söndag, 27 september, 2020
söndag, september 27, 2020

Från tvång till frivillighet – Nya Tider granskar den radikala omläggningen av Sveriges pandemiberedskap

0
Ut med det gamla och in med det nya. Folkhälsomyndigheten skrotade hela den gamla pandemiplanen som Socialstyrelsen utarbetat. Foto: Ellgaard/ Wikipedia

Socialstyrelsen hade tidigare ansvaret för epidemi- och pandemibekämpning. Den sista beredskapsplanen gavs ut 2012. Två år senare inrättades Folkhälsomyndigheten, och strax därefter tog den nya myndigheten över ansvaret för smittskyddet och upprättade en egen beredskapsplan. Nya Tider har granskat de två beredskapsplanerna, och funnit stora skillnader i synen på hur en pandemi ska hanteras. Fram träder bilden av två vitt skilda strategier.

Radikalt olika pandemiplaner
Socialstyrelsens plan är tydlig och präglas av allvar. Redan tidigt slås fast att utgångsläget är att krisen snabbt kan bli mycket allvarlig och att aktiva åtgärder måste genomföras i ett tidigt skede, innan man vet mer om smittans egenskaper i allmänhet och dess dödlighet i synnerhet. Ett stort antal konkreta förslag presenteras för hur en smitta kan begränsas – skolstängningar, begränsningar av bostadsområden och geografiska områden, hälsokontroller för inresande i riket och isolering av människor. Alla potentiella åtgärder förklaras och hänvisningar finns till vilket lagstöd respektive åtgärd vilar på. Planen betonar att åtgärderna kan och bör verkställas – om de görs i ett tidigt skede kan de rädda många liv.

Inget sådant återfinns i Folkhälsomyndighetens plan, som är mycket mer diffus. I stort sett alla åtgärder som Socialstyrelsen föreslår är skrotade. Inte heller filosofin att Sverige ska planera för ett katastrofscenario tills läget klarnar, finns med.

Kjell Asplund, tidigare generaldirektör och nuvarande ordförande på Socialstyrelsen. Foto: kjellasplund.se

Det huvudsakliga budskapet sammanfattas istället som:

”Hur allvarlig situationen kan bli vet ingen i början, men följ nyheterna och lyssna till myndigheternas bedömning av situationen.”
Detta kan till stor del förklara det som omvärlden uppfattade som handlingsförlamning i Sverige vid utbrottet av Covid-19. Också Exakt24 skrev om detta, bland annat under rubriken ”Sverige sist ut med åtgärder trots högt antal smittade”. Men avsaknaden av kraftfulla åtgärder var alltså en del av Folkhälsomyndighetens plan. Sveriges strategi har i stället byggt på individuell frivillighet. Stanna hemma om du är sjuk, har Folkhälsomyndigheten och politikerna upprepat.

Socialstyrelsen däremot säger att målgrupperna måste ”inse allvaret i situationen” och att ”klar, tydlig och tillgänglig information” tidigt måste kommuniceras. Man vill ta det säkra för det osäkra och snabbt stänga ned samhället om en fara hotar, tills man utrett hur farlig den är.

Förespråkare av den nuvarande strategin framhäver ofta att samhället måste fortsätta fungera och att en nedstängd ekonomi innebär alltför allvarliga konsekvenser. Kritiker av strategin pekar på Sveriges – än så länge – betydligt högre dödstal jämfört med övriga nordiska länder. Det finns även många som anser att en omedelbar nedstängning inledningsvis enligt Socialstyrelsens tidigare plan hade varit klok, men att man också snabbt hade kunnat lätta på restriktionerna om man såg att dödligheten inte blev så hög.

Icke-medicinska åtgärder
I föregångaren Socialstyrelsens beredskapsplan varnar generaldirektören för att en pandemi kan inträffa och att man tidigt måste ta höjd för att situationen kan bli allvarlig.

”Planer behöver upprättas som kan hantera en influensapandemi där ett stort antal individer dör eller blir allvarligt sjuka och/eller att pandemin orsakar stora samhällsstörningar. I ett inledningsskede med begränsad och osäker information måste åtgärderna utgå från detta.”
Såväl Socialstyrelsen som Folkhälsomyndigheten talar om att pandemins förlopp bör fördröjas så gott det går. Båda är överens om att ”icke-medicinska åtgärder” är det primära verktyg som finns innan ett vaccin är på plats. Men vilka dessa åtgärder egentligen är, råder det delade meningar om.

Socialstyrelsen radar upp en lång lista på möjliga åtgärder, och dessutom med hänvisningar till det lagstöd som man menar redan finns för att genomföra i stort sett var och en av åtgärderna.

”Sådana åtgärder kan innebära inskränkningar av offentliga tillställningar och stängning av skolor för att minska fysisk kontakt mellan människor i syfte att minska hastigheten i smittspridningen. Enligt denna genomgång finns i princip nödvändigt lagstöd för icke-
medicinska åtgärder för att förhindra spridningen av influensa bland människor vid en pandemi.”

Myndigheten menar att dessa åtgärder kan göra stor skillnad, givet att de sätts in i ett tidigt skede. Dessutom menar man att Sverige bör studera vad grannländerna och WHO gör.

”Överlag kan sägas att det finns få vetenskapliga studier gjorda kring icke-medicinska åtgärder vid en pandemisk influensa. De studier som är genomförda pekar i olika riktningar gällande åtgärdernas effekter, men flera studier visar att de kan antas ha en effekt på smittspridningen under vissa förutsättningar. Det finns därför anledning att ha en beredskap för att genomföra vissa av dem – inte minst med tanke på att effekterna av dem kan bli omfattande på annan verksamhet i samhället. Om den globala utvecklingen av en pandemi leder till att vissa av dessa restriktioner införs i länder i Sveriges omgivning, eller att WHO eller EU rekommenderar dem, kan det också vara lämpligt att ha en viss planering på området”, står det i planen.

De ”åtgärder för att förhindra spridning” som de redogör för är:

Spärra av område

”Om en samhällsfarlig sjukdom har eller misstänks ha fått spridning inom ett avgränsat område utan att smittkällan eller smittspridningen är fullständigt klarlagd, får Socialstyrelsen besluta att ett visst område ska vara avspärrat. Ett beslut om avspärrning innebär att den som vistas i området inte får lämna det och den som befinner sig utanför området inte får besöka det.”

Isolering av personer

”Den som bär på en allmänfarlig sjukdom får isoleras om personen inte frivilligt vill eller kan underkasta sig de åtgärder som krävs för att förebygga eller minska risken för smittspridning. Isolering kan också meddelas om det finns anledning att anta att den enskilde inte följer de givna förhållningsreglerna.”

Hälsokontroll vid inresa till Sverige

Om det skett ett utbrott av en samhällsfarlig sjukdom i ett visst geografiskt område får Socialstyrelsen besluta att personer som anländer till Sverige från detta område, samt andra personer som anländer med samma transportmedel, ska genomgå hälsokontroll på platsen för inresan. En hälsokontroll vid platsen för inresan får inte innebära frihetsberövande eller innefatta provtagning eller någon annan åtgärd som innebär kroppsliga ingrepp. Om en mer omfattande provtagning krävs kan en person vägra med hänsyn till Europakonventionen om mänskliga rättigheter. I så fall kan det anses rimligt att sätta personer som motsätter sig frivillig provtagning i karantän.”

Man skriver vidare att såväl EU- som icke-EU-medborgare kan vägras inträde om de kan anses som ett hot mot folkhälsan. Däremot inte det egna landets medborgare.

Övriga åtgärder är:
•   Begränsningar eller förbud av såväl inrikes som internationella flyg
•   Förbjuda allmänna sammankomster
•   Stängning av arbetsplatser och/
eller skolor och förskolor ”även med omedelbar verkan”
•   Inskränka övrig trafik: Regeringen kan begränsa övrig trafik så som buss, spårvagn och tåg.
•   Införa hälsokontroll vid utresa från Sverige
•   Hälsokontroll från fartyg och luftfartyg

Ingen avspärrning av Stockholm
I dag är Sverige ett av de länder i världen som utmärkt sig mest genom sitt motstånd mot att stänga ned skolor. I Socialstyrelsens rapport framträder en annan bild, där man menar att viss effekt kan uppnås med detta.

”Den mest studerade icke-medicinska åtgärden är att stänga skolor eller förskolor. Där har det också påvisats positiva effekter, både från erfarenheter i tidigare pandemier och från teoretiska modeller. Ett flertal faktorer påverkar effekten av skolstängningar, såsom influensans smittsamhet, åldersfördelning och vilka åtgärder som vidtas i övrigt. En sammanfattande bedömning är att en viss effekt kan uppnås, men att det i så fall krävs att skolorna stängs tidigt i förloppet och att barnens kontakter utanför skolan begränsas.”

Flera av de ovan uppräknade åtgärderna har varit föremål för diskussion sedan andra länder genomfört dessa åtgärder. Finland spärrade i ett mycket tidigt skede av landskapet Nyland, där smittan var koncentrerad i början samtidigt som övriga landet var relativt förskonat. Någon avspärrning av Sveriges mest smittade område, Stockholmsregionen, verkställdes aldrig. Inte heller infördes hälsotester för resenärer som landade i Sverige från Kina eller från smittområdet i norra Italien och Österrike, där ett stort antal svenska skidresenärer semestrade. Nedstängningar av skolor och restauranger har varit mer regel än undantag i världen, men Sverige motsatte sig även detta.

Frivillighet i Folkhälsomyndighetens plan
När Nya Tider granskar Folkhälsomyndighetens plan, visar det sig att myndigheten i stort sett agerat så som planen föreskriver. Där Socialstyrelsens icke-medicinska åtgärder präglas av aktiva åtgärder från samhällsapparaten, ofta tvångsåtgärder, finns inget sådant i Folkhälsomyndighetens plan. Det enda som finns är några förslag som nämns i förbifarten.

”De möjliga åtgärder som då finns för att minska en pandemis påverkan på samhället är s.k. icke-medicinska åtgärder. Exempel på dessa är handhygien, host-och nysetikett, frivillig isolering i hemmet vid sjukdom, undvika allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, och stänga skolor.”

Folkhälsomyndigheten lägger även till att alla dessa förslag har ”väldigt små effekter på smittspridning”.
Samtliga dessa förslag är frivilliga och bygger på individuellt ansvarstagande, med undantag för den sista (stänga skolor) – ett förslag som inte diskuteras vidare varken förr eller senare i dokumentet.

”Avspeglar tidsandan”
Nya Tider ringer upp Kjell Asplund, tidigare generaldirektör och nuvarande ordförande på Socialstyrelsen, som berättar att Folkhälsomyndighetens betoning på frivillighet är ett resultat av ett större skifte i samhället.

– Jag tolkar delvis det här som en skiftning i allmänna attityder. Det har man sett i sjukvården också. Man går från ett auktoritärt system till ett system där medborgare och patienter ska ha större medinflytande och större ansvar. Det avspeglar tidsandan, helt enkelt. Förut hängde det kvar ett äldre tänk, om man ska kalla det.

NyT: Det är inte så länge sedan. Har det skett ett dramatiskt skifte sedan dess i vilka metoder man är redo att ta till?

– ”Dramatiskt”, det låter kanske som om det har hänt över dagen, men det har verkligen varit en gradvis utveckling kan man säga. Det är ju inte fel tycker jag, när man ser på vad som har hänt i sjukvården också, att patienter och allmänhet ska ha ett stort eget ansvar och egna möjligheter och ha sitt ord med i laget.

NyT: Fanns det fog för Socialstyrelsens idéer att det kan behövas vissa tvångsåtgärder?

– Det beror på vilken typ av epidemier det rör sig om. För epidemier med oerhört stor smittsamhet och högre dödlighet så finns ju tvångsåtgärder, till exempel att man kan tvångsisolera. Det kan man fortfarande enligt smittskyddslagen, vad jag vet. De instrumenten finns fortfarande. Skulle man till exempel få in ebola i Sverige så tror jag att den lagstiftningen skulle tillämpas.

NyT: Blev Socialstyrelsens plan otidsenlig?

– Vi höll ju kvar den så länge jag var kvar, och vi hade också en annan typ av beredskap mot den epidemi som då hotade, fågelinfluensan. Den kom ju aldrig till Sverige, men vi upplevde det som ett väldigt hot, kommer jag ihåg. Vi ordnade stora avtal med vaccinföretagen att vi skulle vara tidigt ute och kunna försörja hela befolkningen. Avtalet utlöstes senare när svininfluensan kom [efter att Kjell Asplund slutat som generaldirektör, NyT anm.], och det blev massvaccination. Så det var en annan typ av beredskap som fanns på den tiden, med stora beredskapslager och allt det här. Det har varit politiska beslut som förändrat det.

NyT: Tror du att det hade blivit någon skillnad om pandemibekämpningen hade legat kvar hos Socialstyrelsen, i det resultat Sverige kan uppvisa?

– Det kan jag inte ha någon mening om.

Han berättar att det är i stort sett samma personer som arbetar med frågorna på Folkhälsomyndigheten som det var på Socialstyrelsen.

– Man började inte om från början, utan det fanns en kontinuitet. De flesta som jobbade med smittskydd på Socialstyrelsen flyttade ju över till den nya myndigheten. Det intressanta är att två av de som jag hade som underchefer var Johan Carlson och Anders Tegnell, som sysslade med smittskydd på Socialstyrelsen.

Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, och framför allt Anders Tegnell, statsepidemiolog, har hamnat i rampljuset sedan coronavirusets utbrott. Asplund vill inte recensera deras hantering av coronaviruset, men säger att det var ”duktiga medarbetare”.

– Jag lägger mig inte i den offentliga debatten, de synpunkter jag har framför jag internt. Det blir så när man är styrelseordförande.

NyT: Var det nödvändigt att flytta smittskyddet från Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten?

– Det var ett politiskt beslut, men det fanns en hel del argument för det. Man ville stärka andra delar av folkhälsan – fysisk aktivitet, kamp mot tobak och narkotika, och så vidare. Mycket av smittskydd handlar ju om människors beteende, på samma sätt som en hel del av livsstilsinsatser gör.

Vaccin kan dröja
Asplund har en gedigen bakgrund som läkare och professor i medicin. I fem år, 2004-2008, var han generaldirektör för Socialstyrelsen. Från 2012 till 2019 var han ordförande för Statens medicinsk-etiska råd. Sedan februari i år är han tillbaka på Socialstyrelsen, nu som styrelseordförande.

Han säger att ett vaccin kan dröja betydligt längre än under svininfluensan, eftersom coronaviruset inte är ett influensavirus.
– Det finns en stor beredskap för influensavaccin bland företagen. Ganska snart efter att man identifierat en ny stam kan man få fram ett vaccin. Det här är ju inte ett influensavirus utan ett coronavirus, och där har man inte alls samma erfarenhet av att producera vaccin, det är svårare. Så det är en annan situation.

Under svininfluensan 2009-2010 togs ett vaccin fram på ett halvår. Över fem miljoner svenskar valde att ta vaccinet Pandemrix, på myndigheternas uppmaning. Ett antal hundra barn drabbades dock i efterhand av narkolepsi.

– Då var det huggsexa om att vara först att få det. Sverige hade en option att få tillgång till vaccinet. Det kostade ganska mycket pengar. Jag skrev på ett kontrakt med hjärtat i halsgropen, säger Asplund.

NyT: Har Sverige nu ett avtal med någon potentiell leverantör av coronavaccin?

– Nej. Det är massor med företag som är det här på spåren, och ingen vet i dag vilket företag man ska sluta ett avtal med. När det gäller influensavaccin är det varje säsong ett antal företag som har den här kapaciteten, de är inte så många. Här kan det ju dyka upp något smart litet biotechföretag som kommer på något före alla andra, före de stora jättarna. Jag kan tänka mig att det är väldigt svårt att skriva avtal med någon.

NyT: Så när vaccinet dyker upp så kan det ta tid för Sverige att få det, när hela världen vill ha det?

– Ja, det är klart att det kommer att bli konkurrens om detta, men Sverige har inte sämre förutsättningar än något annat land. Det man siktar på är att EU gemensamt ska upphandla detta och att det ska bli en rättvisa över hela EU.

Tennisstjärna motsätter sig coronavaccin

0
Världsettan Novak Djokovic gillar inte idén att spelarna på tennistouren måste vara vaccinerade för att kunna delta. Foto: Wikimedia Commons.

Tennissäsongen är som all annan sport inställd eller uppskjuten på grund av coronakrisen. Wimbledon som vanligtvis spelas i månadsskiftet juni-juli har ställts in för första gången sedan andra världskriget, medan Franska öppna som brukar spelas ungefär en månad tidigare preliminärt har flyttats till september.

Det spekuleras nu om att det kan bli obligatoriskt för spelarna att vaccinera sig för att kunna delta på tennistouren när väl spelande kommer igång igen. Det får i sådant fall ske utan tennisens bäste, Novak Djokovic, eftersom han motsätter sig vaccin.

– Personligen är jag emot det och skulle inte gilla att bli tvingad att ta ett vaccin för att kunna resa, sa han i ett livesänt Facebook chattsamtal med andra serbiska idrottare, enligt New York Times.

– Men om det blir ett krav vet jag inte vad som kommer att hända. Jag kommer tvingas ta ett beslut. Jag har mina egna åsikter i frågan och om de kommer ändras vet jag inte.

Enligt experter kommer ett vaccin tidigast vara tillgängligt nästa år.

Mördare attackerad med machete i centrala Stockholm

0
Det var i det exklusiva Vasastan i Stockholm som mördaren attackerades med en machete vid sjutiden imorse. Foto: Google Maps

En känd mördare som nyss kommit ut från fängelse har blivit huggen i huvudet med en machete i centrala Stockholm. Vittnen larmade polisen kvart över sju på morgonen, efter att ha bevittnat dådet vid Vanadisplan i Vasastan i Stockholm.

– Personen är förd till sjukhus. Vi hade ett kortare förhör med personen innan dess. Hur allvarliga skador personen hade kan jag inte svara på, säger Eva Nilsson, presstalesperson på Stockholmspolisen, till Expressen.

När vittnena träffade på offret så blödde han från flera skärsår på olika delar av kroppen och macheten som han angreps med ligger kvar på marken. Polisen vet ännu inget om gärningsmannen, som ska ha flytt platsen i bil.

– Vad vi gör nu är att samla in uppgifter från vittnen, säger Eva Nilsson.

Området har några av landets högsta bostadspriser, bland annat såldes för ett år sedan en lägenhet för 66 miljoner kronor, eller 235 tusen per kvadrat, bara ett stenkast från brottsplatsen.

Bombdåd i både Stockholm och Uppsala

0
Östermalm i Stockholm är en av Sveriges exklusivaste stadsdelar. Nu har bombdåden nått även dit. Foto: Wikimedia Commons.

Vid 1-tiden respektive 3-tiden i natt skedde kraftiga explosioner på Östermalm i Stockholm och i centrala Uppsala.

I Stockholm skedde en explosion utanför ett bostadshus. En trappuppgång blev bortsprängd, bilar skadade eller helt exploderade och mängder av fönster bortblåsta.

I Uppsala ska ett fordon, en fastighet och en container skadats när en explosion inträffade utanför en nattklubb.

I båda fallen saknas det svar på vad som orsakat explosionerna. Polisen har i båda fallen inlett förundersökningar gällande allmänfarlig ödeläggelse.

L vill ha kriskommission om förnedringsrånen: ”Nationell kris”

0
Nyamko Sabuni och Liberalerna vill inrätta en kriskommission för att stävja förnedringsrånen. Foto: Wille Öhgren.

Att ungdomar rånar och förnedrar andra barn har blivit så vanligt att politiker och etablissemangsmedia numera tvingats uppmärksamma det.

Liberalerna kallar rånen en ”nationell kris” och vill inrätta en kommission som skyndsamt ska ”presentera krav på de politiska reformer som krävs”.

I kommissionen hoppas partiet att representanter från ”rättsväsendet, skolan, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, fastighetsbolag, och civilsamhället” ska ingå.

Liberalerna vill att kommissionen ska arbeta med fyra punkter: stoppa rekryteringen av barn in i kriminalitet, hantera barn som redan är kriminella, stödja barn som är brottsoffer och återta kontrollen över utsatta stadsdelar.

Med dessa åtgärder hoppas partiet ”rusta Sverige nu och för framtiden”.

Efter Staffanstorpsfilmen – nu finansierar Malmö stad en ”motfilm”

0
I ett svar på Staffantorpsfilmen lyfter nu Malmö stad fram invandrarungdomars berättelse från staden i en motfilm "fri från svenskar". Foto: Helamalmö/Youtube

För ett par veckor sedan släppte Staffanstorps kommun en PR-film där man kontrasterar otryggheten i en närliggande storstad, underförstått Malmö, med den lilla villaidyllen Staffanstorp. Filmen gjorde succé och har i skrivande stund fått mer än en kvarts miljon visningar på Youtube och sju av tio omdömen är positiva.

Men kritiken från vänster har också varit omfattande. Moa Berglöf, ledarskribent på Sydsvenskan och tidigare talskrivare för Reinfeldt känd för ”öppna era hjärtan”-talet, kallade filmen för ”det vidrigaste tilltaget jag sett på länge”. I hennes kommentarsfält fyller andra vänsterextrema svenskar på med liknande invektiv. ”Fy fan”, ”Så fruktansvärt” och ”Leni Riefenstahl ringde och vill ha tillbaka sin estetik”, är några av kommentarerna. ”Äkta heimatkunst…blond und boden”, twittrade Dagens Nyheters politiska redaktör Per Svensson.

Helamalmö producerar motvideo
Och nu har en alternativ version av filmen producerats av aktivistgruppen ”Helamalmö”. Det ungdomsgäng som i originalfilmen utgjordes av till synes kriminella och helsvenska ungdomar, har nu bytts ut mot skådespelare med till synes utländsk bakgrund. I den nya filmen, som har titeln #viärpåriktigt, är det ungdomsgängets berättelse som har företräde, medan den svenska barnfamiljen är helt anonymiserad.

– Jag älskar att hänga med mina vänner och att spela fotboll. Jag siktar på att bli proffs, säger en av killarna i gänget.

– Mitt namn är Kamal. När jag var barn drömde jag om att bli fotbollsproffs. På väg till en träning blev jag skjuten med fem skott. Media utmålade mig som kriminell och många tyckte att jag förtjänade det, säger en annan.

Ledare för Helamalmö är Nicolas Lunabba och han berättar för Expressen att syftet är att “mänskliggöra de misstänkliggjorda” genom att låta det hotfulla gänget av svenska  ungdomar ersättas av ungdomar med invandrarbakgrund som berättar lite om sig själva.

– Vi såg filmen och blev mycket illa berörda. I Malmö är vi vana vid att folk med inflytande och makt, i detta fall kommunledningen för en grannkommun, svartmålar människor i ett försök att vinna billiga politiska poäng.

Och Lunabba anser att filmen om ett villaområde i Staffanstorp som är tryggare än Malmö, är en “fiktiv” berättelse till skillnad från Helamalmös version som är “på riktigt”.

– En film som visar riktiga människor med riktiga känslor, och inte skådespelare med flinande nunor i en fiktiv idyll. Vi ville värna människovärdet. Vi ville visa att vi är på riktigt.

Skattefinansierad vänsteraktivism
Lunabba förekommer ofta som debattör i etablerad och i statlig media och nyligen förordade han, i SVT Opinion, en större välfärdsstat som ska höja “allas levnadsstandard”.

– Vi måste skapa en välfärd där allas levnadsstandard höjs. Punkt.

Vidare anser Lunabba att etablerade partier anammar en ”oansvarig retorik” när det kommer till gängkriminaliteten.

– Vi märker att våra ungdomar ofta misstänkliggörs och att fler och fler etablerade partier anammar en oansvarig retorik. Vi lever med konsekvenserna av det, många unga känner att de inte är önskade i sitt eget hemland, säger han till Sydsvenskan.

I skrivande stund har den nya filmen, som finansieras med skattemedel från Malmö stad, fått strax under 9 000 visningar på Youtube och 6 av 10 omdömen är positiva.
Lokal SD-politiker tvingas lämna alla politiska uppdrag efter BLM-kritik på Facebook

0
Botkyrkas kommunhus. Foto: Botkyrka kommun

Stefan Andersen satt tills för några dagar sedan som ersättare i Botkyrkas kommunfullmäktige, i styrelsen för kommunala Botkyrkabyggen och i styrelsen för Sverigedemokraternas lokalavdelning. Nu lämnar han alla uppdrag. Botkyrka i södra Stockholm är ökänt för sina ”utanförskapsområden” men i kommunen finns också övervägande svensk villabebyggelse. SD sitter på nio av 75 mandat i fullmäktige.

”Apor som apor”
Den 6 juni lade Stefan Andersen upp ett inlägg på sin Facebook-sida där man kan se en bild på en svart mobb som klättrar på en polisbil. Bredvid bilden av den rasande hopen av svarta fanns en bild på klättrande apor, och under skrev Stefan Andersen: ”Apor som apor”.

Omgående fick han kritik för inlägget, men svarade bland annat att det inte har med ras att göra och att den som tror det bara försöker vinna billiga politiska poäng: ”Nu vill jag att [Namn] förklarar varför han tycker att jag kallar dessa huliganer för negrer. När jag menar att när man beter sig såsom apor då är man inte mycket bättre än apor.”

SD:s partigrupp i Botkyrka med Stefan Andersen inringad. Foto: SD

Andersen var under måndagen ytterst ovillig att kommentera saken för systemmedia, utan sade bara att han absolut inte anser inlägget som rasistiskt. Den uppfattningen håller han fast vid när Nya Tider når honom för en intervju den 11 juni:

– Det är inte hudfärgen på de klängande personerna jag kritiserar, utan det är beteendet i sig som jag tycker är apmässigt.

NyT: Fick du någon signal från din lokala partiförening om vad de ansåg om ditt Facebook-inlägg innan det politiska etablissemanget slog på stora trumman?

– Ja, ordförande Robert Stenkvist hörde av sig under helgen och tyckte att inlägget var lite för magstarkt, men jag tycker fortfarande inte att det var så farligt.

– Man måste kunna kalla en spade för en spade. Jag hade kanske kunnat uttrycka mig lite annorlunda.

”Det går inte att diskutera”
Måndagen den 8 juni rapporterade tidningen Mitti att Ebba Östlin, socialdemokratiskt kommunalråd i Botkyrka, krävde att Stefan Andersen skulle lämna alla sina politiska uppdrag. Hon ansåg att hans inlägg var ”rasistiskt”. Östlin sade även till tidningen att hon ville samla alla partiers gruppledare i kommunen för att diskutera Andersens inlägg. Uttalandet har fått kritik då kommunledningen rimligen borde ha viktigare frågor att hantera mitt under coronakrisen.

När även hans eget parti tog avstånd från hans inlägg och uppmanade honom att avgå, valde han den 8 juni att kasta in handduken.

Till Nya Tider säger han att beslutet på ett sätt var frivilligt.

– Jag har under det senaste året känt att det helt enkelt inte går att diskutera med folk från flera av de styrande partierna. Vad man än säger skall de plocka fram rasistkortet istället för att kunna argumentera. Då tappar man liksom geisten. Med det som hände här i helgen kom det ju tryck från kommunledningen på min avgång, och det stämde mitt parti in i. Så det är lite delat.

Känner stöd från allmänheten
Stefan Andersen säger att han egentligen inte vill låta någon skugga falla över exempelvis den lokala partiordföranden Robert Stenkvist, även om han kan tycka att de inte hade behövt dansa så mycket efter det övriga politiska etablissemangets pipa.

– Jag kan på sätt och vis förstå honom. Han har inte bara mig att ta hänsyn till.

Under de turbulenta dagarna har han ändå fått en hel del stöd, säger han.

– Jag har fått mycket stöd från folk som har hört av sig och som tycker att det jag skrev inte alls var rasistiskt, utan att man för fan måste kunna kalla saker vid dess rätta namn.

NyT: Hur ser det ut med folk från ditt eget parti då? Har alla vänt dig ryggen?

– Nej, inte enskilda medlemmar.

”SD borde säga som det är”
Hur ser Stefan Andersen på Sverigedemokraterna som parti, och hur ser han på sin egen politiska framtid? Han berättar att han fortfarande är medlem i partiet och att han inte har några direkta planer på att lämna det.

– Fast vi får ju se om de gör ett personärende av det hela och utesluter mig, det vet jag inte än.

Om han skulle bli utesluten hägrar dock för närvarande inte Alternativ för Sverige eller något annat parti, men han tillägger ändå:

– Jag tycker ändå att Sverigedemokraterna borde vara lite mer frispråkiga och säga som det är. Det gör AfS exempelvis. Det kan jag inte säga något annat om. Jag gillar mycket av vad AfS står för.

NyT: Hur menar du?

– Jag har varit sverigedemokrat i många, många år och det finns i hjärtat, men jag får se längre fram hur allt utvecklar sig för min del i framtiden, men en sak är säker: Jag överlever det här!

Thoralf Alfsson: SD:s hat mot alternativmedia en ”farlig strategi”

0
Skärmbild: thoralfsblogg.com

Kalmarpolitikern Thoralf Alfsson har ett långt engagemang i SD bakom sig. Sedan 2006 har han suttit i kommunfullmäktige och 2010-2014 var han riksdagsledamot. Men efter riksdagsvalet förra året uteslöts Alfsson ur partiet.

I ett nytt inlägg på sin blogg kritiserar han nu SD-ledningens strategi att distansera sig från så gott som alla alternativa medier i Sverige. ”SD och framförallt Mattias Karlsson har mer eller mindre alltid skrivit negativa reflektioner eller uttryckt negativa omdömen i intervjuer om alla andra alternativa medier”, skriver han bland annat.

Alfsson nämner också att Expressens tidigare publisher Thomas Mattsson i en podcast nyligen resonerat om att SD:s positionsförändring i frågor som abort, samvetsfrihet och homoadoptioner kan öppna upp för ett nytt parti med möjlighet att vinna 4-5 procent av väljarna. ”Han nämnde inget parti men han syftade givetvis på Alternativ för Sverige”, skriver Alfsson om den tidigare Expressenchefens synpunkter.

SD:s val att enbart förlita sig på partitidningen Samtiden och Facebook för att nå ut med sitt budskap kallar Alfsson ”en ganska farlig strategi”.

”När jag själv betraktar de olika aktörerna bland Alternativa media så är min egen bedömning att de flesta står betydligt närmare Alternativ för Sverige än vad de står Sverigedemokraterna”, avslutar han.

Sjukvård och invandring är viktigast för väljarna

0
Sjukvård, invandring och lag och ordning är de viktigaste politiska frågorna enligt svenskarna. Foto: Pxhere.

Sjukvården fortsätter att vara den politiska fråga som svenskarna anser vara allra viktigast, rapporterar Sveriges Radio.

– Sjukvården är något som berör alla, det finns alltid en rapportering om vårdkrisen och alla har en personrelation till det, säger Torbjörn Sjöström, vd på Novus, till SR.

Enbart en gång under de senaste åren har någon annan fråga prioriterats högre. Det var 2016 då invandringen tog toppositionen. Invandringen innehar i den senaste mätningen andraplatsen medan lag och ordning placerar sig trea.

– Invandring samt lag och ordning har blivit två sammanvävda frågor som det rapporteras om dagligen, säger Sjöström.

Vilken fråga väljare anser vara viktigast hänger i hög grad samman med vilket parti man sympatiserar med. Sverigedemokrater, Moderater och Kristdemokrater tycker alla att invandringen är den viktigaste frågan.

Jobb, ekonomi och klimatet är alla frågor som minskat i betydelse sedan valet 2018.

Polis rustar för coronakravaller när vårdplatser tar slut

0
Karolinska Huddinge är ett av de sjukhus som har belastats hårdast av coronapatienter. Nu förbereder polisen för att kunna hantera kravaller vid Stockholmssjukhusen när sjuka nekas vård. Foto: Wikipedia

Coronasjuka med sämre utsikter har redan börjat nekas intensivvård på Stockholmssjukhusen, som nu prioriterar vilka som ska få tillgång till de sista lediga platserna. Därmed ser också polisen en risk för att det kan bli stökigt när allt fler nekas vård och har nu förberett sig med “över 20 kravallpoliser” vid huvudstadens sjukhus.

– Vi ska kunna hantera ordningsstörningar. Vi ser möjligheten att synas lite mer och vara beredda om det blir stökigt eller någonting, säger Ulf Bajas på polisen till Aftonbladet.

Redan innan coronakrisen var det vanligt med våld inom svensk sjukvård, inte minst på akuterna dit stora familjer, gäng och klaner ofta beger sig för att bruka våld och även skjuta.

– Vi har blivit attackerade med knivar och vi har sett folk med pistoler. Vi sätter våra liv i fara, sa en ordningsvakt som jobbar på ett sjukhus i Malmö.

Igår kunde Exakt24 rapportera att coronaviruset, trots en omfattande informationskampanj på 26 språk, framförallt sprids i Stockholms så kallat ”utsatta områden”.

Löfven varnar påskresenärer: ”Tungt ansvar”

0
Stanna hemma i påsk, är Stefan Löfvens uppmaning. Foto: Victor Svedberg/Socialdemokraterna

Stefan Löfven uppmanar människor att stanna hemma i påsk istället för att riskera att sprida coronaviruset eller att själva bli smittad.

– Den som i onödan väljer att resa riskerar andra människors hälsa och trotsar myndigheternas anvisningar. De bär ett tungt ansvar på sina axlar, sa han på en pressträff tidigare idag.

Löfven tror heller inte att problemen kommer vara över i närtid.

– Jag kan inte nog understryka hur viktigt det nu är med uthållighet. Det här kommer inte att vara över på några veckor, tvärtom, vi behöver tänka flera månader.

Samtidigt meddelade Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällskydd och beredskap att viruset skördad 43 nya dödsoffer sedan igår. 282 personer har nu avlidit av covid-19 i Sverige.

Enligt statsepidemologen Anders Tegnell sprids smittan nu snabbt hos äldre personer.

– Kurvan börjar gå uppåt. Nästan hälften av alla fall som läggs in i sjukvården är de äldre av de äldre. Vi har signaler från framför allt Stockholm, men även andra delar av landet, att man får in smittan på äldreboenden, säger han enligt Omni.

Vänster och mångkultur sätter tonen för årets sommarvärdar

0
Sommarpratare 2020. Foto: SR

”Sommar, sommar, sommar”. Denna kära melodi har sedan många decennier flödat ur svenska radioapparater varje år under de varma sommarmånaderna. Den har signalerat att det nu är dags för programmet ”Sommar” och därmed för ännu en sommarvärd att filosofera om stort som smått samt bjuda på sin favoritmusik. Det kan handla om de mest skiftande personer som får träda fram, alltifrån politiker, kända läkare, skådespelare, idrottsmän, musiker, journalister, uppfinnare och så vidare. Programmet ”Sommar” har inte sällan lyckats fängsla en stor del av svenska folket varje dag från och med midsommar fram tills att semestern är slut och skolorna börjar. Programmet anses som en svensk tradition och institution och har åtminstone hittills varit djupt förankrat i den svenska folksjälen.

Politisk korrekthet och mångkultur tar över
Men under senare år har det kunnat skönjas en tydlig förändring om att man från SR:s sida vill främja den alltmer grasserande mångkulturen samt politiska värderingar som ligger i linje med den vänsterliberala kontexten som totalt dominerar systemmedia och opinionsbildning i Sverige. Istället för att förmedla en känsla av svensk sommar har programmet ”Sommar” kommit att bli en åsiktsarena för aktivister och opinionsbildare med tonvikt åt vänster. Aldrig har exempelvis en Sverigedemokrat fått agera sommarvärd i SR:s P1, och när Nya Tider ringer upp Sveriges Radio för att försöka nå ansvariga för programmet ”Sommar” och ställa just denna fråga blir svaret följande då vi inte kommer längre än till växeln: ”Det går bra att mejla dina frågor”.

Detta år har den vänsterinriktade och mångkulturpräglade agendan slagit igenom med full kraft, något som med all tydlighet återspeglas i ett litet urval av årets sommarvärdar:

– Greta Thunberg, radikal klimataktivist, dotter till den lika vänsterradikala operasångerskan Malena Ernman.

– Mona Sahlin, före detta minister och politiker från Socialdemokraterna. Känd för svenskfientliga uttalanden om att andra kulturer minsann har traditioner medan vi svenskar bara har midsommar. Även känd för den så kallade Tobleroneaffären, men även för att inte sällan stötta muslimska kvinnors rätt att bära burka och hijab i Sverige. Hon har dessutom erkänt ”osant intygande” och för detta fått ett strafföreläggande

– Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten. Världskänd för den omstridda, svenska coronastrategin. Kritiserad av många, men hjälteförklarad av många i det vänsterliberala etablissemanget.

– Betlehem Isak. Dotter till den eritreanske journalisten David Isak som sedan många år är fängslad i Eritrea. Antirasist-aktivist och krönikör.

– Mustafa Mohamed. Somalier, löpare. Är barn till nomader i Somalia och skall enligt SR:s hemsida ägna en stor del av programmet åt att just prata om sitt före detta hemland.

– Awad Olwan, imam. Imamen Awad Olwan är verksam vid moskén i Fisksätra i Nacka, öster om Stockholm. Han har tillsammans med Svenska kyrkan varit pådrivande för att få till stånd projektet ”Guds hus”, där en moské och kyrka skall rymmas under samma tak. Detta projekt har Nya Tider skrivit mycket om under våren 2018. Awad Olwan är även känd för att ha bjudit in salafistiska predikanter till Fisksätra samt för att ha föreläst om Ramadan i bland annat Engelbrektskyrkan. Även detta har Nya Tider rapporterat om våren 2018.

Ett namn i listan över sommarvärdar sticker dock ut. Det är Björn Olsen, överläkare och professor i infektionssjukdomar. Han har hela tiden under coronapandemin varit kritisk mot den svenska coronastrategin samt mot Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell. I slutet av maj skall han bland annat till Aftonbladet ha sagt att Tegnells ord ”inte är Guds lag”.

Skriande brist på intensivvårdsplatser i Sverige

0
Det råder stor brist på intensivvårdsplatser i Sverige. Foto Julie Viken/Pexels.

Att svenska sjukhus tvingas gå upp i stabsläge på grund av brist på personal och resurser är inte ovanligt. Om en pandemi bryter ut kommer därför situationen hamna bortom kontroll, indikerar läkare som Sveriges Radio har pratat med.

– Det är ett kritiskt läge för vår enhet och för flera andra enheter i regionen. Den skriande platsbristen betyder att patienter kan få en sämre vård eller till och med undermålig vård, säger Magnus Fux, överläkare på medicinska intensivvårdsavdelningen på Södersjukhuset i Stockholm.

– Vi inte bara ser att patientsäkerheten är hotad, utan patientsäkerheten är åsidosatt, tillägger han.

Sverige ligger i bottenskiktet i EU när det kommer till antal intensivvårdsplatser per invånare. Enbart Portugal har färre trots att Sverige är ett av de länder som lägger högst andel av BNP på sjukvården.

Men enligt Annette Nyberg i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård är det ingen nyhet att intensivvården är för liten till sin omfattning.

– Den svenska intensivvården är underdimensionerad. Det här har intensivvårdsläkare fört fram under en lång tid utan att få ett resultat, säger hon till SR.

Sjukhuspersonal tvingas simulera hotfulla situationer när ”hela släkten vill komma in”

0
På akuten i Gävle får personalen simulera hotfulla situationer. Arkivbild: Exakt24

Under den simulerade situationen på akuten i Gävle fick personalen bland annat lära sig hur de ska hantera hotfulla personer som härjar i väntrummet. Sjuksköterskan Börge agerade enligt SVT ”trovärdigt” och lugnt när han fick hantera den ”hotfulla mannen” i väntrummet.

– Jag tror och hoppas att jag skulle agera likadant i ett skarpt läge, säger Börge till SVT.

Det personalen särskilt fick öva på var att ta hand om skadade personers hotfulla släktingar som kräver att få ta sig in i operationssalar och övriga rum, något som har blivit en allt vanligare situation i Sverige. Man övade bland annat på scenariot att de hotfulla personerna avvisades, men då försökte ta sig in på sjukhuset på andra sätt. Under övningen anslöt även polisen.

– Det är tråkigt att hot och våld mot vårdpersonal eskalerar hela tiden och det märks på akutmottagningar runt om i Sverige. Det är därför vi är proaktiva och övar innan något händer, säger Susanne Anderssson, som är vårdenhetschef på akutmottagningen, till SVT.

Susanne Andersson säger vidare att både hot och våld har ökat, och att man numera måste ha ordningsvakter anställda dygnet runt.

Ytterligare två häktade för mordet på Wilma – Ahmeds far en av dem

0
Tingsrätten anser att det finns "övertygande bevisning" att Wilmas pojkvän Ahmed mördade henne. Han ska nu genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Foto: Privat / montage Politikfakta

Efter mordet på Wilma, 17, sitter den tidigare pojkvännen, Ahmed 22, häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Och nu begärs ytterligare två personer häktade för mordet i Uddevalla.

– Jag har begärt båda personerna häktade på sannolika skäl misstänkta för skyddande av brottsling, grovt brott, samt brott mot griftefriden, säger kammaråklagare Jim Westerberg till Aftonbladet.

”För brott mot griftefriden dömes den som obehörigen flyttar, skadar eller skymfligen behandlar lik”, förklarar Wikipedia. Enligt uppgifter till Exakt24 ska en av de nu häktade vara Ahmeds far. När Ahmed begärdes häktad den 22 november så sade sig fadern vara ovetande om vad som hade hänt:

– Det är min son och jag väntar på att få höra vad som har hänt. Han var hos mig i går. Han sa pappa, jag lovar jag har inte gjort någonting. Han sa att de hade tjafsat. 

Ahmed föddes i Irak 1997 och är svensk medborgare sedan 2014. Enligt polisen ska Ahmed ha varit ”extremt svartsjuk”. Under måndagen sker häktningsförhandlingen.

Vardagshjältinnan Cristina hjälper de äldre att handla

0

Djurplågare kan jag kasta ner i en grotta

0

Personligt med Lennart Matikainen: Ulf Bejerstrand

0

Epsteins ex gripen med komprometterande sex-material med tunga makthavare

0

Ingen utvisning för mordbrand; Bards kritik mot ”sojapojkar”; vit man misshandlad av BLM-mobb

0

Drogade och våldtog 12-åring under pistolhot

0
Alingsås tingsrätt utdömde sex års fängelse för det ovanligt råa brottet. Foto: Svenska domstolar/Privat

Den utstuderade och brutala våldtäkten inträffade den 26 januari i år. Offret, en 12-årig flicka träffade regelbundet den 31-åriga Alexander Tropp Lundqvist i dennes hem och utvecklade ett stort förtroende för honom. Men under föregående höst hade pedofilen börjat planera för att kunna våldta den unga flickan. Han köpte droger som han började ge till henne under förespeglingen att det var vitamintabletter – allt för att kunna fastställa vilken dos som skulle ge effekt på henne när han satte sin plan i verket. Slutligen slog pedofilen till efter att ha drogat henne. Maskerad med en mössa med hål för ögonen och beväpnad med ett airsoftvapen av pistolmodell överföll han flickan, band henne och våldtog henne. Hans plan var därefter att återvända till platsen och låtsas vara ovetande om vad som skett – men pedofilens plan föll tack vare ett flertal misstag han gjorde. Nu har han dömts av Alingsås tingsrätt till sex års fängelse för den brutala våldtäkten.

Planerade att våldta 12-åringen i månader
Kontakten med flickan hade börjat odlas under hösten 2019 och kom att ske med omgivningens vetskap utan att någon anade att något var fel. Flickan besökte Lundqvists hem ett stort antal gånger och har i förhör med polis berättat att hon kände sig trygg och säker där. Men under hösten började pedofilen planera för att kunna våldta flickan. Han införskaffade tabletter som innehöll alprazolam och zolpidem och började ge målsäganden dessa under förespegling att det var vitamintabletter – till synes för att kunna konstatera deras effekt på flickan och vilken dos som fungerade. Under ett av dessa besök, den 26 januari, gav han flickan av de blå ”vitamintabletterna” och sade sedan att han skulle gå och handla i affären. Istället bytte han kläder och tog på sig en mössa med hål urklippta över ögonen och trängde in i bostaden.

Han hotade målsäganden med ett airsoftvapen och sade till den skräckslagna flickan att ”om du inte håller käft så skjuter jag dig” och höll pistolmynningen mot målsägandens huvud. Han band därefter tygbitar över hennes huvud och ögon så att hon inte kunde se vad som hände. Han band henne även runt armarna och stoppade en strumpa eller något annat av tyg i hennes mun så att hon inte skulle kunna skrika på hjälp. Han tvingade ner henne på mage och våldtog därefter henne vaginalt. I förhör med polisen har flickan även berättat flera gånger om att gärningsmannen ”tog sitt lilla könsorgan i mig”, ”tog sin lilla snopp i min fitta”, med tydlig anspelning på att gärningsmannen har en liten penis. Våldtäkten pågick ett kortare tag tills dess att Lundqvist fick utlösning, varvid han påstod sig se en bil komma och att han därför skulle ta sig från platsen. Tanken här var att flickan skulle tro att ”gärningsmannen” flydde från platsen när Lundqvist ”kom tillbaka”.

Lekte hjälte efter våldtäkt – för att komma undan med brottet
Direkt efter våldtäkten gick Lundqvist upp till vinden där han gömde undan kläderna samt mössan och pistolen han haft på sig innan han återvände till lägenheten och den skärrade och gråtande flickan som han mötte i hallen. Hon hade då fortfarande bar underkropp och var ännu bunden. Han sade åt henne att gå och duscha efter att ha hjälpt henne komma loss i ett försök att få mer av bevisen undanröjda och ringde därefter till sin egen mor, flickans mamma och SOS Alarm, vilka kopplade in polisen. Flickan fick köras till sjukhus för undersökning och påvisade allt mer tecken på att ha blivit drogad redan på vägen dit.

Av ett rättstoxikologiskt yttrande från Rättsmedicinalverket framgår att de uppmätta koncentrationerna av de narkotikaklassade ämnena var omfattande och så pass stora att det skulle krävas två av de starkaste tabletterna med en styrka på 3 milligram vardera för att nå dessa nivåer. Prover visade att flickan hade så pass höga halter av substanserna i kroppen att det skulle kunna medföra förvirring, minnesrubbningar och desorientering.

Lundqvist påstod för polisen att han kommit till platsen och funnit den halvnakna flickan där, men att han inte visste om vad som hade skett för att han varit på den lokala ICA-affären. Men redan under samma eftermiddag kunde polisen hitta flera bevis på plats som visade att det var Lundqvist som var gärningsmannen och att hans historier kring det hela bara var försök att undkomma sitt genomförda brott.

Döms till sex års fängelse och högt skadestånd
Bland annat hittade man kläderna han haft på sig under våldtäkten samt mössan och pistolen. Man kunde även visa att han inte varit på ICA och hans DNA fanns på pistolen, samt i form av sperma både på brottsplatsen samt på och i flickan. Man hittade sedan spår av medicinerna som använts för att droga flickan, både i hennes blodprov efter våldtäkten men även i hennes hår vilket man därmed kunde bevisa var något som hon utsatts för över en längre tid. Detta stämde väl in på hur hon berättat om att hon fått ”vitaminer” av Lundqvist vid ett flertal tillfällen under hösten och vintern. I en burk hemma hos Lundqvist kunde man sedan hitta spår av dessa ämnen vilka han hävdade varit från tabletter han haft då han haft självmordstankar, men att han inte längre hade kvar dem.

Alingsås tingsrätt fann även att flickans berättelse var trovärdig, trots att hon var påverkad av medicinerna som hon fått av Lundqvist och tillsammans med den omfattande tekniska bevisningen var det enligt rätten bevisat att Alexander Tropp Lundqvist våldtagit flickan. Man menade även att det var misshandel att han gett henne narkotikaklassade läkemedel.

Alexander Tropp Lundqvist dömdes för grov våldtäkt mot barn och misshandel till sex års fängelse. Han skall även betala ett skadestånd till flickan på 220 000 kronor vilket är avsevärt högre än standardskadeståndet för våldtäkt, vilket är 115 000 kronor. Motiveringen till detta var brutaliteten, samt mordhotet med vad flickan trodde var ett riktigt vapen, samt att det skedde på en plats där hon trodde sig kunna vara trygg.

Det är oklart om fallet kommer att överklagas till hovrätten.

På Agendan v.17: Coronastrategier och ”apatiska” flyktingbarn

0

Helge Fossmo släpps 2021

0
"Knutbypastorn" Helge Fossmo, numera Iversen, för sitt straff tidsbestämt och kan vara en fri man om ett och ett halvt år. Foto: Passregistret.

Helge Fossmo, som bytt efternamn till Iversen, är dömd till livstids fängelse för anstiftan till mord och anstiftan till mordförsök för sin medverkan i Knutbymorden 2004. Sedan tidigare är det bestämt att hans straff ska tidsbestämmas och idag kom beskedet att livstidsdomen omvandlas till 26 års fängelse. Det innebär att Iversen kan bli frigiven redan på våren 2021.

Örebro tingsrätt, som sköter alla tidsbestämningar av livstidsstraff, skriver att ”48-åringen medverkat till att främja sin anpassning i samhället och att det inte föreligger någon konkret och beaktansvärd risk för återfall i allvarlig brottslighet.”

Inte heller Rättsmedicinalverket tror att risken att Helge Iversen ska återfalla i brott är särskilt stor. Däremot har det konstaterats att han även framöver kan komma att manipulera och bedra sin omgivning.

Efter frigivningen vill Helge Iversen återgå till det religiösa livet.

– Jag hoppas att jag ska hitta en församling dit jag kan gå och fira gudstjänst och vara en del av trosgemenskapen, säger han enligt Expressen.

Ny raketattack mot polisen: ”Ungdomsgäng” slog sönder patrullbil – beskrivs som ”ofog”

0
Polisen i mångkulturella Kronogården i Trollhättan fick en patrullbil förstörd när ett ungdomsgäng gick till attack. Arkivbild: Pixabay/Reinhard Thrainer

– Det skjuts raketer och smällare mot polisen, säger vakthavande befäl vid polisen i region Väst, Johan Josarp, till Aftonbladet.

Attacken skedde i mångkulturella Kronogården i Trollhättan. Ett större ungdomsgäng kastade raketer omkring sig, och polisen blev utsatt för raketkastning när de kom för att stävja oroligheterna. Man uppger att inga poliser ska ha blivit skadade, men att en polisbil ska ha blivit förstörd. Under kvällen ska tre bilar ha satts i brand totalt.

Johan Josarp kallade raketkastningen för ”ofog av ungdomar”, enligt GP.

Ingen person har i skrivande stund kunnat gripas.

SD:s nämndemän ökar med 50 procent − Miljöpartiets minskar med lika mycket

0
Sverigedemokraterna ökar antalet nämndemän med över 50 procent i landets domstolar. Foto Svea hovrätt: Nya Tider

Det är en granskning genomförd av Dagens Arena som visar att det kommer ske stora förändringar i sammansättningen av nämndemän efter årsskiftet. Det ser illa ut för Miljöpartiet, som inte bara minskar sitt antal med 53 procent, men som även mister sin närvaro i 22 av landets hov-, kammar-och förvaltningsrätter.

Sverigedemokraterna ökar antalet nämndemän med över 50 procent, och kommer finnas representerade i två nya domstolar, visar granskningen.

Polismördaren Tony Olsson snart fri

0
Polismördaren Tony Olsson kan vara en fri man 2022, enligt beslut från Örebro tingsrätt. ©Polisen.

Det var den 28 maj 1999 som Tony Olsson, Jackie Arklöv och Andreas Axelsson dödade de två poliserna Olov Borén, 42, och Robert Karlström, 30, i Malexander i Östergötland efter att först ha rånat en bank i Kisa. De tre dömdes 2000 till livstids fängelse. Alla tre har ansökt om att få sina straff tidsbestämda och idag meddelade Örebro tingsrätt att Tony Olsson snart är en fri man.

I uttalande kallar domstolen dubbelmordet på poliserna för ”händelserna i Malexander”. Tingsrätten stödjer sig på Rättsmedicinalverkets bedömning att ”risken är låg” att Tony Olsson mördar fler poliser eller att han kommer ”återfalla i brottslighet av allvarligt slag”.

Strafflängden bestäms till 35 år. Eftersom Olsson suttit fängslad sedan 2000 innebär det att han är en fri man 2022 i enlighet med principen att brottslingar i Sverige bara behöver avtjäna två tredjedelar av sitt straff.

Anhöriga ”chockade”

Till Expressen säger Astrid Gladh, 78, mamma till polisen Robert Karlström att hon är chockad över beslutet.

– Jag är omtumlad av situationen och visste inte att beskedet skulle komma i dag. Det är uselt. Jag hade inte förväntat mig att han någonsin skulle få komma ut, säger hon och fortsätter:

– Min sons barn var fyra och fem år när de förlorade sin pappa. Tony Byström tog deras pappa ifrån dem.

– Jag får aldrig tillbaka Robert men Tony Byström, som han heter, kan få ett tidsbestämt straff och ett liv tillbaka. Det är chockerande. Han har förstört vår familjs liv, säger hon till kvällstidningen.

Rättelse: I en tidigare version av artikeln framstod det som att Tony Olsson benådats. Det är inte fallet utan hans livstidsdom har tidsbestämts. Exakt24 beklagar de felaktiga uppgifterna.

Vanligast att personer i 50-årsåldern smittas

0
Personer i 50-årsåldern blir oftast smittad av coronaviruset. Bild: Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin statistik kring coronaviruset dagligen. Enligt den senaste uppdateringen har 3 700 personer i Sverige blivit smittade och 110 avlidit.

Flest smittade finns, föga överraskande i landets folkrikaste område – Stockholmsregionen.

En annan aspekt av smittan som framgår av Folkhälsomyndighetens statistik är vilken åldersgrupp som är hårdast drabbad. Det visar sig att personer i femtioårsåldern är de som oftast blir smittade. Vad som är skälet till det framgår inte av myndighetens siffror.

Vad bättre är att över 99 procent av 50-59-åringarna överlever viruset.

Parnassen avsnitt 13: Leoparden av Giuseppe Tomasi di Lampedusa

0

Pizzabjudning fungerade inte – morden fortsätter i Malmö

0
Stortorget i Malmö. ©Pixabay.

Efter att 15-årige Jaffar sköts ihjäl i Malmö i mitten av november bjöd polisen och åklagare några av stadens främsta kriminella på pizza och samtalade om hur våldet kan minska.

I samband med det sjösattes också specialinsatsen ”Operation rimfrost”, som enligt polisen innebär ”fler poliser i yttre tjänst, kvalificerade utredningsresurser, förstärkt underrättelseverksamhet, och en förstärkning av flygverksamheten och nationella bombskyddet” för polisregion Syd där Malmö ligger.

Men trots detta fortsätter våldet.

I måndags sköts en 25-årig man ihjäl i stadsdelen Hermodsdal. Mannen var kriminell och hade varit inblandad i bedrägerier, kortkapning och vapenbrott, enligt Expressen. Och igår sköts en 20-årig man till döds på Segevång.

Enligt polisen ska man inte tro att den nya specialinsatsen kommer att kunna stoppa allt våld.

– Vi får inte vara så naiva att vi tror att det inte kommer att skjutas och sprängas och att personer inte kommer att angripa varandra, säger Stefan Sintéus, kommenderingschef för den särskilda händelsen i region syd, till Kvällsposten.

Flera Malmöbor är dock uppgivna.

– Det är oroande att morden fortsätter trots polisens stora insatser. Jag känner mig både osäker och uppgiven. Jag frågar mig hela tiden vad som egentligen sker i den här staden, säger exempelvis en man till tidningen.

Marie slogs medvetslös: ”Kommer flytta från Sverige”

0

Politiskt korrekta rasar mot Staffanstorps nya informationsfilm

0
Staffanstorps kommuns informationsfilm gör succé på Youtube. Skärmbild: Youtube/Staffanstorps kommun.

Staffanstorps kommun har på senaste tiden fått nationell uppmärksamhet, inte minst för att det moderata kommunalrådet Christian Sonesson varit öppen med att han tycker att Moderaterna ska förhandla med Sverigedemokraterna på riksplanet.

I informationsfilmen från Staffanstorps kommun får tittaren följa en familj som söker en trygg och säker uppväxt för sitt barn. Filmen inleds med att mamman och dottern i familjen får skräp kastat på sig av ett kriminellt ungdomsgäng när de går på en gata i Malmö. Scenen är filmens minst realistiska eftersom samtliga kriminella ungdomar spelas av svenskar.

Familjen lämnar storstaden för Staffanstorps kommun, strax norr om Malmö. Staffanstorp framställs i filmen, i skarp kontrats till Malmö, som en helt svensk kommun, där både frisören och kioskägaren är svensk. Kommun berättar i filmen att man välkomnar nya invånare ”av hela sitt hjärta”.

PK-liberaler rasar mot filmen

Trots filmens positiva budskap om trygghet och gemenskap har den inte tagits väl emot i alla läger. Moa Berglöf, ledarskribent på Sydsvenskan, kallar på Twitter filmen ”det vidrigaste tilltaget jag sett på länge”. I hennes kommentarsfält fyller andra vänsterextrema svenskar på med liknande invektiv. ”Fy fan”, ”Så fruktansvärt” och ”Leni Riefenstahl ringde och vill ha tillbaka sin estetik”, är några av kommentarerna.

Berglöf, som 2014 var pressekreterare åt dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt och författade det ökända ”öppna era hjärtan”-talet, tror att Staffanstorps kommun har passat på att lansera filmen i samband med ännu en våldsam helg i Malmö: ”En sån här film görs förstås inte i en handvändning, och spelades inte in igår. Har de väntat tills något riktigt hemskt skulle hända? Som, säg, en mördad tonåring?”, skriver hon på Twitter.

Wolodarski sågas efter coronakritik: ”Bidrar till kunskapsförakt”

0
DN:s chefredaktör Peter Wolodarski får kritik för att ha kritiserat svenska myndigheters hantering av coronaviruset. Foto: Wikimedia Commons.

”Ursäkta, måste vi vara plågsamt långsamma?”, är rubriken på en krönika som DN:s chefredaktör Peter Wolodarski publicerade i måndags. I krönikan anklagar han svenska myndigheter för senfärdighet och för att inte kraftfull nog agera mot spridningen av det dödliga coronaviruset.

”Ursäkta, men varför måste det dröja ett par veckor innan svenska myndigheter reagerar på rapporter om allvarlig virusspridning och ett hårt belastat hälsosystem? Förstår man inte att värdefull tid förlorats?”, skrev han bland annat i krönikan.

I fredags följde han upp men en ny krönika på samma tema – ”Stäng ned Sverige för att skydda Sverige” – där han argumenterade för självisolering och social distans för att dämpa spridningstakten.

”Om ett par veckor kan Sverige vara som Italien. Det går förfärande fort nu. Vänta och se skyddar oss absolut inte”, var Wolodarskis avslutande ord i fredagens krönikan.

Får tuff kritik av andra vänsterprofiler
Men nu får DN-chefen stenhård kritik från flera andra etablissemangsföreträdare för sin varnande hållning i coronafrågan.

Läkaren Johan von Schreeb skriver på Svenska Dagbladets debattsida att Wolodarskis krönikor ”visar hur kunskapsföraktet nu breder ut sig i Sverige”.

”’Alternativa fakta’, rykten, skvaller och konspirationsteorier som upphöjs till sanningar av politiker och debattörer. Seriösa forskare som ställs mot googlande tyckare, inte sällan med grumliga ideologiska syften i bakfickan. Kunskap ställs mot populism”, skriver von Schreeb och fortsätter:

”Särskilt bekymmersamt är det när chefredaktören för en stor tidning som Dagens Nyheter i en ytlig analys underkänner svenska myndigheter.”

Även Karin Pettersson, kulturchef på socialdemokratiska Aftonbladet, sågar Wolodarskis krönikor.

Pettersson är bekymrad över att Wolodarski driver en linje ”som går på tvärs med…Folkhälsomyndigheten”.

Istället för att ha en egen åsikt i frågan bör Wolodarski säkerställa att han inte hemfaller åt ”populism”, menar hon.

”Journalistikens uppdrag är att ifrågasätta och ställa besvärliga frågor. Det ska och måste DN göra, liksom andra nyhetsredaktioner. Men i en kristid har ledande opinionsbildare – och särskilt den som leder en av landets viktigaste nyhetsredaktioner – också ett annat ansvar: att inte hemfalla åt populism”, avslutar Pettersson.

Fyra män torterade och höll student fången i nio timmar

0
En student kidnappades, torterades och hölls fången under nio timmar av av fyra män som talade ett språk han inte förstod. ©Pixabay.

Det var den 10 augusti i år som en student i Stockholm kidnappades när han var på väg hem från en utekväll med vänner. Han tvingades in i en bil av fyra knivbeväpnade män som ”talade på ett språk han inte förstår”, skriver Dagens Nyheter.

Under bilfärden, som pågick i nio timmar, tvingas studenten under dödshot genomföra flera uttag med sitt bankkort.

De fyra männen hotade under färden studenten med en stor kniv. De rispade honom på örat, skar honom i låret och i handleden. Vid flera tillfällen tryckte de också med spetsen mot hans kropp för att skrämmas.

– De duttade med kniven mot flera olika ställen på min nacke. ”Kanske här, kanske här, kanske här”, säger studenten under rättegången.

Skräckfärden tog slut efter nio timmar när den stulna BMW de alla färdades i stoppades av polisen. Till en början behandlades studenten som om han var en i gänget men kort efter polisernas ingripande brast det för honom och han började skaka av anspänning.

– Jag fick något slags chockreaktion, säger han i rätten.

Nu har de fyra unga männen, som vitpixlas på de övervakningsbilder DN använder i sitt reportage, suttit häktade i månader misstänkta för människorov.

Om de fälls riskerar de mångåriga fängelsestraff.

Svenska turister tvingas stanna utomlands – invandrare flygs ”hem” till Sverige

0
Hundratals "svenskar" flögs hem från Marocko i går kväll. Foto: Pixabay.

För svenskar strandsatta på turistorter runtom i världen har den svenska regeringens besked varit bistert. Någon statlig hjälp är inte att vänta, antingen får man stanna där man är eller försöka ta sig hem på egen hand.

Det finns dock undantag. Igår kväll landade i hemlighet två fullsatta Norwegianplan med ”svenskar” på Arlanda. Flygningens ursprung var arablandet Marocko, skriver Aftonbladet.

Enligt Aftonbladet har Utrikesdepartementet varit mycket aktiva med att få hem marockanerna till Sverige. Till och med utrikesministern Ann Linde (S) har varit inblandad.

– Jag har pratat med Marockos utrikesminister, säger hon till kvällstidningen.

Service till invandrare ”fungerar perfekt som vanligt”
Det är inte första gången svenska staten genomför extra insatser för att flyga in invandrare till Sverige medan samma hjälp inte gäller svenskar. Redan den 10 mars kunde Fria Tider avslöja att ett liknande statlig charterplan med iranier flögs till Sverige från Teheran.

På Twitter skriver den populära nättidningen att de speciella invandrarflygningarna är ett tecken på att regeringen är totalt handfallen inför coronakrisen ”förutom när det gäller servicen till araber, iranier, afghaner och liknande som fungerar perfekt som vanligt”.

Moderat topp-politiker köpte sex – ”en olycklig grej”

0
Moderat-politikern Hans Forsberg erkände sexköp. Skärmavbild: Youtube

Hans Forsberg var en välkänd moderatpolitiker i Kungsbacka, där han satt som kommunstyrelsens ordförande sedan fem år tillbaka innan han åkte fast för sexköp och avsade sig samtliga uppdrag.

Det var under lördagskvällen som politikern ertappades efter att ha köpt sex i det välbärgade området Örgryte. Han accepterade ett strafföreläggande för köp av sexuell tjänst. Moderaterna i Halland säger att agerandet är ”oacceptabelt”, men kallar det samtidigt för ”en olycklig grej”:

– Hans har gjort en olycklig grej under helgen som vi som parti givetvis inte kan acceptera, säger Mikaela Waltersson, förbundsordförande för Hallandsmoderaterna, till TT.

Sabuni slår tillbaka mot lobbyist-uppgifter

0
Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni slår tillbaka mot uppgifterna att hon skulle styras av lobbyisten och förre partiledaren Lars Leijonborg. Foto Wikimedia Commons/Wille Öhgren.

Partiledarbytet 2019 skulle bli en nytändning för Liberalerna, efter över ett decennium med Jan Björklund vid rodret. I kampen mellan vänsterliberalen Erik Ullenhag och kravliberalen Nyamko Sabuni gick den senare segrande ur striden.

Men istället för att ge ny energi åt partiet har Sabunis första år som partiordförande präglas av intern osämja och katastrofala opinionssiffror. I den senaste Demoskopmätningen som publicerades i Aftonbladet i fredags landade Liberalerna på 2,7 procent, det lägsta resultatet någonsin för partiet i de 30 år Demoskop genomfört mätningar.

Medan Erik Ullenhag gått vidare i karriären och nyligen erhöll prestigejobbet som ambassadör i Israel har Sabuni anklagats för att styras av lobbyister.

Ex-partiledaren skriver talen
Det var i förra veckan som Svenska Dagbladet publicerade uppgifter från källor inom partiet om att den tidigare partiledaren Lars Leijonborg skrivit flera av Sabunis viktigaste tal – bland annat de hon höll i Almedalen förra året och på partiets landsmöte i november.

Men Sabuni förneka uppgifterna och attackerar istället den granskande journalistiken.

– Själva rapporteringen är undermålig, insinuant och konspiratorisk, säger hon till Dagens Industri.

Istället hävdar hon att många av Liberalernas medlemmar är besvikna över att de personer som läckt uppgifterna till SvD inte vågar gå ut med sitt eget namn.

Hon anser heller inte att partiet är splittrat.

– Jag har ett parti som mår mycket bra. Bättre än på mycket länge, säger hon.

Svenska barnfamiljer flyr Stockholmsregionen

0
Bort från stan. Allt fler etniskt svenska barnfamiljer väljer att flytta ut från Stockholmsregionen. Foto: Nya Tider.

Sedan år 2018 krymper Stockholm, det är fler som flyttar ut än som flyttar in i regionen. Enligt färska siffror från Statistikmyndigheten (SCB) syns ett nytt flyttmönster. Medan utomeuropeiska invandrare stannar kvar väljer svenskfödda med barn att lämna storstaden för mer natur, trygghet och möjlighet att vara i sociala nätverk som kulturellt känns hemma.

Länge har vi vant oss vid att Stockholmsregionen hela tiden har vuxit med ett par busslaster om dagen. Förutom under den så kallade ”gröna vågen” under 1970-talet har Stockholmsregionen stadigt lockat till sig både unga studerande, barnfamiljer och människor som sökte jobb. Sedan år 2018 syns dock ett trendbrott; regionen har numera en nettoutflyttning. Detta visar nya siffror från SCB som publicerades den 20 februari.

När vi kontaktar SCB visar det sig att det ofta är personer med utrikes bakgrund som stannar i storstadsregionerna, medan etniskt svenska familjer väljer att flytta bort från mångkulturen.

Personer med utrikes bakgrund stannar i storstadsregionerna, medan etniskt svenska familjer väljer att flytta bort från mångkulturen.

Mönstret känns även igen från vilka som väljer att flytta utomlands. Nya Tider kunde till exempel i NyT v.13/2018 berätta om hur etniska svenskar väljer att lämna Sverige. Siffror för 2019 visar att trenden håller i sig. Enligt SCB utvandrade då 47 718 personer, och födda i Sverige var den största gruppen.

Markant överrepresentation av migranter
Tomas Johansson är utredare på SCB och sysslar just med befolkningsstatistik. När Nya Tider når honom för en intervju börjar han med att ge ett exempel på hur flyttströmmen kunde se ut år 2018, alltså det år man kunde börja skönja en nettoutflyttning från Stockholmsregionen.

– Om vi tittar på år 2018, så flyttade cirka 27 000 utrikes födda till Stockholmsregionen, och de inrikes födda stod för resterande 3 000, säger han och fortsätter:

– Samtidigt hade vi en nettoutflyttning på 197 personer, och det var inrikes födda, särskilt barnfamiljer som valde att flytta från regionen, både till kranskommuner i närliggande regioner med pendlingsavstånd men också längre bort.

Och år 2019 bekräftar trenden. Enligt SCB:s siffror har 983 fler personer flyttat från Stockholm än vad som flyttat in.

– Det är absolut en bekräftelse av vad vi sett 2018, säger Tomas Johansson. Det är en demografisk omfördelning som sker.

”Det är en demografisk omfördelning som sker.”

NyT: Du säger att utflyttningen i huvudsak drivs på av inrikes födda. Handlar det inte väldigt ofta om etniska svenskar som flyttar?

– Vi brukar inte prata i så tydligt etniska termer eftersom det ju är ganska känsligt, men visst stämmer det till stora drag.

Enligt Johansson är det ofta de som har råd som flyttar bort från Stockholm, och ofta är det en lugnare och tryggare skolmiljö för barnen som väger tungt.

NyT: Vad tror du ligger bakom de nya flyttmönstren?

– Det är komplext. En viktig förklaring är att det helt enkelt är lättare att hitta billigare boende i kranskommuner som kanske ligger längre bort från Stockholm men ändå med möjlighet till både distansarbete och pendling. En bättre skolmiljö väger också tungt, eftersom det ofta ju handlar om barnfamiljer som har det relativt gott ställt som flyttar.

Natur, trygghet och viljan att vara med kulturellt likasinnade
Många av de barnfamiljer som lämnar Stockholm gör det för att ge barnen en boendemiljö med mycket mer natur inpå knuten.

NyT: Går det rentav att tala om en ny, grön våg när välbeställda barnfamiljer väljer att lämna storstaden?

– Ha, ha, småskrattar Tomas Johansson.

– Det är lite för tidigt att säga, men det skulle man kanske kunna säga om det håller i sig. Många väljer som sagt att bo mer naturnära när de väl lämnar Stockholm eftersom man tycker att det känns bättre för barnen, och många barnfamiljer med hög utbildning är ju inte sällan miljömedvetna.

Invandrare stannar i hög grad kvar i de mångkulturella storstadsregionerna. Foto: Nya Tider.

Men Johansson nämner sedan ytterligare skäl som driver på utflyttningen från Stockholmstrakten. En del av dem som flyttar väljer att vända tillbaka till sina uppväxtmiljöer och helt enkelt återknyta till sociala nätverk som känns välbekanta.

NyT: Tror du att den ökande gängkriminaliteten och otryggheten också har betydelse när fler inrikes födda väljer att lämna Stockholm medan fler utrikes födda väljer att stanna kvar?

– Det skulle kunna vara en faktor ja, även om jag inte tror att den är helt avgörande, men betydelselöst är det inte.

NyT: Du nämnde betydelsen av sociala nätverk när man flyttar hem till barndomsbygden eller någon annanstans. Kan inte betydelsen av kulturell sammanhållning också ha en betydelse när inrikes födda flyttar till orter där andelen inrikes födda är högre än i Stockholm?

– Jo. Likaväl som utrikes födda dras till storstäderna, exempelvis till Stockholm, kan ju bero på att de har möjlighet att bo med fler av sina landsmän, så det gäller nog omvänt också.

NyT: Bekräftar inte det att vi redan nu är inne i en utveckling med ökad, kulturell splittring?

– Det stämmer.

”Fler väljare med invandrarbakgrund är inte dåligt för oss”
Om man rent politiskt tittar närmare på vilka som under den senaste tioårsperioden arbetat för en ökad, befolkningsmässig tillväxt i storstäderna samt byggandet av fler bostäder genom så kal­lad förtätning, är det Miljöpartiet som varit mest aktiva. Det har av vissa uppfattats som ironiskt att ”de gröna” tar bort grönytorna i Stockholm. Det tidigare vurmandet för det småskaliga livet, nära naturen och bortom betongen, har ersatts av klimatsmarta lägenheter i passivhus.

Det som också förändrat partiets inriktning är tillskottet av medlemmar och företrädare från de muslimska länderna. Vi kontaktar Cecilia Obermüller, MP:s gruppledare i Stockholms stadsbyggnadsnämnd, för att fråga om partiets syn på de nya flyttmönstren. Vad tycker hon om att svenska barnfamiljer nu väljer ett liv nära naturen och i social samexistens med människor som liknar dem själva i kulturellt avseende, medan de utrikes födda blir kvar? Svaret som kommer per sms:

”Jag tror vi har en politik som många utrikes födda nu börjar känna igen sig i. Fler väljare med invandrarbakgrund är inte dåligt för oss”.

Den här artikeln publiceras i samarbete med Nya Tider.

Klarspråk: SÄPO blir åsiktspolis och din frihet kan hänga på ditt covid-pass

0

Utvisningarna stoppas – hemlandet farligare än Sverige för islamister

0
De av SÄPO utpekade islamisterna. Foto: Stillbild SVT

”Efter att jag tagit del av Säkerhetspolisens underlag och det som parterna anfört har regeringen beslutat om utvisning av sex personer som utgör kvalificerade säkerhetshot.”, skriver inrikesminister Mikael Damberg (S) till SVT.

Huruvida någon utvisning kommer att verkställas är dock högst oklart eftersom de ledande islamisterna anses riskera “förföljelse” i hemlandet. ”Migrationsöverdomstolen har kommit fram till att det för närvarande föreligger hinder mot att verkställa utvisningsbesluten. Detta är regeringen bunden av.”, fortsätter Mikael Damberg.

Dessa är islamisterna
Papperstidningen Nya Tider har tittat närmre på vilka islamisterna är. Enligt  tidningen är flera av dem kända imamer i Sverige som under åratal enligt salafistisk lära har predikat en “korrekt” och bobkstavsttrogen tolkning av islam. De sex männen är:

Abo Raad, 53, imam vid Al-Rashideenmoskén i Gävle, egentligen Riyad Abdulkarim Jassim. Han har flera gånger varit omskriven i media på grund av kopplingar till islamistisk extremism. Irakisk medborgare invandrad till Sverige 1997. När terrorgruppen Islamska Staten gjorde militära framsteg i Irak skrev han:

”Bröder och systrar, be till Allah om stöd för deras sunnisyskon i Irak, där de utkämpar ett ödesdigert krig mot svekfullhetens, kufrs och syndfullhetens styrkor (…) Be för era syskon och stötta dem med era pengar, er själva och era tungor”.

Raad har flera gånger ansökt om medborgarskap men fått avslag på grund av Säpos bedömning av honom som säkerhetsrisk. Men trots detta har han permanent uppehållstillstånd sedan 1998.

Abo Raads son, 34, som likt sin far är irakisk medborgare och av samma anledning inte heller har fått svenskt medborgarskap. Invandrad till Sverige 1997.

Hussein Al-Jibury, 48, imam i Umeå. Även kallad Abo Sheima. Al-Jibury ingår i samma salafistiska, radikalt islamistiska miljö som den tidigare omhändertagna Gävleimamen Abo Raad. Enligt personer i Al-Jiburys närhet finns även släktband mellan de båda. Hussein Al-Jibury är irakisk medborgare och beviljades permanent uppehållstillstånd i juni 1997. Har sökt medborgarskap 2006 och 2013 men nekats båda gångerna.

Viktor Gaziev, 38, bosatt i Gävle och enligt egen uppgift med bakgrund som imam i hemlandet. Rysk medborgare från Tjetjenien. Han kom till Sverige 2009 och fick permanent uppehållstillstånd två år senare. 2012 begärde Ryssland honom utlämnad för anklagelser om ”deltagande i fast väpnad grupp och de överfall som den begår”, utpressning, ”mordförsök mot anställda vid de rättsvårdande myndigheterna, samt ”illegalt förvärvande, förvarande och bärande av skjutvapen och ammunition”. 

Han nekade till anklagelserna, och Högsta domstolen avslog begäran från Ryssland då den ansåg att Viktor Gaziev löpte risk att utsättas för förföljelse i hemlandet om han utvisades. Dömd för flera brott i Sverige inklusive vapenbrott då han försökt smuggla in en pistol i Sverige 2015. Har så sent som i mars dömts för stöld och häleri.

Fekri Hamad, 52, imam i Västerås. Statslös palestinier från Västbanken, invandrad till Sverige 2001. Saknar svenskt medborgarskap. I en färsk rapport från Försvarshögskolan, som bland andra Magnus Ranstorp författat, beskrivs Fekri Hamad som ”en av de mest hårdföra salafisterna i landet”. Abo Raad och Fekri Hamad skall ha varit ett radarpar som tillsammans försökt ta över vissa moskémiljöer och driva dem i en mer radikal salafistisk inriktning.

Abdel-Nasser el Nadi, 54, Vetenskapsskolans huvudman, kallad Abo Talal, ursprungligen från Egypten men kom till Sverige 1992 och ansökte om uppehållstillstånd. Han fick avslag och först 1998 beviljades han ett tillfälligt uppehållstillstånd som sedan har förlängts i omgångar. 2007 och 2011 ansökte han hos Migrationsverket om svenskt medborgarskap men fick avslag båda gångerna. El Nadi har nära kopplingar till föreningen Sveriges Förenade Muslimer i Göteborg, och ingår i samma krets av radikala imamer som Abo Raad och Fekri Hamad. Abdel-Nasser El Nadi sitter i styrelserna för flera bolag som bedriver skol- och förskoleverksamhet i Västsverige.

Islamism allt mer populärt i Sverige
Enligt Säkerhetspolisen har de salafist-jihadistiska nätverken i Sverige mångdubblats i antal under åren 2011–2018. Det är okänt hur många ”våldsbejakande islamister” det finns i Sverige men Säpo har sedan lång tid menat att dessa utgör det största inhemska hotet mot Sverige.

Aftonbladet sprider fake news om Harvard-rapport

0
Påståendet att en Harvard-rapport skulle stödja den svenska regeringens corona-strategi är ren fake news som sprids av den regeringsnära tidningen Aftonbladet. Strategin representeras av Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten. Foto: scaningen / Frankie Fouganthin

I över två veckors tid har det spridits artiklar i etablerad svensk media där det påstås att en rapport från Harvard ”förefaller ge Sverige rätt” i strategin mot coronaviruset. Aftonbladet hade fortfarande efter två veckor ”nyheten” högt på sin förstasida. Problemet är bara att påståendet om rapporten är fake news.

– Det finns ingenting i rapporten som underbygger dessa slutsatser, säger den norska forskaren Gunhild Alvik Nyborg, som har faktacheckat påståendet om att rapporten skulle kunna bekräfta den svenska strategin.

Harvard-rapporten förespråkar motsatsen till den svenska modellen
I själva verket tycks rapportförfattarna förespråka den strategi som Norge och större delen av Europa har valt, och där Sverige kanske är det största undantaget. “Vår data är i linje med observationsstudier och modellstudier som menar att ett införande av omfattande social distansiering i ett tidigt skede är avgörande för att kontrollera spridningen av SARS-COV-2”, skriver de – en strategi som alltså står i rak motsats till den svenska och mer är i linje med övriga Europa.

Dessutom förespråkar de ”aggressiv smittspårning och karantän”. Smittspårning dömde Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell ut som ”verkningslöst” redan den 12 mars, det vill säga dagen efter det första svenska dödsfallet i covid-19. Och trots omfattande påtryckning från oberoende svenska forskare så har regeringen vägrat använda sig av karantän för att bromsa smittspridningen.

Rapportförfattarna tror att samhällsrestriktionerna helt kommer kunna avskaffas under våren eller sommaren 2021 och att pandemin kommer vara över först sommaren 2022.

”införande av omfattande social distansiering i ett tidigt skede är avgörande” – Ur rapporten

Nyhetstidning i maktens intresse
Genom ägaren LO har Aftonbaldet starka band till regeringspartiet Socialdemokraterna. Så sent som den 8 april drog tidningens politiska chefredaktör Anders Lindberg ut i sociala medier till försvar för regeringen. Lindberg har tidigare suttit i förbundsstyrelsen för Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU, och hans fru Åsa Westlund sitter i riksdagen för regeringspartiet.

I samband med att regeringen sökte ökad makt för att hantera coronakrisen, genom möjligheten att runda riksdagen där regeringspartierna bara har drygt var tredje mandat, så skrev han på Twitter: ”Jag litar helt och fullt på mina vänner i regeringen och regeringskansliet. De är kloka och kommer att fatta kloka beslut.”.