambassadörer till ungerska UD, efter att de nordiska länderna har dragit igång en politisk påverkanskampanj mot Ungern. Foto: Xorge / Facebook

Ungerska UD kallar nu under måndagen in samtliga nordiska ambassadörer för samtal som ett sätt att markera. Bakgrunden är de nordiska ländernas politiska påverkanskampanj mot Ungern med anledning av de undantagslagar som det ungerska parlamentet har infört för att snabbare kunna bromsa smittspridningen av coronaviruset. Det senaste draget var en gemensam nordisk skrivelse till Europarådet med kritik av de ungerska lagarna.

Ungerns utrikesminister Peter Szijjarto skriver på Facebook: “Låt oss klargöra en sak: Ungern är en över tusen år gammal nation som inte accepterar något patetiskt och hycklande förmyndarskap. De danska, isländska, finska, norska och svenska utrikesministrarna ska inte tro att de vet bättre än det ungerska folket vad som är bra för det ungerska folket.”

EU-kommissionens egna jurister har granskat den ungerska lagen och kommit fram till att den är full ut i enlighet med demokratiska principer, men trots det fortsätter det västerländska politiska etablissemanget kampanjen mot Ungern. Till exempel genom en så kallad nyhetsartikel på nyhetsbyrån Reuters som under måndagen sprids och översätts i stora medier över hela västvärlden. Artikeln är skriven av den ungerska vänsteraktivisten Marton Dunai, som är anställd på reuters som ”journalist”. Dunai skriver att den folkvalda ungerska regeringen ända sedan 2010 “ständigt utökar sitt inflytande över alla delar av livet” i Ungern och att en våg av kritik mot lagen nu har uttryckts från “rättsgrupper”. Han påstår vidare att Ungern har genomlidit en “demokratisk tillbakagång”.

Svenska nyhetsbyrån TT är snabba att haka på och refererar till Reuters i en artikel där de dessutom lägger till att de nya lagarna har “gett premiärminister Viktor Orbán och hans regering rätt att styra med dekret utan att gå via landets parlament”. Detta är en så kallad “falsk nyhet” som har spridits ända sedan lagarna infördes. I själva verket är det enbart med parlamentets vilja som undantagslagarna har införts och upprätthålls. Parlamentet kan när som helst förklara nödläget över och avveckla den tillfälliga lagstiftningen som likt i många andra EU-länder – inklusive Sverige – ger regeringen befogenheter att fatta snabba beslut som berör hanteringen av corona-epidemin.

Även Miljöpartiets EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren hävdade genom en video på Facebook att Ungerns premiärminister Viktor Orbán nu är en ”diktator” som ”nedmonterar” den ungerska demokratin. Exakt24 har sökt parlamentarikerna men lyckades bara nå Bah Kuhnkes pressekreterare som förklarade att det handlar om att Orbán tack vare lagen nu på egen hand kan ”suspendera parlamentet”. Exakt24 har bett om ett förtydligande om vilken lagtext som skulle göra detta möjligt, men trots löften från Miljöpartiet om att återkomma med denna information så har man varken svarat på telefon eller epost och sedan även gjort sig oanträffbara.

Vägtjuvar kostade skattebetalarna minst 7,5 miljoner – Sex tjuvar från Rumänien belyser kostnaderna för utländska kriminella

0
Lastbilen som tjuvarna bröt in sig i under färd. Foto: FUP.

Mitt i julruschen, natten mot den 19 december 2019 genomförde ett antal rumänska medborgare en stöld från en lastbil på vägen mellan Jönköping och Mariestad. Förövarna följde efter lastbilden från Elgigantens centrallager i minst två bilar. Fem av tjuvarna satt i en Mercedes, en sjätte man körde en Chrysler Voyager där sätena avlägsnats för att bilen skulle kunna rymma stöldgodset. Fler personer har figurerat i utredningen men har inte kunnat knytas till det spektakulära brottet.

Mercedesen åkte ikapp lastbilen, varefter två av förövarna klättrade ut genom bakluckan och ställde sig på Mercedesens motorhuv. Där använde de kofot och vinkelslip för att ta sig in i släpet. De lyckades få upp låset och började kasta ut varorna. De hann få ut fyra högtalare, en tv och en del till en luftvärmepump. Föremålen slängde de vid vägkanten, för att sedan plockas upp av Chryslern.

Mercedesbilen som användes i stölden. Foto: FUP.

Färja från Polen och stuga i Västra Götaland
Eftersom Elgigantens transporter utsatts för stölder bara en dag tidigare, hade chaufförer uppmanats att vara uppmärksamma på efterföljande bilar. När chauffören i det aktuella fallet misstänkte att två bilar följde efter henne, kontaktade hon ett säkerhetsbolag, som i sin tur larmade polis. När en polisbil dök upp svängde Mercedesen in på en avfart, men stoppades av poliserna. Även Chryslern kom att stoppas, efter lastbilchaufförens uppgift om att andra bilar kört om henne då polisen närmade sig. Genom de misstänktas mobiltelefoner kunde fastslås att de befann sig i kontakt med varandra, och en del av stöldgodset kom att påträffas längs färdvägen.

Åklagaren menade att brottet borde bedömas som grovt, då tillvägagångssättet ”präglats av planering och förslagenhet”, och yrkade därför på att de tilltalade skulle dömas för grov stöld, utvisas ur landet och förbjudas att återvända i fem år. Elgiganten begärde å sin sida 46 358 kronor i skadestånd, ett belopp som motsvarar varornas värde exklusive mervärdesskatt.

De två personer som stått på bilens motorhuv, Alberto Paun och Edison Vaduva, erkänner detta, men menar att syftet var att stjäla billiga varor till sina barn. Övriga, Ciprian Moisa, Lorenzo Vaduva, Felix Velcu och Cristi Vaduva, förnekar alla gärningen avseende grov stöld.
Edison, Lorenzo och Cristi, som är släkt, anlände tillsammans med Alberto och Felix den 12 december till Ystad via färja från Polen.

Ciprian kom samma dag till Sverige via flyg till Landvetter i Göteborg, och sammanstrålade med de övriga i Malmö. Fram till gripandet hyrde de en stuga i Hökerum i Västra Götaland. Enligt dem själva ska de ha kommit till Sverige för att söka arbete inom byggbranschen. Att stölden från lastbilen framställs som en spontan idé om att skaffa presenter till barnen ansåg tingsrätten vara uppgifter ”så osannolika att de kan lämnas utan avseende”.

DE SEX VÄGTJUVARNA är samtliga rumänska medborgare, och tog sig några dagar före det aktuella brottet in i Sverige med färja från Polen och med flyg till Landvetter i Göteborg. Foton: FUP

Skaraborgs tingsrätt valde att gå på åklagarens linje och dömde den 9 mars de sex för grov stöld till fängelse i 18 månader, men undantag för Lorenzo, som dömdes till 9 månaders fängelse då han var 18 år gammal vid tiden för brottet. De ska tillsammans också betala skadestånd till Elgiganten, och utvisas i fem år efter avtjänat straff. Samtliga, utom Lorenzo, är tidigare dömda för liknande brottslighet i flera andra europeiska länder.

En stöld som kostar samhället miljoner
En aspekt av denna typ av brottslighet som sällan berörs i mediers rapportering, om ens brottet gör det, är de stora kostnader den medför för det svenska samhället. I detta fall var brottet relativt okomplicerat, bytet uppgick till endast 70 000 kronor och gärningsmännen kunde gripas omgående. De resurser detta brott tar i anspråk inom rättsväsende och kriminalvård är dock desto mer omfattande.

De sex åtalade hade varsin advokat, samtliga betalade av staten, och deras arvode redovisas exakt i domen. Ersättningarna varierar mellan 93 632 och 169 599 kronor, och uppgår totalt till ungefär 772 000 kronor.

EN SVENSK HÄKTESCELL kostar i genomsnitt 3 255 kronor per dygn och häktad, vilket gör att enbart de tre månaderna i häkte för de sex rumänerna kostar det svenska samhället drygt 1,5 miljoner kronor. Efter den fällande domen kommer deras tid på anstalt att kosta ytterligare 4,6 miljoner kronor. Foto: Kriminalvården

Vid tiden för domen hade samtliga sex suttit häktade sedan den 19 december, alltså i runt 80 dygn. Kriminalvården anger som standardkostnad per dygn och häktad 3 255 kronor, vilket gör att endast häktningstiden för var och en av de sex rumänerna uppgår till ungefär 260 000 kronor, och för dem tillsammans 1 562 000 kronor. De har skjutsats från olika häkten till domstolförhandlingarna, där häktespersonal suttit med hela dagen på åhörarplats och väntat på att köra tillbaka dem.

Den största posten utgörs av själva fängelsestraffet. De dömdes alla, med undantag för Lorenzo, till 18 månaders fängelse. Efter avdrag för häktningstid och den tredjedel efter vilken villkorlig vanligen sker, kommer fem av dem att avtjäna 270 dagar, och en 90 dagar.

Kriminalvårdens standardkostnad för anstaltsvistelse ligger på ungefär samma nivå som vid häktning, 3 202 kronor per intagen och dygn, vilket gör att var och en av de fem äldre för­övarna kommer att kosta 865 000 kronor, och alla sex tillsammans 4 611 000 kronor.

En stor kostnadspost utgör också polisens arbete, från ingripandet till den utredning som sedan tar vid, ända till åtal. Förundersökningsprotokollet för detta fall omfattar över 400 sidor, och ger en bild av de resurser som använts för att höra vittnen och gärningsmän, undersöka kläder, fordon och mobiltelefoner, samt dokumentera och analysera dessa moment. Att fastställa hur många arbetstimmar som totalt lagts på ett enskilt fall är omöjligt, men inspektör Marlene Andersson Wikman vid lokalpolisområde Östra Skaraborg berättar för Nya Tider att två utredare arbetat heltid med fallet under hela häktningstiden, och uppskattar att summan av specialisters och övrigas insatser kan motsvara ytterligare två heltidstjänster.

LASTBILENS BAKRE SLÄP bröts upp med hjälp av kofot och vinkelslip. Foto: FUP

Genomsnittlig månadslön för en polisinspektör är 33 400 kronor, vilket då motsvarar en lönekostnad för arbetsgivaren på runt 43 900 kronor. Polisutredningens kostnad för enbart dessa fyra tjänsters löner skulle alltså bli 527 000 kronor.

Med denna överslagsberäkning kan vi alltså uppskatta att det relativt enkla brottet kom att kosta det svenska samhället minst 7,5 miljoner kronor. Då ingår exempelvis inte andra kostnader för förhandlingen än advokaternas arvoden, som ersättning för övriga jurister och tolkar. Inräknad är inte heller kostnaden för gripandet eller materiel som använts vid arbetet.

Observera att just dessa rumänska medborgare gått igenom liknande rättsprocesser flera gånger tidigare då de åkt runt i Europa och begått vägstölder.

30 procent av intagna på anstalt är utländska medborgare
Varje år skrivs runt 3 000 utländska medborgare in på någon av Kriminalvårdens anstalter, en siffra som legat stabilt under senare år. Tillgreppsbrott, dit de sex rumänernas grova stöld hör, är det vanligaste, med 848 dömda till fängelse 2018. Samma år dömdes 730 utländska medborgare för narkotikabrott (inklusive smuggling), 428 för våldsbrott och 348 för rattfylleri. Andra kategorier med ett hundratal dömda är bedrägeri, sexualbrott, samt brott mot allmänhet och stat (exempelvis mordbrand).

Två tredjedelar av de utländska medborgarna får en strafftid på sex månader eller kortare. 12 procent ska avtjäna upp till ett år och ytterligare 18 procent mellan ett och fyra år. Runt 5 procent ska avtjäna över 4 år och där ingår även livstid. Av samtliga inskrivna på anstalt utgör utländska medborgare 30 procent, men i Kriminalvårdens statistik görs ingen åtskillnad mellan huruvida dessa är bosatta i Sverige eller besöker landet tillfälligt.

STÖLDGODSET kastades ut på vägrenen, där det skulle plockas upp av en annan bil. Foto: FUP

Med samma schablonkostnad per dygn på 3 202 kronor blir årskostnaden för en intagen på anstalt drygt 1,1 miljoner kronor. Med 1 319 intagna utländska medborgare (den 1 oktober 2018) blir den årliga kostnaden för denna kategori då 1,5 miljarder kronor, enbart sett till anstaltsvistelsen. Om man i stället utgår från Kriminalvårdens totala anslag för 2020, som var 9,7 miljarder kronor, och multiplicerar med de utländska medborgarnas andel på 30 procent, blir kostnaden drygt 2,9 miljarder kronor.

Värt att hålla i minnet är att detta förstås bara är statens ekonomiska kostnader. Man får inte glömma bort skadan för de enskilda brottsoffren, både ekonomiskt, fysiskt och psykiskt, samt den allmänna påfrestningen på samhället i form av urholkad tillit mellan människor och en ökande känsla av otrygghet.

Straff avtjänas sällan i hemlandet
Trots nya EU-regler från 2015 som skulle underlätta överflyttning av fångar mellan medlemsstater, sker detta i mycket liten utsträckning. Under de senaste åren har det handlat om mellan 50 och 80 personer. Hälften av dessa var dessutom från Norden. För att ett överförande ska ske måste både Sverige och det andra landet godkänna det. I vissa fall krävs det också att den dömde går med på att straffet överförs. Denne kan dessutom förhala processen genom att överklaga beslut.

Det kan också vara komplicerat att reda ut var en person egentligen hör hemma. Denne kan ha bott i flera olika länder, och det är inte alltid som medborgarskapet är avgörande. Vissa länder har också ett system där lokala domstolar fattar beslut, vilket försvårar. Det är heller inte alla länder som håller de 90 dagar de har på sig att fatta beslut efter att en begäran lämnats in.

Många länder brister i de krav som ställs på exempelvis yta per fånge och hygien. Just Rumänien är ett sådant fall, och till nyhetsbyrån TT sade Lisa Gezelius, sektionschef på Kriminalvårdens rättsenhet, 2018 att ”det har varit nästan omöjligt att föra över klienter dit”.

EU-lagstiftningen godkändes i februari 2015 i riksdagen som ”Lag (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen”. Där fastslås att en dom innebär frihetsberövande kan verkställas i en annan medlemsstat om den dömde befinner sig i denna stat eller i Sverige, om den dömdes sociala återanpassning underlättas av att straffet verkställs där och ”om det i övrigt är lämpligt”. Samtycke från den dömde krävs inte om denne kommer att utvisas till den andra medlemsstaten till följd av ett i domen meddelat beslut om utvisning, som i fallet med de sex rumänerna. Om straffet är kortare än sex månader krävs särskilda skäl för att överföra domen.

SMHI varnar för snö: ”Kallt för årstiden”

0
SMHI varnar för maj-snö i stora delar av landet. Foto: Pexels/ Shane Albuquerque

Vårens frammarsch gör tillfälligt halt, varnar Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Nästa vecka kan det bli svårt för termometern att nå tio graders värme ens i lades sydligaste delar. Kylan beror enligt Aftonbladet på kalla luft från Arktis som tränger bort vårvärmen.

– Det blir ett par kallare dygn. Och min bedömning är att det blir kallt för årstiden, säger Gustav Åström, meteorolog på SMHI till DN.

Institutet har nu gått ut med en klass 1-varning om snöfall i Värmland, Dalarna, Gävleborgs län, Norrland s inland och längs med Norrlandskusten.

Midan vann kebabkriget i Stockholm

0
Kebabkriget blev en symbolisk konflikt över kulturkrockar när det nya och det gamla Sveriges invånare möts. SVT Opinion sände live från kebabkrogen som nu har vunnit konflikten i rätten. Foto: SVT

Konflikten mellan Kebabrestaurangen Midan och bostadsrättsföreningen Välbehaget i Hornsbergs strand i Stockholm blev en riksnyhet i höstas. Det nybyggda bostadsområdet i innerstadsdelen Kungsholmen ligger vid vattnet och lägenheter där har sålts för omkring hundra tusen kronor per kvadratmeter. De boende har hela tiden klagat på ordningsstörningar, brottslighet och nedskräpning sedan området blivit ett populärt utflyktsmål för folk från förorterna med invandrarbakgrund. Förortsgästerna nyttjar strandpromenaden och bryggorna och anklagas även för att köra bil och motorcykel på gångsträckor samt för att busköra med båtar och vattenskotrar.

I centrum för konflikten har Midan hamnat – en populär kebabkrog som drar till sig många gäster utifrån. ”Supermycket störningar. Superstökigt. Fruktansvärt. Människor är helt förstörda och vill sälja sina lägenheter.”, förklarar Välbehagets juridiska ombud Jenny Karlsson, som också menar att det förekommer leveranser och köksarbete ända fram till mellan klockan fyra och sex på morgonen.

– Sedan sitter man även kvar i restaurangen långt efter stängning, spelar musik och pratar högt, menar Jenny Karlsson.

Enligt Aftonbladet har restaurangen även dragit till sig “förortsgäng” och det har också klagats på att trottoaren förstörs med “köttsafter och kebabflott”, att Midan orsakar “odörer”, att man lagar mat i delar av lokalen där det saknas tillstånd för det och att stället är en samlingsplats för yrkeskriminella.

Men en del menar att kritiken bygger på “rasism”, skriver Stockholm Direkt. Midans ägare Sam Shoubaki erkänner dock att man har haft bristande arbetsrutiner som kan ha stört grannar och lett till nedskräpning, men hävdar att man “jobbat löpande för att bli bättre”.

– Vi är en jättepopulär restaurang inom vår nisch och drar människor som inte bor här. Men många här tycker att det här är deras område och gillar inte att det kommer folk utifrån, förklarar Shoubaki.

Konflikten blev så omtalad att SVT sände ett avsnitt av debattprogrammet Opinion inifrån kebabkrogen. Och nu har Midan vunnit en tvist i rätten, efter att Välbehaget försökt vräka restaurangen. Domslutet innebär att kebabrestaurangen kan vara kvar och att bostadsrättsföreningen tvingas betala krogens rättegångskostnader på 566 586 kronor. I domen skriver Stockholms tingrsätt att “eftersom Midan har tillåtits ha öppet fram till klockan 23 på vardagar och till midnatt på helger ‘måste dock sådana nödvändiga aktiviteter som undanplockning av mat, diskning och soptömning få förläggas efter stängning även om så sker efter midnatt’”.

Regeringen lovar 500 miljoner till etablissemangsmedia

0
Kulturminister Amanda Lind (MP), meddelade idag att etablissemangsmedier får 500 miljoner kronor i bidrag för att hindra dem från att gå i konkurs. Foto: News Øresund - Johan Wessman

Coronakrisen har slagit hårt mot många branscher, inklusive etablissemangsmedia. Tidigare i veckan meddelade Aftonbladets ägare Schibstedt att kvällstidningen måste spara 100 miljoner kronor och att ett 50-tal tjänster är hotade. Tidigare har även Bonnierägda Expressen avslöjat att man måste spara 115 miljoner.

Enligt Jan Fager, tillförordnad vd vid branschorganisationen TU – Medier i Sverige, har ungefär 400 miljoner kronor i annonsintäkter försvunnit från tidningsbranschen sedan krisen startade för ett par månader sedan.

Han välkomnar därför regeringens nya bidragspaket till etablissemangstidningarna.

– Det finns ett skriande behov, säger han till Dagens Nyheter.

Exakt hur stödpaketet ska fördelas är inte klart, men 500 miljoner kronor kommer att delas ut till fler företag än de som omfattas av det vanliga presstödet.

– Vi ser att coronakrisen sätter sig på en redan utmanande situation för medierna, med sviktande annonsmarknad och en omställning till digitalt läsande som inte fullt ut har kompenserat annonstappet. Den situationen accelererar nu och det är också därför som vi från regeringens sida skjuter till den här halva miljarden i ett brett stöd till allmänna nyhetsmedier, säger kulturminister Amanda Lind (MP) till DN.

Med hjälp av stödet hoppas Lind att inga stora medier ska behöva gå i konkurs för att deras intäkter faller.

– Jag hoppas inte det. Det är delvis därför vi har gjort stora stöd till näringslivet och också särskilt riktade stöd till medierna, för vi ser att medierna fyller en så enormt viktig demokratisk funktion, säger hon.

Migrationsverket: Corona halverar antalet asylsökande

0
Coronapandemin gör att antalet asylsökande minskar i Sverige. Foto Tomislav Stjepic/Migrationsverket.

Trots att svenska myndigheter gör sitt bästa för att upprätthålla den höga invandringen sätter världshändelser käppar i hjulet. Sedan coronapandemin blommade ut har takten på folkutbytet minskat. Nu säger Migrationsverket att en fortsatt pandemi, och dess följdeffekter på viljan och möjligheten att migrera, kan göra att Sverige får sitt lägsta antal asylsökande sedan 1997.

– Det är klart att det är en dramatisk förändring. Vi har under hela 00-talet haft historiskt sett höga antal asylsökande. Flyktingkrisen 2015 var ett extremt år, men även övriga år under 00-talet har det varit en hög inströmning av asylsökande till Sverige, säger Henrik Holmer, planeringschef på Migrationsverket till TT.

I verkets nya prognos skrivs antalet man tror kommer söka asyl till 21 000 för innevarande år. Det är 2 000 lägre än förra månads prognos. Nedgången beror på svårigheten att resa.

– En liten del av ansökningarna de senaste veckorna är från personer som såvitt vi kan bedöma är nya över gräns. Det är väldigt få så så det är svårt att dra några slutsatser, men vi ser betydligt färre från Syrien till exempel, säger Holmer.

June känner sig otrygg efter att flera i hennes närhet har våldtagits

0

Finansprofil: ”Politikernas viktigaste uppgift är att skydda banksystemet!”

0

Dulny om sin dom: ”Olika aktörer har agerat i tyst samförstånd”

0
Christoffer Dulny viker ihop en pappskylt som han tagit från en så kallad motdemonstrant. En husrannsakan och flera förhör och rättegångar senare har han nu dömts för tilltaget. Foto: Youtube

Den 29:e april i år blev den tidigare SD-toppen, numera althöger-profilen, Christoffer Dulny dömd för egenmäktigt förfarande i Svea hovrätt, uppger Dulny på Twitter. Domen har sin bakgrund i ett ingripande från Dulnys sida under Alternativ för Sveriges torgmöte i Stockholm i valrörelsen 2018, då en motdemonstrant med en pappskylt trängde sig fram till talaren Jeff Ahl, vid tidpunkten riksdagsledamot. Dulny gick fram till den kvinnliga motdemonstranten, tog skylten och sedan förstörde den.

Trots att utredningar om många grova brott läggs ned eller skrinläggs i brist på resurser, så har historien om pappskylten föranlett en nästan två år lång rättsprocess som har inkluderat bland annat en husrannsakan, flera förhör, turer i domstol och slutligen en fällande dom. Exakt 24 har varit i kontakt med Christoffer Dulny för att få hans syn på saken.

Du har precis fått en fällande dom för egenmäktigt förfarande. Vad tänker du om det? Kommer domen på något sätt påverka din aktivism?

– De praktiska effekterna av denna dom blir att jag får swisha över lite cash till staten samt att jag får välbehövlig processvana. Mer dramatiskt än så är det inte. För en mer detaljerad bakgrund hänvisar jag till podden Vita Pillret där jag går igenom ärendet från ax till limpa (asvnittet ligger längst ned i artikeln).

Varför tror du att rättsväsendet har lagt så mycket resurser på ditt ärende, trots att många andra brott avskrivs eller läggs på hyllan?

– Jag tänker inte påstå att detta är en konspiration framkläckt i ett mörkt rum någonstans på Rosenbad. Det är inte så det fungerar. Vad som hänt här är att olika aktörer oberoende av varandra agerat i tyst samförstånd för att göra en markering mot mig som opinionsbildare och aktivist. De gillar inte det jag har att säga och vill helt enkelt knäppa mig på näsan.

– Stora resurser har lagts ner på vad som rent konkret var ett ingripande från min sida som förhindrade en planerad mötesstörning på ett grundlagsskyddat torgmöte som AfS höll i maj 2018.

– Detta resulterade i en polisanmälan följt av en husrannsakan i samband med att polisen hämtade mig till förhör. Jag har genomgått två huvudförhandlingar i tingsrätt samt hovrätt. När tingsrätten friade mig för det påstådda ofredandet väckte hovrätten på eget initiativ frågan om även inte egenmäktigt förfarande rymdes in under gärningsbeskrivningen. Det är för mig intressant att Svea Hovrätt tagit ett sådant aktivt intresse i ett fall som på pappret torde vara helt obetydligt. Det är också intressant att man väljer att hålla just denna huvudförhandling trots tusentals inställda rättegångar i spåren av coronakrisen.

– Jag kan bara konstatera att staten troligen spenderat över hundratusen kronor för att försöka statuera ett exempel av en för dem irriterande opinionsbildare. Man får ha respekt för att deras resurser är outtömliga, det enda sättet jag kan slå tillbaka på är att göra andra uppmärksamma på hur deras skattemedel används.

– Polisen har utöver detta även kallat mig till ett förhör rörande flera fall av hets mot folkgrupp i vad som visade sig vara en flera år gammal youtubevideo som har uppenbara inslag av satir. Den förundersökningen har sedermera lagts ner.

Du har ifrågasatt rättens prioriteringar, agenda och agerande. Anser du detta vara indikationer eller bevis för att en så kallad “djup stat” existerar i Sverige? Har din syn på svenskt rättsväsende förändrats under processen?

– Den djupa staten handlar i Sveriges fall om olika informella nätverk och ett ofta outtalat samförstånd om hur Sverige ska styras. Eftersom all reell makt utgår från Stockholm och staden är förhållandevis liten så har dessa nätverk en mycket intim prägel. Det rör sig om ett fåtal personer inom politiken, rättsväsendet, den ekonomiska sfären och den mediala. Ibland går det att skönja deras osynliga hand, som exempelvis när Sverige svängde i invandringsfrågan i slutet på 2015.

– Om detta sen är vad folk rent generellt uppfattar som rättvisa? Jag tror många tycker detta är överdrivet sett till själva ”brottet”. Personligen hyser jag inga illusioner kring vad djupstatens roll i slutändan är: att skydda dess inflytande och institutioner. Då blir agerandet logiskt.

Den djupa staten handlar i Sveriges fall om olika informella nätverk och ett ofta outtalat samförstånd om hur Sverige ska styras. Eftersom all reell makt utgår från Stockholm och staden är förhållandevis liten så har dessa nätverk en mycket intim prägel. Det rör sig om ett fåtal personer inom politiken, rättsväsendet, den ekonomiska sfären och den mediala.

I din podd Vita pillret pratar du ofta om fenomenet ”anarkotyranni” – något som du själv anser dig vara drabbad av. Vad menas med begreppet?

– Man kan kort förklara det med att rättsstaten har förlorat kontrollen över vissa av de stora frågorna samtidigt som kan vara pedantiska och tyranniska i frågor där de fortfarande har någon form av herravälde. Som exempel kan tas att det har under en längre tid varit en öppen diskussion om att polisen saknar utredningsresurser för grova mord i invandrartäta områden och miljöer. För att inte nämna all mindre grov brottslighet i dessa områden som med all sannolikhet inte utreds överhuvudtaget. Det råder en slags anarki i dessa områden.

– Samtidigt öppnar polisen upp flera så kallade demokrati- och hattbrottsenheter runtom i Sverige som sysslar med att utreda hätska kommentarer på nätet, memer och inlägg i stängda grupper. Brott som helt saknar offer, som oftast är en del i samhällsdebatten och inte riktar sig mot några särskilda individer. Vanliga svenskar, opinionsbildare, till och med politiker skräms till tystnad när det kommer till kontroversiella frågor. Det råder ett slags tyranneri.

–I det förra fallet slipper många personer med utländsk härkomst undan lagföring, i det senare exemplet straffas många med svensk bakgrund för rena trivialiteter.

– Anarkotyrannin i Sverige har både en etnisk och politisk dimension. Det finns också en pervers logik i att straffa dem som är minst benägna att begå någon grövre typ av brottslighet. Sådana ärenden är mer lättutredda, ”förövaren” mer benägen att samarbeta och hela processen går smidigt till. Det är också logiskt att ett rättssystem utformat av svenskar och för svenskar fungerar bäst när det appliceras på svenskar. Vi har inte en rättsstat som klarar av att hantera grov gängbrottslighet utförd av etniska främlingar där lojaliteten i första hand ligger till klanen och inte till nationen.

Riksdagen spenderade miljoner på konferensresor – seminarierna fanns gratis online

0
Riksdagsförvaltningen har spenderat över en miljon kronor på konferensresor de senaste åren. Foto: Wikimedia Commons.

De senaste fem åren har IT-personal från riksdagsförvaltningen åkt på Microsofts Ignite-konferens i Florida. Det officiella skälet till resorna har varit att ”hänga med i teknikutvecklingen” säger Claes Mårtensson, biträdande riksdagsdirektör till Sveriges Radios Kaliber.

Enligt förvaltningen fanns innehållet på konferenserna inte att ta del av någon annanstans. Men enligt SR sänds allt från Microsofteventet gratis online.

Riksdagsförvaltningen menar dock att de genom att vara på plats kan prata med Microsofts utvecklare på mässgolvet och delta i praktiska workshops som inte finns att ta del av online.

Pelle Bokedal, lokalpolitiker för Göteborgspartiet Demokraterna, som kritiserat att tjänstemän från Göteborg åker på konferensen, säger till statsradion att resorna handlar om att tjänstemännen tycker det är kul att åka på konferens snarare än att de skulle lära sig någonting.

Parnassen avsnitt 13: Leoparden av Giuseppe Tomasi di Lampedusa

0

Malmö stad beslutade ge islamistiskt studieförbund bidrag till eidfestivalen – stoppas nu av coronapandemin

0
Eidfirande i Malmö - öppet för alla? Foto: Stillbild Youtube

I mitten av februari beslutade Malmö stads styrande majoritet, bestående av socialdemokrater och liberaler att ge det islamistiska studieförbundet Ibn Rushd 200 000 kronor i bidrag för att anordna eidfestival i folkets park, en del av avslutningen på fastemånaden ramadan. Nu kan Nya Tider berätta att det inte blir något publikt eid-firande i folkets park på grund av coronapandemin, och att inga pengar därför har betalats ut till Ibn Rushd. Däremot tar inte Malmös styrande socialdemokrater alls ideologiskt avstånd från Ibn Rushd, något många terrorforskare däremot gör.

Malmö stad har under många år brottats med en närmast bankrutt ekonomi. Man tillhör en av de kommuner som får allra mest i så kallat utjämningsbidrag från staten, och för Malmös del handlade det förra året om cirka 5 miljarder kronor. Dessa ekonomiska allmosor till trots måste kommunen spara inom många verksamheter.

Notera kvinnoavdelningen längst bak. Foto: Stillbild Youtube

Det prekära ekonomiska läget hindrade dock inte Malmös styrande vänsterliberala majoritet med det socialdemokratiska kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh i spetsen att i mitten av februari fatta beslut om att även detta år bidra med malmöbornas (och andra kommuners) skattemedel för att muslimerna skulle kunna fira och anordna en festival för att markera slutet av fastemånaden ramadan. De sista dagarna i ramadan benämns som eid och har under flera år firats i Folkets park i Malmö, flitigt besökt av muslimska barnfamiljer, trots att de muslimska arrangörerna envist hävdar att arrangemanget är öppet för alla och skall ge en positiv bild av islam. Mycket riktigt brukar arrangemangen präglas av en lättsam fasad med mycket mat, dans och musik.

I samband med att kommunen beslutade om ett för detta år fördubblat stöd för eidfestivalens arrangerande, ett belopp som uppgick till hela 200 000 kronor och som skulle riktas direkt till det islamistiska studieförbundet Ibn Rushd, stoltserade kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh på Facebook kort efter beslutets klubbande. Där skrev hon följande:

”Idag beslutade vi i kommunstyrelsens arbetsutskott att utöka kommunens stöd till den numera årliga Eid festivalen i Malmö. Ett ideellt arrangemang efter fastemånaden Ramadan, som under flera år har samlat allt fler familjer och malmöbor.

Förutom det ekonomiska stödet gav vi också stadens organisation i uppdrag att synliggöra arrangemanget i det offentliga rummet.

För ett öppet och välkomnande Malmö.”

Del av Muslimska brödraskapet
Den organisation som alltså var tänkt att få 200 000 kronor var Ibn Rushd, ett muslimskt studieförbund som är organiserat i många mindre delorganisationer runtom i Sverige. Studieförbund som exempelvis Bilda och ABF är inget nytt för Sverige, men Ibn Rushd är byggt på religiös, muslimsk grund. Men det är inte vilken del som helst inom islam som präglar studieförbundet enligt forskare. Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan samt Aje Carlbom vid Malmö högskola har vid många tillfällen pekat ut Ibn Rushd som en ideologisk del av det islamistiska internationella nätverket Muslimska brödraskapet.

Ställs in på grund av coronapandemin
När Nya Tider kontaktar Malmös socialdemokrater för att fråga om det rimliga i att ge ekonomiskt stöd till anordnandet av en muslimsk eidfestival då kommunens ekonomi för övrigt blöder, samt vad den styrande majoriteten egentligen anser om att stötta en organisation som av många forskare benämns som islamistisk får vi beskedet att festivalen ställs in, allt som en följd av den pågående coronapandemin.

– I år blir det inget firande av eid i Folkets park under den 23 och 24 maj, säger Vanessa Marko, pressekreterare till det socialdemokratiska kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh. Hon fortsätter:

– Därför blir det heller inga pengar från kommunens sida till Ibn Rushd.

NyT: Vad betyder det i praktiken i just detta fall? Betyder det att Ibn Rushd först fick pengar och sedan har betalat tillbaka dem?

– Eh, eh, eh… Jag måste se efter, säger Vanessa Marko.

Hon dröjer några ögonblick med svaret och säger återigen att den inställda eid-festivalen innebär att Ibn Rushd skall betala tillbaka pengar om de har fått några.

NyT: Men betyder det att de fick pengar och nu lovar att betala de tillbaka till Malmös skattebetalare?

– Du, får jag återkomma om det här om en stund?

Bara en kvart senare kommer ett SMS från pressekreterare Vanessa Marko där hon meddelar att inga pengar över huvudtaget har betalats ut till Ibn Rushd. De är alltså denna gång inte skyldiga Malmö stad någonting.

Eid – en högtid där man vill fira seger över de otrogna
Även om Ibn Rushd detta år inte får några pengar av Malmö stad vägrar Vanessa Marko, kommunalrådets politiska sekreterare, att ideologiskt distansera sig från Ibn Rushd.

– De är en stor organisation som bedriver många olika former av studieverksamhet. Vi vet mycket väl vilka de är.

NyT: De pekas av många terrorforskare ut som en ideologisk del av det muslimska brödraskapet. Hur väl rimmar det med Malmö stads värdegrund att ekonomiskt stötta uppenbart icke-demokratiska studieförbund.

– Vi känner till Ibn Rushds organisationsform.

NyT: Men organisationsform och vad man faktiskt står för är väl två olika saker?

– Det är det svar jag ger här och nu, och jag tror inte vi kommer så värst mycket längre, säger Vanessa Marko.

Sist men inte minst vill hon ändå med emfas påpeka att de eid-festivaler som hittills arrangerats är sekulära och öppna för alla. Detta motsägs dock å det kraftigaste om man exempelvis läser vad författaren och debattören Eddie Råbock, före detta Mohamed Omar skriver i den SD-anknutna tidningen Samtiden. Där ges en helt annan bild av vad som händer när muslimerna firar eid i moskéerna, långt borta från Folkets park:

”Jag har var muslim i många år och jag har firat eid i moskéer i många olika länder. Det går till på samma sätt överallt. I moskéerna reciterar man en bön som innehåller följande rader:

Det finns ingen gudom förutom Gud,
som bistod sin dyrkare,
som gav hans krigare överhanden
och genom sin egen makt besegrade de otrognas skaror
”.

Vardagshjältinnan Cristina hjälper de äldre att handla

0